Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

20. Antaget kommissionsbeslut om paketet med den fleråriga budgetramen efter 2020 (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Antaget kommissionsbeslut om paketet med den fleråriga budgetramen efter 2020 (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jean-Claude Juncker.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, och José Manuel Fernandes.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt och Françoise Grossetête.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler och Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar och Nicola Caputo.

Talare: Günther Oettinger.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande