Indeks 
Protokol
PDF 276kWORD 77k
Onsdag den 2. maj 2018 - BruxellesEndelig udgave
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Velkomstord
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Anmodning om ophævelse af immunitet
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 11.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 12.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)
 13.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 14.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 15.Modtagne dokumenter
 16.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 17.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 18.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 19.Arbejdsplan
 20.Kommissionens afgørelse om den flerårige finansielle ramme efter 2020 (forhandling)
 21.Årlig rapport om kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter for 2016 (forhandling)
 22.Præsidentvalg i Venezuela (forhandling)
 23.Årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig (forhandling)
 24.Samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer" (forhandling)
 25.Stalking-forbrydelser og beskyttelse af ofre i EU (forhandling)
 26.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)
 27.Spaniens anvendelse af internationale standarder for definitionen af seksuel vold i lyset af den såkaldte ”La Manada”-sag for nylig (forhandling)
 28.Beskyttelse af migrantbørn (forhandling)
 29.Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik (forhandling)
 30.Sikkerhed i landbruget i EU (forhandling)
 31.Udvalgenes sammensætning
 32.Den aktuelle situation og fremtidsudsigterne inden for fåre- og gedesektoren i EU (kortfattet forelæggelse)
 33.Mediepluralisme og mediefrihed i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)
 34.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 35.Dagsorden for næste møde
 36.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 19. april 2018, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 13.05.


3. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han fordømte de seneste terrorangreb og religiøse forfølgelser begået bl.a. af Islamisk Stat og Boko Haram, som havde ramt Filippinerne, Den Centralafrikanske Republik, Afghanistan og Nigeria. Han kondolerede på Parlamentets vegne ofrenes familier.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


5. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation under ledelse af Hans Hellighed patriark Filaret, Kievpatriarkatet og hele Kijevrus, som havde taget plads i den officielle loge.


6. Parlamentets sammensætning

Jan Philipp Albrecht havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 3. juli 2018.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, at mandatet var ledigt med virkning fra denne dato, og gav den pågældende nationale myndighed meddelelse herom.


7. Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet følgende medlemmers mandater for gyldige: Ana Miranda, Elsi Katainen og Miroslavs Mitrofanovs med virkning fra henholdsvis den 28. februar, den 1. marts og den 5. marts 2018.


8. Anmodning om ophævelse af immunitet

De græske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet i forbindelse med en straffesag, der var anlagt mod ham af byretten i Athen.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


9. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

På anmodning fra EFDD-Gruppen, ENF-Gruppen og løsgængernes sekretariat havde Parlamentet godkendt følgende udnævnelser:

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Mireille D'Ornano i stedet for Aymeric Chauprade

INTA: Danilo Oscar Lancini

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Danilo Oscar Lancini

LIBE: Giancarlo Scotta’

Delegationen for Forbindelserne med Irak: Giancarlo Scotta’

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina: Dobromir Sośnierz i stedet for Janusz Korwin-Mikke

Underudvalget om Menneskerettigheder: James Carver i stedet for Aymeric Chauprade

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar: Aymeric Chauprade i stedet for James Carver.


10. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden gav meddelelse om det kompetente udvalgs afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 1 :

- ECON, på grundlag af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Ordførere Burkhard Balz og Pervenche Berès (A8-0153/2018)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, skriftligt inden midnat den efterfølgende dag, torsdag den 3. maj 2018, anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


11. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)

LIBE havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P7_TA(2014)0212(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88) - (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - LIBE)

- Berigtigelse P8_TA(2016)0126(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89-131) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 14. april 2016 med henblik på vedtagelse af ovennævnte direktiv P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - LIBE)

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelserne kan findes på Europarl under den indeværende mødeperiode.


12. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 2, fra ENVI havde modtaget en anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, for at udvalget afgiver udtalelse om gennemførelsen af EU's miljølovgivning på de områder, hvor der er de største problemer hermed, nemlig inden for luft- og vandkvalitet samt affald.

Denne anmodning om høring anses for at være blevet godtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for 24 timer anmoder om, at den sættes under afstemning.


13. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han torsdag den 3. maj 2018 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakt, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Talere: Martina Anderson om situationen i Baskerlandet, Lefteris Christoforou om opførelsen af et atomkraftværk i det sydlige Tyrkiet i en region, hvor der ofte forekommer jordskælv, og Teresa Jiménez-Becerril Barrio, der reagerede på Martina Andersons indlæg.


14. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000012/2018) af Mairead McGuinness for PPE-Gruppen til Kommissionen: Sikkerhed i landbruget i EU (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

- (O-000031/2018) af Anna Maria Corazza Bildt og Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein og Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans og Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez og Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen og Judith Sargentini og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Beskyttelse af migrantbørn (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

- (O-000040/2018) af Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi og Sylvie Goddyn for ENVI til Rådet: Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

- (O-000041/2018) af Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi og Sylvie Goddyn for ENVI til Kommissionen: Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).


15. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ECON, ENVI, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 110/2008 for så vidt angår nominelle mængder til markedsføring i Unionen af destilleret shochu fremstillet ved pot still og aftappet i Japan (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

INTA, IMCO, AGRI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en ændring af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side. (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Frankrig - EGF/2017/009 FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006 og (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Kroatien af DNA-oplysninger (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

2) fra udvalgene

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Betænkning om årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (2017/2216(INI)) - CONT udvalg - Ordfører: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer" – artikel 9, stk. 7, i forordningen om fælles bestemmelser (2017/2285(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Betænkning om mediepluralisme og mediefrihed i Den Europæiske Union (2017/2209(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)


16. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i januar og februar I og II 2018 forelå på Europarl.


17. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. april 2018

henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF for så vidt angår listen over havne og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/861/EF (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. april 2018

henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 907/2014 for så vidt angår manglende overholdelse af betalingsfrister og den vekselkurs, der skal anvendes ved udarbejdelsen af udgiftsanmeldelser (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. april 2018

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/655 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 vedrørende overvågning af emission af forurenende luftarter fra ibrugtagne forbrændingsmotorer, der er monteret i mobile ikkevejgående maskiner (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. april 2018

henvist til kor. udv. ENVI


18. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1321/2014 vedrørende indførelse af særlige kategorier af luftfartøjsvedligeholdelsescertifikater, ændring af godkendelsesproceduren for komponenter fra eksterne leverandører samt ændring af vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens rettigheder (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - frist: 20. juli 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår anmeldte træningsorganisationer (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - frist: 19. juli 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af lambda-cyhalothrin i eller på visse produkter (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - frist: 25. juni 2018)
henvist til kor. udv. ENVI


19. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden maj I 2018 (PE 621.577/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Onsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om som tredje punkt på dagsordenen efter betænkning af Marco Valli (A8-0139/2018) at opføre en redegørelse fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Præsidentvalg i Venezuela" og om, at forhandlingen afsluttede med indgivelse af beslutningsforslag. Afstemningen ville finde sted torsdag.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Javier Couso Permuy, der talte imod anmodningen, Ska Keller, der på grundlag af forretningsordenens artikel 156 modsatte sig anmodningen, Esteban González Pons, der derefter foreslog, at beslutningsforslagene erstattedes af en erklæring fra formanden på vegne af forsamlingen, hvilket Ska Keller modsatte sig.

Parlamentet godtog PPE-Gruppens oprindelige forslag ved VE (214 for, 125 imod, 16 hverken/eller).

Taler: Javier Couso Permuy om proceduren (formanden præciserede).

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om, efter redegørelsen fra Rådet og Kommissionen om "Stalking-forbrydelser og beskyttelse af ofre i EU" (punkt 41 på PDOJ), på dagsordenen at opføre en redegørelse fra Rådet og Kommissionen om Spaniens anvendelse af internationale standarder for definitionen af seksuel vold i lyset af den såkaldte ”La Manada”-sag for nylig.

Talere: Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Rosa Estaràs Ferragut, der talte imod anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (188 for, 136 imod, 20 hverken/eller).

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at opføre en redegørelse fra Kommissionen om USA's toldsatser i stål- og aluminiumssektoren på dagsordenen. Forhandlingen ville ikke blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag.

Talere: Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, der talte for anmodningen, og Christofer Fjellner, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (167 for, 175 imod, 10 hverken/eller).

Torsdag

Der blev tilføjet en indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: ”Genetisk modificeret H7-1-sukkerroe”, til afstemningstiden torsdag.

Arbejdsplanen fastsattes således.


20. Kommissionens afgørelse om den flerårige finansielle ramme efter 2020 (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Kommissionens afgørelse om den flerårige finansielle ramme efter 2020 (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Taler: Jean-Claude Juncker.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, og José Manuel Fernandes.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt og Françoise Grossetête.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler og Paul Rübig.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar og Nicola Caputo.

Taler: Günther Oettinger.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand


21. Årlig rapport om kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter for 2016 (forhandling)

Betænkning om den årlige rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2016 [2017/2190(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marco Valli (A8-0139/2018)

Marco Valli forelagde betænkningen.

Taler: Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Sander Loones (ordfører for udtalelse fra INTA), Andrey Novakov for PPE-Gruppen, Georgi Pirinski for S&D-Gruppen, også om EIB-formandens fravær (formanden tog bemærkningen til efterretning), Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, og Tomáš Zdechovský.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere og Ivana Maletić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias og Seán Kelly.

Talere: Corina Crețu og Marco Valli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 3.5.2018.


22. Præsidentvalg i Venezuela (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Præsidentvalg i Venezuela (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz og Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea og João Pimenta Lopes.

Indlæg af Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 3.5.2018.


23. Årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig (forhandling)

Betænkning om årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig [2017/2216(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Gilles Pargneaux forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Barbara Kudrycka (ordfører for udtalelse fra LIBE), Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Caterina Chinnici for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Emil Radev, Inés Ayala Sender og Zoltán Balczó.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Eleftherios Synadinos og Juan Fernando López Aguilar.

Talere: Corina Crețu og Gilles Pargneaux.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 3.5.2018.


24. Samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer" (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer" – artikel 9, stk. 7, i forordningen om fælles bestemmelser [2017/2285(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Andrey Novakov forelagde betænkningen.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Kosma Złotowski (ordfører for udtalelse fra TRAN), Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Maria Spyraki, Monika Smolková, Liliana Rodrigues og John Howarth.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias og Izaskun Bilbao Barandica.

Talere: Corina Crețu og Andrey Novakov.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 3.5.2018.


25. Stalking-forbrydelser og beskyttelse af ofre i EU (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Stalking-forbrydelser og beskyttelse af ofre i EU (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Lara Comi for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers og Rosa Estaràs Ferragut.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Krisztina Morvai.

Talere: Věra Jourová og Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


26. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)

Formanden meddelte, at hun i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 2, fra FEMM havde modtaget en anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, for at udvalget afgiver udtalelse om ligestilling mellem mænd og kvinder på de europæiske arbejdsmarkeder.

Denne anmodning om høring anses for at være blevet godtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for 24 timer anmoder om, at den sættes under afstemning.


27. Spaniens anvendelse af internationale standarder for definitionen af seksuel vold i lyset af den såkaldte ”La Manada”-sag for nylig (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Spaniens anvendelse af internationale standarder for definitionen af seksuel vold i lyset af den såkaldte ”La Manada”-sag for nylig (2018/2696(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Rosa Estaràs Ferragut for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rosa Estaràs Ferragut, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, og Anna Hedh.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Inés Ayala Sender for at stille et blåt kort-spørgsmål til Anna Hedh, som besvarede det, Izaskun Bilbao Barandica og Jordi Solé.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina og Krisztina Morvai.

Talere: Věra Jourová og Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


28. Beskyttelse af migrantbørn (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000031/2018) af Anna Maria Corazza Bildt og Roberta Metsola for PPE-Gruppen; Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein og Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans og Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen; Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez og Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen; og Judith Sargentini og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Beskyttelse af migrantbørn (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst og Jean Lambert begrundede forespørgslen.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers og Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström og Krisztina Morvai.

Taler: Věra Jourová.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola og Ivo Belet for PPE-Gruppen; Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos og Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy for S&D-Gruppen; Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar og Gérard Deprez for ALDE-Gruppen; Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen; Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis og Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen; samt Laura Ferrara, Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo om beskyttelse af migrantbørn (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 3.5.2018.


29. Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000040/2018) af Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi og Sylvie Goddyn, for ENVI, til Rådet: Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000041/2018) af Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi og Sylvie Goddyn, for ENVI, til Kommissionen: Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen begrundede forespørgslerne.

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano og Dobromir Sośnierz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios og Jiří Pospíšil.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Monika Panayotova.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi og Sylvie Goddyn, for ENVI, om et globalt stop for dyreforsøg i forbindelse med kosmetik (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.13 i protokollen af 3.5.2018.


30. Sikkerhed i landbruget i EU (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000012/2018) af Mairead McGuinness for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Sikkerhed i landbruget i EU (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Mairead McGuinness begrundede spørgsmålet.

Phil Hogan (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Daniel Buda for PPE-Gruppen, Eric Andrieu for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, Thomas Waitz for Verts/ALE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Paolo De Castro, Arne Gericke og Ricardo Serrão Santos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Marijana Petir og Inés Ayala Sender.

Indlæg af Phil Hogan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


31. Udvalgenes sammensætning

Parlamentet godkendte efter anmodning fra S&D-Gruppen følgende udnævnelse:

ECON: Giuseppe Ferrandino i stedet for Udo Bullman


32. Den aktuelle situation og fremtidsudsigterne inden for fåre- og gedesektoren i EU (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om den aktuelle situation og fremtidsperspektiverne for fåre- og gedesektoren i EU [2017/2117(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Esther Herranz García foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Daniel Buda, Eric Andrieu, Notis Marias, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Mairead McGuinness og Maria Grapini.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen)

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.14 i protokollen af 3.5.2018.


33. Mediepluralisme og mediefrihed i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om mediepluralisme og mediefrihed i Den Europæiske Union [2017/2209(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Barbara Spinelli foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Julie Ward, Tomáš Zdechovský, Marek Jurek, Maria Grapini og Mirosław Piotrowski.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.15 i protokollen af 3.5.2018.


34. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Roberta Metsola, Olga Sehnalová, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Norbert Erdős, Alex Mayer, Marek Jurek, Josep-Maria Terricabras, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Mairead McGuinness, Maria Grapini, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Wajid Khan, Anna Záborská og Stanislav Polčák.


35. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 621.577/OJJE).


36. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Matthews, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse