Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 април 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

6. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 18.4.2018 г.)


6.1. Беларус

Предложения за резолюция B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 и B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius и Bronis Ropė представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Krzysztof Hetman, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказа се Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina и Charles Tannock.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 19.4.2018 г г.


6.2. Филипини

Предложения за резолюция B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 и B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler и Miguel Urbán Crespo представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, и Soraya Post.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 19.4.2018 г г.

(Продължeние на разискването: вж. точка 8 от протокола от 19.4.2018 г.)

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация