Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 2., Szerda - BrüsszelVégleges kiadás

11. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A LIBE bizottság az alábbi helyesbítéseket nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

- Helyesbítés P7_TA(2014)0212(COR01) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o.) – (a Parlament álláspontja amely első olvasatban 2014. március 12-én került elfogadásra a fent említett rendelet elfogadására tekintettel P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - LIBE bizottság)

- Helyesbítés P8_TA(2016)0126(COR01) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 119., 2016.5.4., 89–131. o.) – (a Parlament álláspontja amely második olvasatban 2016. április 14-én került elfogadásra a fent említett irányelv elfogadására tekintettel P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - LIBE bizottság)

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében ezeket a helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésüktől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.

A helyesbítések a jelen ülés időtartama alatt elérhetők az Europarl weboldalon.

Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat