Zoznam 
Zápisnica
PDF 393kWORD 97k
Streda, 18. apríla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (predložené návrhy uznesení)
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 22. – 23. marca (rozprava)
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Zloženie politických skupín
 9.Žiadosť o poradu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 10.Absolutórium 2016 (rozprava)
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Hlasovanie
  12.1.Stanovenie termínu pre deviate voľby zástupcov do Európskeho parlamentu priamym všeobecným hlasovaním * (hlasovanie)
  12.2.Harmonogram schôdzí Parlamentu – rok 2019 (hlasovanie)
  12.3.Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.4.Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.5.Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.6.Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (Dodatkový protokol) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.7.Obaly a odpady z obalov ***I (hlasovanie)
  12.8.Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I (hlasovanie)
  12.9.Odpad ***I (hlasovanie)
  12.10.Skládky odpadov ***I (hlasovanie)
  12.11.Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia ***I (hlasovanie)
  12.12.Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (hlasovanie)
  12.13.Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (hlasovanie)
  12.14.Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (hlasovanie)
  12.15.Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite (hlasovanie)
  12.16.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)
  12.17.Absolutórium za rok 2016: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 (hlasovanie)
  12.18.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)
  12.19.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)
  12.20.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (hlasovanie)
  12.21.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)
  12.22.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (hlasovanie)
  12.23.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  12.24.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)
  12.25.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
  12.26.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)
  12.27.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)
  12.28.Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)
  12.29.Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)
  12.30.Absolutórium za rok 2016: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)
  12.31.Absolutórium za rok 2016: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)
  12.32.Absolutórium za rok 2016: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (hlasovanie)
  12.33.Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (hlasovanie)
  12.34.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)
  12.35.Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  12.36.Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)
  12.37.Absolutórium za rok 2016: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)
  12.38.Absolutórium za rok 2016: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)
  12.39.Absolutórium za rok 2016: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)
  12.40.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)
  12.41.Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)
  12.42.Absolutórium za rok 2016: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)
  12.43.Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)
  12.44.Absolutórium za rok 2016: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)
  12.45.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)
  12.46.Absolutórium za rok 2016: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)
  12.47.Absolutórium za rok 2016: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)
  12.48.Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)
  12.49.Absolutórium za rok 2016: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (hlasovanie)
  12.50.Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)
  12.51.Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)
  12.52.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)
  12.53.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)
  12.54.Absolutórium za rok 2016: Zásobovacia agentúra Euratomu (hlasovanie)
  12.55.Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (hlasovanie)
  12.56.Absolutórium za rok 2016: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)
  12.57.Absolutórium za rok 2016: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)
  12.58.Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)
  12.59.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (hlasovanie)
  12.60.Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)
  12.61.Absolutórium za rok 2016 – spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (hlasovanie)
  12.62.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Čisté nebo 2 (hlasovanie)
  12.63.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik ECSEL (hlasovanie)
  12.64.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH2) (hlasovanie)
  12.65.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) (hlasovanie)
  12.66.Absolutórium za rok 2016: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  12.67.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
  12.68.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Shift2Rail (S2R) (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Predloženie dokumentov
 18.Virements de crédits
 19.Cambridge Analytica a Facebook: Ochrana údajov a súkromie občanov ako línia obrany pred manipuláciou s voľbami (rozprava)
 20.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu ***I (rozprava)
 21.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (rozprava)
 22.Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov ***I (rozprava)
 23.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov (rozprava)
 24.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (rozprava)
 25.Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (2016/0107(COD)) (rozprava)
 26.Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe (rozprava)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.35 h.


2. Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (2018/2624(RSP)))

Rozprava sa konala 12. marca 2018 (bod 14 zápisnice zo dňa 12.3.2018).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei a Indrek Tarand, v mene výboru CONT, o politike Komisie v oblasti integrity, najmä o vymenovaní generálneho tajomníka Európskej komisie (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Hlasovanie: bod 12.12 zápisnice zo dňa 18.4.2018.


3. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Bielorusko (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly a Inese Vaidere v mene skupiny PPE, o Bielorusku (B8-0197/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post v mene skupiny S&D, o Bielorusku (B8-0199/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek a Monica Macovei v mene skupiny ECR, o situácii v Bielorusku (B8-0200/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE, o situácii v Bielorusku (B8-0201/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler a Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, o Bielorusku (B8-0204/2018).

II.   Filipíny (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE, o Filipínach (B8-0198/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post a Neena Gill v mene skupiny S&D, o Filipínach (B8-0202/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner a Monica Macovei v mene skupiny ECR, o Filipínach (B8-0203/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE, o Filipínach (B8-0205/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o Filipínach (B8-0206/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, o Filipínach (B8-0208/2018).

III.   Situácia v Pásme Gazy (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera a Seán Kelly v mene skupiny PPE, o situácii v Gaze (B8-0191/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Norbert Neuser v mene skupiny S&D, o situácii v Pásme Gazy (B8-0207/2018);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, o situácii v Pásme Gazy (B8-0209/2018);

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE a Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora a Evi Laura Agea, o situácii v Pásme Gazy (B8-0210/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek a Monica Macovei v mene skupiny ECR, o situácii v Gaze (B8-0211/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Pásme Gazy (B8-0212/2018).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


4. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (D051054/03 – 2018/2660(RPS) – lehota: 10. júl 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa zavedenia podporných programov, psychologického posudzovania letovej posádky, ako aj systematického a náhodného zisťovania prítomnosti psychoaktívnych látok s cieľom zabezpečiť zdravotnú spôsobilosť členov letovej posádky a palubných sprievodcov, a pokiaľ ide o vybavenie novo vyrobených letúnov s turbínovým pohonom s maximálnou schválenou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou, ktoré sú schválené na prepravu šiestich až deviatich cestujúcich, výstražným systémom signalizácie blízkosti zeme (D055330/02 – 2018/2650(RPS) – lehota: 23. jún 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

– Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cyantraniliprolu, cymoxanilu, deltametrínu, difenokonazolu, fenamidónu, flubendiamidu, fluopikolidu, folpetu, fosetylu, mandestrobínu, mepikvátu, metazachlóru, propamokarbu, propargitu, pyrimetanilu, sulfoxafloru a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich (D055526/02 – 2018/2654(RPS) – lehota: 24. máj 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Rozhodnutie Komisie, ktorým sa menia rozhodnutia (EÚ) 2017/1214, (EÚ) 2017/1215, (EÚ) 2017/1216, (EÚ) 2017/1218 a (EÚ) 2017/1219, pokiaľ ide o dĺžku prechodného obdobia (D055704/02 – 2018/2653(RPS) – lehota: 24. jún 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (D055782/01 – 2018/2657(RPS) – lehota: 9. júl 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (D055856/03 – 2018/2664(RPS) – lehota: 12. júl 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 23 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (D055910/01 – 2018/2658(RPS) – lehota: 10. júl 2018)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)


5. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o špecifikáciu metodiky posudzovania, na základe ktorej príslušné orgány povoľujú inštitúciám používať na operačné riziko pokročilé prístupy merania (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

– Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie z 21. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie Echinococcus multilocularis u psov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) č. 1152/2011 [C(2017)07619] (C(2018)01516 – 2018/2648(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. marca 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje bulharské znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/653, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) stanovením regulačných technických predpisov, pokiaľ ide o prezentáciu, obsah, preskúmanie a revíziu dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienky splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov (C(2018)01835 – 2018/2655(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. apríla 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

– Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie [C(2018)0863 final] z 15. februára 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/208, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel (C(2018)01840 – 2018/2649(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. marca 2018

predložené gestorskému výboru: IMCO

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131, pokiaľ ide o jednoduché, transparentné a štandardizované (STS) sekuritizácie a aktívami zabezpečené krátkodobé obchodovateľné cenné papiere (ABCP), požiadavky na aktíva prijaté v rámci zmlúv o reverzných repo transakciách a metódy hodnotenia kreditnej kvality (C(2018)02080 – 2018/2659(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. apríla 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/118, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. marca 2018

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: ďalšie 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu

predložené gestorskému výboru: PECH

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľide ošpecifikáciu metodiky posudzovania, na základe ktorej príslušnéorgánypovoľujú inštitúciám používať na operačné riziko pokročilé prístupy merania – (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2018 na žiadosť gestorského výboru.

pridelené: gestorský výbor: ECON


6. Závery zo zasadnutia Európskej rady z 22. – 23. marca (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady z 22. – 23. marca (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) vystúpil s vyhlásením.

Predseda sa vrátil k pozícii Parlamentu k situácii v Sýrii a potrebe nájsť nové vlastné zdroje pre rozpočet Únie.

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson a Diane Dodds.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpili: Jean-Claude Juncker a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

7. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predsedajúca oznámila, že jej boli od skupín S&D, GUE/NGL a Verts/ALE doručené žiadosti o hlasovanie o rozhodnutí výboru ITRE začať rokovania na základe správy, ktorú predložil Janusz Lewandowski (A8-0094/2018), a žiadosti skupín GUE/NGL a ENF o hlasovanie o rozhodnutí výboru ITRE na základe správy, ktorú predložil Jerzy Buzek (A8-0143/2018), ktoré boli ohlásené v zápisnici z pondelka 16. apríla 2018 (bod 11 zápisnice zo dňa 16.4.2018).

Hlasovanie sa uskutoční v nasledujúci deň, vo štvrtok 19. apríla 2018, v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

Predsedajúca ohlásila, že jej nebola doručená žiadosť od poslancov alebo od jednej či viacerých politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, v súvislosti s ďalšími rozhodnutiami o začatí medziinštitucionálnych rokovaní uvedenými v zápisnici z rokovania v pondelok 16. apríla 2018 (bod 11 zápisnice zo dňa 16.4.2018).

Výbory TRAN a EMPL preto môžu začať rokovania po uplynutí lehoty uvedenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku na základe správ, ktoré predložili Markus Pieper (A8-0125/2018) a Claude Rolin (A8-0142/2018).


8. Zloženie politických skupín

Aymeric Chauprade už nepatrí medzi nezaradených poslancov a stal sa členom skupiny EFDD s účinnosťou od 18. apríla 2018.


9. Žiadosť o poradu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Predsedajúca ohlásila, že v súlade s článkom 137 ods. 2 rokovacieho poriadku jej bola doručená žiadosť výboru FEMM o uskutočnenie porady s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, aby predložil stanovisko k tzv. rodovej digitálnej priepasti.

Táto žiadosť sa bude považovať za schválenú, ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadajú do 24 hodín od oznámenia, aby sa o nej hlasovalo.


10. Absolutórium 2016 (rozprava)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III –Komisia a výkonné agentúry [2017/2136(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Absolutórium za rok 2016: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016
Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel I – Európsky parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marco Valli (A8-0128/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VIII – európsky ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0115/2018)

Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0074/2018)

Absolutórium za rok 2016: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0069/2018)

Absolutórium za rok 2016: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0106/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0068/2018)

Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (pred 1. júlom 2016: Európska policajná akadémia) (CEPOL) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0098/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0066/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0083/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0067/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0085/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska chemická agentúra (ECHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0086/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0090/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0107/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0087/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0088/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0096/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0103/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0081/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0078/2018)

Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0114/2018)

Absolutórium za rok 2016: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0079/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0101/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0080/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0111/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0084/2018)

Absolutórium za rok 2016: Zásobovacia agentúra Euratomu
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0102/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0092/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0113/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky policajný úrad (Europol)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0109/2018)

Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0093/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0108/2018)

Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0082/2018)

Absolutórium za rok 2016 – spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Čisté nebo 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik ECSEL
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH2)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik SESAR
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Shift2Rail (S2R)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0076/2018)

V rozprave vystúpila Inés Ayala Sender, ktorá požiadala, aby v budúcnosti mali tieňoví spravodajcovia pre udelenie absolutória k dispozícii dlhší rečnícky čas, ako je stanovené v súčasnosti (predsedajúca to vzala na vedomie).

Predsedajúca privítala Klausa-Heinera Lehneho (predseda Dvora audítorov) a Günthera Oettingera (člen Komisie).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle a Marco Valli uviedli svoje správy.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Bart Staes, Indrek Tarand a Brian Hayes uviedli svoje správy

V rozprave vystúpili: Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady), Günther Oettinger a Klaus-Heiner Lehne.

Vystúpili títo poslanci: Doru-Claudian Frunzulică (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Bogdan Andrzej Zdrojewski (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Karin Kadenbach (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Claude Rolin (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Kostas Chrysogonos (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Isabella De Monte (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Notis Marias (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Gesine Meissner (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Markus Ferber (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Claudia Schmidt a Luke Ming Flanagan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Karin Kadenbach a Rosa D'Amato.

V rozprave vystúpili: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand a Brian Hayes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.16 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.17 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.18 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.19 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.20 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.21 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.22 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.23 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.24 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.25 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.26 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.27 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.28 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.29 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.30 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.31 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.32 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.33 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.34 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.35 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.36 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.37 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.38 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.39 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.40 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.41 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.42 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.43 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.44 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.45 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.46 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.47 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.48 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.49 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.50 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.51 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.52 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.53 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.54 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.55 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.56 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.57 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.58 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.59 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.60 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.61 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.62 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.63 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.64 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.65 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.66 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.67 zápisnice zo dňa 18.4.2018 a bod 12.68 zápisnice zo dňa 18.4.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 pred hlasovaním.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.00.


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Stanovenie termínu pre deviate voľby zástupcov do Európskeho parlamentu priamym všeobecným hlasovaním * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre deviate priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) – Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené (P8_TA(2018)107)


12.2. Harmonogram schôdzí Parlamentu – rok 2019 (hlasovanie)

Harmonogram schôdzí Parlamentu – rok 2019 (2018/2652(RSO)): pozri návrh Konferencie predsedov (bod 10 zápisnice zo dňa 16.4.2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

Vyhlásený za schválený

Harmonogram schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2019 bol teda stanovený takto:

- od 14. do 17. januára

- 30. a 31. januára

- od 11. do 14. februára

- od 11. do 14. marca

- od 25. do 28. marca

- 3. a 4. apríla

- od 15. do 18. apríla

- od 2. do 4. júla

- od 15. do 18. júla

- od 16. do 19. septembra

- 9. a 10. októbra

- od 2.1 do 24. októbra

- 13. a 14. novembra

- od 25. do 28. novembra

- od 16. do 19. decembra.


12.3. Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)108)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


12.4. Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej [2017/2227(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)109)


12.5. Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu v mene Európskej únie [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)110)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohovoru.


12.6. Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (Dodatkový protokol) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu v mene Európskej únie [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)111)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


12.7. Obaly a odpady z obalov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)112)


12.8. Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)113)


12.9. Odpad ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)114)

VYHLÁSENIA KOMISIE

Schválené (P8_TA(2018)114)


12.10. Skládky odpadov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)115)


12.11. Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 87/217/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernica Rady 86/278/EHS a smernica Rady 94/63/ES, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)116)


12.12. Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (2018/2624(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 12. marca 2018 (bod 14 zápisnice zo dňa 12.3.2018)

Návrh uznesenia bol oznámený 18. apríla 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 18.4.2018).

Návrh uznesenia B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)117)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním predseda spresnil, že jazykové verzie budú harmonizované.


12.13. Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0184/2018 a B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA B8-0184/2018

Prijatý (P8_TA(2018)118)

(Návrh uznesenia B8-0185/2018/ sa stal bezpredmetným.)


12.14. Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (hlasovanie)

Správa o vykonávaní nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 [2017/2280(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)119)


12.15. Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite (hlasovanie)

Správa o výročných správach za roky 2015 – 2016 o subsidiarite a proporcionalite [2017/2010(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)120)


12.16. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III –Komisia a výkonné agentúry [2017/2136(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)121)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)121)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.17. Absolutórium za rok 2016: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 (hlasovanie)

Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)122)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)122)

Vystúpenia:

Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz o priebehu hlasovania.


12.18. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017- 2017/2146(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)123)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)123)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.19. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel I – Európsky parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)124)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)124)


12.20. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)125)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)125)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri čl. 5 ods. 1 písm. b) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.21. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)126)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)126)


12.22. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)127)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)127)


12.23. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)128)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)128)


12.24. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)129)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)129)


12.25. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)130)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)130)


12.26. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VIII – európsky ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)131)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)131)


12.27. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)132)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)132)


12.28. Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)133)

Vystúpenia:

Monica Macovei predložila ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 1, ktorý bol akceptovaný.


12.29. Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)134)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)134)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.30. Absolutórium za rok 2016: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)135)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)135)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.31. Absolutórium za rok 2016: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)136)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)136)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.32. Absolutórium za rok 2016: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)137)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)137)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.33. Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (pred 1. júlom 2016: Európska policajná akadémia) (CEPOL) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)138)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)138)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.34. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)139)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)139)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.35. Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)140)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)140)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri čl. 5 ods. 1 písm. b) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.36. Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)141)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)141)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.37. Absolutórium za rok 2016: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)142)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)142)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.38. Absolutórium za rok 2016: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)143)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)143)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.39. Absolutórium za rok 2016: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 39)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)144)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)144)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.40. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 40)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)145)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)145)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.41. Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 41)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)146)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)146)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.42. Absolutórium za rok 2016: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 42)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)147)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)147)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.43. Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 43)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)148)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)148)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.44. Absolutórium za rok 2016: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 44)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)149)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)149)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.45. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 45)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)150)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)150)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.46. Absolutórium za rok 2016: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 46)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)151)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)151)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.47. Absolutórium za rok 2016: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 47)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)152)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)152)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.48. Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 48)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)153)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)153)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.49. Absolutórium za rok 2016: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 49)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)154)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)154)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.50. Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 50)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)155)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)155)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.51. Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 51)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)156)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)156)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.52. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 52)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)157)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)157)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.53. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 53)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)158)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)158)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.54. Absolutórium za rok 2016: Zásobovacia agentúra Euratomu (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 54)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)159)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)159)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.55. Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 55)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)160)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)160)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.56. Absolutórium za rok 2016: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 56)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)161)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)161)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.57. Absolutórium za rok 2016: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 57)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)162)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)162)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).

Vystúpenia:

Reinhard Bütikofer o priebehu hlasovania (predseda poskytol spresňujúce informácie).


12.58. Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 58)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)163)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)163)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.59. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 59)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)164)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)164)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.60. Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 60)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)165)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)165)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.61. Absolutórium za rok 2016 – spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 61)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)166)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)166)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.62. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Čisté nebo 2 (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 62)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)167)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)167)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.63. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik ECSEL (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 63)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)168)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)168)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.64. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH2) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 64)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)169)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)169)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.65. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 65)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)170)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)170)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.66. Absolutórium za rok 2016: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 66)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)171)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)171)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).

Vystúpenia:

Petri Sarvamaa o priebehu hlasovania.


12.67. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 67)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)172)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)172)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.68. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Shift2Rail (S2R) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 68)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)173)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)173)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


13. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan a Jan Zahradil

Správa: Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Správa: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune a Stanislav Polčák

Správa: Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Správa: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD a Anna Maria Corazza Bildt

Správa: Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Návrh uznesenia o politike Komisie v oblasti integrity, najmä o vymenovaní generálneho tajomníka Európskej komisie (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil a Sander Loones

Návrh uznesenia o pokroku dosiahnutom v plnení globálnych paktov OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a o utečencoch (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai a Jiří Pospíšil

Správa: Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Správa: Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai a Jiří Pospíšil

Správa: Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Správa: Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Správa: Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Správa: Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.47 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

15. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00.


16. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


17. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 5/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 06/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 07/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 08/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 09/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


2) parlamentných výborov

- Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019 (2018/2001(BUD)) – výbor BUDG - Spravodajca: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Virements de crédits

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 04/2018 – Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 04/2018 – Oddiel III – Komisia.


19. Cambridge Analytica a Facebook: Ochrana údajov a súkromie občanov ako línia obrany pred manipuláciou s voľbami (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Cambridge Analytica a Facebook: Ochrana údajov a súkromie občanov ako línia obrany pred manipuláciou s voľbami (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa a Michał Boni.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Catherine Stihler, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Michałovi Bonimu, ktorý odpovedal na otázku, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini a Emilian Pavel.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.


20. Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini predstavili správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elly Schlein (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Kostas Chrysogonos (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Emmanuel Maurel ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Emil Radev v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Roberto Gualtieri, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, a Barbara Kappel.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Barbare Kappelovej, ktorá odpovedala na otázku, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell a André Elissen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios a Romana Tomc.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 19.4.2018.


21. Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Rozprava sa uskutočnila 4. apríla 2017 (bod 5 zápisnice zo dňa 4.4.2017)
Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 4. apríla 2017 (bod 7.2 zápisnice zo dňa 4.4.2017)

Daniel Dalton uviedol správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Karima Delli (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Ivan Štefanec v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Olga Sehnalová, Eleonora Evi a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Daniel Dalton.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 19.4.2018.


22. Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XXX [nariadenie o úradných kontrolách] a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling uviedla správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sirpa Pietikäinen (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko) a Norbert Lins v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Eric Andrieu v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Thomas Waitz v mene skupiny Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo a Michel Dantin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski a Mairead McGuinness.

V rozprave vystúpili: Phil Hogan a Martin Häusling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 19.4.2018.


23. Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov (rozprava)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov [2016/2149(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel uviedol správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Max Andersson v mene skupiny Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski, nezaradený poslanec, Danuta Maria Hübner, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov a Notis Marias.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica a João Ferreira.

V rozprave vystúpil Phil Hogan.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Paulo Rangel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.15 zápisnice zo dňa 19.4.2018.


24. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (rozprava)

Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže [2017/2191(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells uviedol správu.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christel Schaldemose (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Tibor Szanyi (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Theodor Dumitru Stolojan v mene skupiny PPE, Alfred Sant v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen a Dariusz Rosati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil a Ivana Maletić.

V rozprave vystúpili: Margrethe Vestager a Ramon Tremosa i Balcells.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.16 zápisnice zo dňa 19.4.2018.


25. Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (2016/0107(COD)) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000015/2018), ktorú položil Pavel Svoboda, v mene výboru JURI, pre Radu: Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner rozvinula otázku.

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Sergio Gaetano Cofferati v mene skupiny S&D, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Dariusz Rosati a Elly Schlein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.


26. Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000008/2018) ktorú položili Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Radu: Zdržanlivý prístup k očkovaniu a pokles zaočkovanosti v Európe (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000009/2018), ktorú položili Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Zdržanlivý prístup k očkovaniu a pokles zaočkovanosti v Európe (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile rozvinula otázky.

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Marco Affronte v mene skupiny Verts/ALE a Michèle Rivasi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott a Michaela Šojdrová.

V rozprave vystúpili Vytenis Povilas Andriukaitis a Monika Panayotova.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte a Mireille D’Ornano, v mene výboru ENVI, o zdržanlivosti v otázke očkovania a poklese úrovne zaočkovanosti v Európe (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, o zdržanlivosti v otázke očkovania a poklese úrovne zaočkovanosti v Európe (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.17 zápisnice zo dňa 19.4.2018.


27. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 619.992/OJJE).


28. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.02 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne oznámenie