Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 2. mája 2018 - Brusel

19. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej májovej plenárnej schôdze v roku 2018 (PE 621.577/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Streda

Žiadosť skupiny PPE, aby sa ako tretí bod programu rokovania, po správe Marco Walli (A8-0139/2018), zaradilo vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o prezidentských voľbách vo Venezuele a aby sa rozprava skončila predložením návrhov uznesení. Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, ktorý žiadosť odôvodnil, Javier Couso Permuy proti tejto žiadosti, Ska Keller, ktorá proti žiadosti namietala na základe článku 156 rokovacieho poriadku, Esteban González Pons, ktorý navrhol, aby sa predloženie návrhov uznesení nahradilo vyhlásením predsedu v mene Parlamentu, proti čomu sa Ska Keller ohradila.

Elektronickým hlasovaním (214 za, 125 proti, 16 sa zdržali) Parlament schválil pôvodnú žiadosť skupiny PPE.

V rozprave vystúpil Javier Couso Permuy k postupu (predsedajúci poskytol upresnenia).

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby sa do programu rokovania, po vyhlásení Rady a Komisie o trestných činoch nebezpečného prenasledovania a ochrane obetí v EÚ (bod 41 PDOJ), zaradilo vyhlásenie Rady a Komisie o uplatňovaní medzinárodných noriem týkajúcich sa sexuálneho násilia Španielskom vzhľadom na nedávny prípad „La Manada“.

Vystúpili títo poslanci: Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť odôvodnila, a Rosa Estaràs Ferragut proti tejto žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (188 za, 136 proti, 20 sa zdržali) Parlament žiadosť schválil.

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby sa do programu rokovania zaradilo vyhlásenie Komisie o clách USA v odvetví ocele a hliníka. Rozprava nebude ukončená predložením návrhov uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, ktorá žiadosť odôvodnila, a Christofer Fjellner proti tejto žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (167 za, 175 proti, 10 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Štvrtok

Námietka podľa článku 106 rokovacieho poriadku: „Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná cukrová repa H7-1“ bola zaradená do hlasovania vo štvrtok.

Týmto bol stanovený program práce.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne oznámenie