Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 2 d. - Briuselis

15. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES nuostatos, susijusios su geresniu ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

ECON, ENVI, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB (Tekstas svarbus EEE) (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

INTA, IMCO, AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Prancūzijos paraišką „EGF/2017/009FR/Air France“ (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1967/2006 ir (ES) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžios (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

2) Parlamento komitetų:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Pranešimas dėl 2016 m. metinės ataskaitos „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (2017/2216(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir teminio tikslo „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“ (Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 7 punktas) įgyvendinimo (2017/2285(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Pranešimas dėl žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos laisvės Europos Sąjungoje (2017/2209(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas