Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 2 maja 2018 r. - Bruksela

19. Porządek obrad
CRE

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych podczas pierwszej sesji majowej 2018 r. (PE 621.577/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Środa

Wniosek grupy PPE zmierzający do ujęcia jako trzeciego punktu porządku dnia, po sprawozdaniu Marco Valliego (A8-0139/2018), oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie wyborów prezydenckich w Wenezueli oraz do złożenia na zakończenie debaty projektów rezolucji w tej sprawie. Głosowanie odbędzie się w czwartek.

Głos zabrali: Esteban González Pons, w imieniu grupy PPE, który uzasadnił wniosek, Javier Couso Permuy, przeciwko wnioskowi, Ska Keller, która się mu sprzeciwiła na podstawie art. 156 Regulaminu, Esteban González Pons, który zaproponował wówczas, by złożenie projektów rezolucji zastąpić oświadczeniem Przewodniczącego w imieniu Parlamentu, czemu sprzeciwiła się Ska Keller.

W GE (214 głosów za, 125 przeciw, 16 wstrzymujących się) Parlament zatwierdził początkowy wniosek grupy PPE.

Głos zabrał Javier Couso Permuy w sprawie procedury (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Wniosek GUE/NGL zmierzający do ujęcia w porządku dnia, po oświadczeniu Rady i Komisji w w sprawie przestępstw stalkingu i ochrony ich ofiar w UE (pkt 41 PDOJ), oświadczenia Rady i Komisji w sprawie stosowania przez Hiszpanię norm międzynarodowych dotyczących definicji przemocy seksualnej w świetle niedawnej sprawy La Manada.

Głos zabrały: Tania González Peñas, w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Rosa Estaràs Ferragut, przeciwko wnioskowi.

W GI (188 głosów za, 136 głosy przeciw, 20 głosów wstrzymujących się) Parlament zatwierdził wniosek.

Wniosek grupy Verts/ALE zmierzający do ujęcia w porządku dnia oświadczenia Komisji w sprawie ceł nałożonych przez Stany Zjednoczone w sektorze stali i aluminium. Na zakończenie debaty nie zostaną złożone projekty rezolucji.

Głos zabrali: Ska Keller, w imieniu grupy Verts/ALE, która uzasadniła wniosek, i Christofer Fjellner, przeciwko wnioskowi.

W GI (167 głosów za, 175 przeciw, 10 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu Genetycznie zmodyfikowany burak cukrowy H7-1 został dodany do listy głosowań w czwartek.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna