Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

3. Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (2018/2670(RSP)).

Debašu norises datums: 2018. gada 17. aprīlis (17.4.2018. protokola 18. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete un David McAllister PPE grupas vārdā, Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis un Miltiadis Kyrkos S&D grupas vārdā, Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā, Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Bodil Valero un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšanu divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšanu divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.14. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums