Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2668(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000012/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000012/2018 (B8-0015/2018)

Συζήτηση :

PV 02/05/2018 - 30
CRE 02/05/2018 - 30

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

30. Αντιμετώπιση της ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000012/2018) που κατέθεσε η Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Αντιμετώπιση της ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Η Mairead McGuinness αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Thomas Waitz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Paolo De Castro, Arne Gericke και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος, Marijana Petir και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου