Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (συζήτηση)
 5.Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (συζήτηση)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  6.1.Λευκορωσία
  6.2.Φιλιππίνες
 7.Αίτηση διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)
  8.1.Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας
 9.Επανάληψη της συνόδου
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  10.2.Φιλιππίνες (ψηφοφορία)
  10.3.Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (ψηφοφορία)
  10.4.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.5.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***I (ψηφοφορία)
  10.6.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I (ψηφοφορία)
  10.7.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  10.8.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  10.9.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  10.10.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις ***I (ψηφοφορία)
  10.11.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I (ψηφοφορία)
  10.12.Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová (ψηφοφορία)
  10.13.Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  10.14.Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (ψηφοφορία)
  10.15.Η εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια (ψηφοφορία)
  10.16.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (ψηφοφορία)
  10.17.Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  10.18.Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (ψηφοφορία)
  10.19.Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Επανάληψη της συνόδου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Αναφορές
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (229 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (61 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (90 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (11 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (53 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (121 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (321 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (80 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (700 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (1886 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου