Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 2. mai 2018 - BrüsselLõplik väljaanne

11. Parandused (kodukorra artikkel 231)

LIBE-komisjon on esitanud Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud dokumentidele järgmised parandused:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88) parandus P7_TA(2014)0212(COR01) – (12. märtsil 2014. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - LIBE-komisjon)

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/680 (mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89–131) parandus P8_TA(2016)0126(COR01) (14. aprillil 2016. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - LIBE-komisjon)

Parandused loetakse kodukorra artikli 231 lõike 4 kohaselt heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul alates paranduste teatavakstegemisest ei esita fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid taotlust nende hääletusele panemiseks.

Parandused on kättesaadavad Europarli veebisaidil käesoleva istungjärgu ajal.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusalane teave