Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 2. maj 2018 - Bruxelles

20. Kommissionens afgørelse om den flerårige finansielle ramme efter 2020 (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Kommissionens afgørelse om den flerårige finansielle ramme efter 2020 (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Taler: Jean-Claude Juncker.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, og José Manuel Fernandes.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt og Françoise Grossetête.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler og Paul Rübig.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar og Nicola Caputo.

Taler: Günther Oettinger.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse