Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 19 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag)
 3.Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (ingivna resolutionsförslag)
 4.Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern (debatt)
 5.Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning (debatt)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  6.1.Vitryssland
  6.2.Filippinerna
 7.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)
  8.1.Situationen på Gazaremsan
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  10.1.Vitryssland (omröstning)
  10.2.Filippinerna (omröstning)
  10.3.Situationen på Gazaremsan (omröstning)
  10.4.Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.5.Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism ***I (omröstning)
  10.6.Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (omröstning)
  10.7.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I (omröstning)
  10.8.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)
  10.9.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019 – Avsnitt I – Europaparlamentet (omröstning)
  10.10.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik ***I (omröstning)
  10.11.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ***I (omröstning)
  10.12.Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová (omröstning)
  10.13.Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (omröstning)
  10.14.Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (omröstning)
  10.15.Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament (omröstning)
  10.16.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)
  10.17.Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (omröstning)
  10.18.Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern (omröstning)
  10.19.Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Större interpellationer (debatt)
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Framställningar
 18.Inkomna dokument
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (203 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (61 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (82 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (42 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (118 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (292 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (70 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (651 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (1873 kb)
Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande