Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 2. mai 2018 - Brüssel

19. Tööplaan
CRE

Jagati välja 2018. aasta mai I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 621.577/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Kolmapäev

Fraktsiooni PPE taotlus lisada päevakorda kolmanda punktina pärast Marco Walli raportit (A8-0139/2018) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus presidendivalimiste kohta Venezuelas ning see, et arutelu kokkuvõtteks esitataks resolutsiooni ettepanekud. Hääletus toimuks neljapäeval.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, Javier Couso Permuy, kes oli selle rahuldamise vastu, Ska Keller, kes oli vastu kodukorra artikli 156 alusel, Esteban González Pons, kes tegi ettepaneku, et resolutsiooni ettepanekud asendataks presidendi avaldusega parlamendi nimel – sellele ettepanekule oli Ska Keller vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (214 poolt, 125 vastu, 16 erapooletut).

Sõna võttis Javier Couso Permuy menetluse kohta (president täpsustas).

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada päevakorda pärast nõukogu ja komisjoni avaldust „Jälitamiskuriteod ja ohvrite kaitse ELis“ (päevakorra lõpliku projekti punkt 41) nõukogu ja komisjoni avaldus seksuaalvägivalla määratluse rahvusvahelise standardi kohaldamise kohta Hispaanias hiljutise La Manada juhtumi valguses.

Sõna võtsid Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Rosa Estaràs Ferragut, kes oli selle rahuldamise vastu.

Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (188 poolt, 136 vastu, 20 erapooletut).

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lisada päevakorda komisjoni avaldus USA poolt terase- ja alumiiniumisektorile kehtestatud tollimaksude kohta. Arutelu kokkuvõtteks ei esitataks resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Christofer Fjellner, kes oli selle rahuldamise vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (167 poolt, 175 vastu, 10 erapooletut).

Neljapäev

Neljapäeval toimuvale hääletusele lisati vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: „Geneetiliselt muundatud suhkrupeet H7-1“.

Tööplaan kinnitati.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusalane teave