Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 mei 2018 - BrusselDefinitieve uitgave

10. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter geeft kennis van het besluit van de bevoegde commissie om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie ECON, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 wat betreft de vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Rapporteurs: Burkhard Balz en Pervenche Berès (A8-0153/2018)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen donderdag 3 mei 2018 om middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling