Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

19. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Μαΐου I 2018 (PE 621.577/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας PPE να εγγραφεί ως τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, μετά την έκθεση του Marco Valli (A8-0139/2018), δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα "Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα" και να κλείσει η συζήτηση με την υποβολή προτάσεων ψηφίσματος, η δε ψηφοφορία να διεξαχθεί την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Javier Couso Permuy, κατά του αιτήματος, Ska Keller, η οποία τάσσεται κατά επί τη βάσει του άρθρου 156 του Κανονισμού, Esteban González Pons, ο οποίος προτείνει κατόπιν αντί της υποβολής προτάσεων ψηφίσματος να προβεί ο Πρόεδρος σε δήλωση εξ ονόματος του Σώματος, ενώ η Ska Keller αντιτάσσεται στην πρόταση

ΜΕ ΗΨ (214 υπέρ, 125 κατά, 16 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αρχικό αίτημα της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνει ο Javier Couso Permuy επί διαδικαστικού (Ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη μετά τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα "Εγκλήματα παρενοχλητικής παρακολούθησης και προστασία των θυμάτων στην ΕΕ" (σημείο 41 του ΤΣΗΔ) δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, εκ μέρους της Ισπανίας, των διεθνών προτύπων ως προς τον ορισμό της σεξουαλικής βίας ενόψει της πρόσφατης υπόθεσης "La Manada".

Παρεμβαίνουν οι Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Rosa Estaràs Ferragut, κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (188 υπέρ, 136 κατά, 20 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τους δασμούς που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα του χάλυβα και του αλουμινίου, η δε σχετική συζήτηση να κλείσει χωρίς την υποβολή προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Christofer Fjellner, κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (167 υπέρ, 175 κατά, 10 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Πέμπτη

Μία αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού σε σχέση με το θέμα ενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της σειράς Η7-1" προστίθεται στις ψηφοφορίες της Πέμπτης.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου