Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 273kWORD 77k
Keskiviikko 2. toukokuuta 2018 - BrysselLopullinen painos
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 11.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 12.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)
 13.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 14.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 17.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 18.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 19.Käsittelyjärjestys
 20.Komission päätös vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevasta paketista (keskustelu)
 21.Vuosittainen kertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2016 (keskustelu)
 22.Venezuelan presidentinvaalit (keskustelu)
 23.Vuosikertomus 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (keskustelu)
 24.Koheesiopolitiikka ja temaattinen tavoite ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” (keskustelu)
 25.Vainoamisrikokset ja uhrien suojelu EU:ssa (keskustelu)
 26.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)
 27.Seksuaalisen väkivallan määritelmää koskevien kansainvälisten normien soveltaminen Espanjassa viimeaikaisen nk. Susilauma-tapauksen jälkeen (keskustelu)
 28.Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (keskustelu)
 29.Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (keskustelu)
 30.Maatilojen turvallisuutta koskevat toimet EU:ssa (keskustelu)
 31.Valiokuntien kokoonpano
 32.EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (lyhyt esittely)
 33.Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus Euroopan unionissa (lyhyt esittely)
 34.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 35.Seuraavan istunnon esityslista
 36.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 19. huhtikuuta 2018 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 13.05.


3. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän tuomitsi viimeaikaiset terrori-iskut ja uskonnollisen vainon, joihin Islamilainen valtio ja Boko Haram ovat syyllistyneet Filippiineillä, Keski-Afrikan tasavallassa, Afganistanissa ja Nigeriassa. Hän esitti parlamentin surunvalittelut uhrien perheille.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


5. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen hänen pyhyytensä patriarkka Filaretin, Kiovan ja koko Rus-Ukrainan patriarkan johtaman valtuuskunnan.


6. Parlamentin kokoonpano

Jan Philipp Albrecht on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 3. heinäkuuta 2018 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan mukaisesti parlamentti totesi hänen edustajantoimensa vapautuneen tästä päivästä alkaen ja antaa asiasta tiedon toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.


7. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Ana Miranda 28. helmikuuta alkaen, Elsi Katainen 1. maaliskuuta alkaen ja Miroslavs Mitrofanovs 5. maaliskuuta 2018 alkaen.


8. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Kreikan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämiseksi Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käsiteltävinä oleviin syytetoimiin liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


9. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti EFDD- ja ENF-ryhmien sekä sitoutumattomien jäsenten ryhmän sihteeristön pyynnöstä seuraavat nimitykset:

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Aymeric Chaupraden tilalle Mireille D'Ornano

INTA-valiokunta: Danilo Oscar Lancini

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Danilo Oscar Lancini

LIBE-valiokunta: Giancarlo Scotta’

suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta: Giancarlo Scotta’

suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta: Janusz Korwin-Mikken tilalle Dobromir Sośnierz

ihmisoikeuksien alivaliokunta: Aymeric Chaupraden tilalle James Carver

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta: James Carverin tilalle Aymeric Chauprade.


10. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti asiasta vastaavan valiokunnan päätöksestä käynnistää toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavan mietinnön pohjalta:

- ECON-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Esittelijät: Burkhard Balz ja Pervenche Berès (A8-0153/2018).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat ennen keskiyötä torstaina 3. toukokuuta 2018 esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


11. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

LIBE-valiokunta on välittänyt seuraavat oikaisut seuraaviin Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

- Oikaisu P7_TA(2014)0212(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 188) – (ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2014 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) – LIBE-valiokunta)

- Oikaisu P8_TA(2016)0126(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89–131) (ensimmäisessä käsittelyssä 14. huhtikuuta 2016 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun direktiivin antamiseksi P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)LIBE-valiokunta).

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisut ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


12. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohdan mukaisesti ENVI-valiokunnan pyynnön kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, jotta tämä antaisi lausunnon EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta aloilla, joilla on todettu suurimmat puutteet, toisin sanoen ilmanlaadun sekä vesi- ja jätehuollon aloilla.

Kuulemispyyntö katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


13. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa torstaina 3. toukokuuta 2018 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun säädöksen:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Puheenvuorot: Martina Anderson Baskimaan tilanteesta, Lefteris Christoforou ydinvoimalan rakentamisesta Turkin etelärannikolle alueelle, joka on altis maanjäristyksille, ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio kommentoidakseen Martina Andersonin puheenvuoroa.


14. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000012/2018) Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Maatilojen turvallisuutta koskevat toimet EU:ssa (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

- (O-000031/2018) Anna Maria Corazza Bildt ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein ja Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans ja Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

- (O-000040/2018) Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

- (O-000041/2018) Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).


15. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ECON, ENVI, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 110/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse panostislauksella tuotetun ja Japanissa pullotetun, kertatislatun shochun nimellismääristä unionin markkinoille saattamista varten (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

INTA, IMCO, AGRI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevaan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön sopimukseen tehtävän muutoksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Ranskan hakemuksen johdosta – EGF/2017/009 FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta sekä asetusten (EY) N:o 1967/2006 ja (EU) 2017/2107 muuttamisesta (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Esitys neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

2) parlamentin valiokunnilta

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen puitesopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa ja asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Mietintö vuosikertomuksesta 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (2017/2216(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Mietintö koheesiopolitiikan ja temaattisen tavoitteen ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan 7 kohta) täytäntöönpanosta (2017/2285(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Mietintö tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta ja vapaudesta Euroopan unionissa (2017/2209(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018).


16. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin tammikuun 2018 sekä helmikuun 2018 I ja II istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


17. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu direktiivi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1629 liitteiden II, III ja V muuttamisesta (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. huhtikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY täydentämisestä satamaluettelon osalta ja komission päätöksen 2008/861/EY kumoamisesta (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. huhtikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta maksumääräaikojen noudattamatta jättämisen ja menoilmoitusten laatimisessa sovellettavien valuuttakurssien osalta (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. huhtikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 täydentämisestä liikkuviin työkoneisiin asennettujen käytössä olevien polttomoottoreiden kaasupäästöjen valvonnan osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/655 muuttamisesta ja oikaisemisesta (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. huhtikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


18. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 1321/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjaluokkien käyttöönotosta, ulkoisilta tavarantoimittajilta peräisin olevien komponenttien hyväksymismenettelyn muuttamisesta ja huoltohenkilöstön koulutusorganisaation oikeuksien muuttamisesta (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - määräaika: 20. heinäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta ilmoituksen tekevien koulutusorganisaatioiden osalta (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - määräaika: 19. heinäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lambda-syhalotriinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - määräaika: 25. kesäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


19. Käsittelyjärjestys

Toukokuun 2018 I istuntojakson istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 621.577/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Keskiviikko

PPE-ryhmän pyyntö ottaa esityslistan kolmanneksi kohdaksi Marco Wallin mietinnön (A8-0139/2018) jälkeen komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Venezuelan presidentinvaalit”, josta käytävän keskustelun päätteeksi jätetään käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä. Äänestys toimitetaan torstaina.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Javier Couso Permuy vastustaakseen pyyntöä, Ska Keller vastustaakseen työjärjestyksen 156 artiklan perusteella, Esteban González Pons ehdottaakseen, että päätöslauselmaesitysten jättäminen korvattaisiin puhemiehen parlamentin nimissä antamalla julkilausumalla, mitä Ska Keller vastusti.

Parlamentti hyväksyi PPE-ryhmän alkuperäisen ehdotuksen koneäänestyksessä (214 puolesta, 125 vastaan, 16 tyhjää).

Javier Couso Permuy käytti puheenvuoron menettelystä (puhemies täsmensi asiaa).

GUE/NGL-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle neuvoston ja komission julkilausumien ”Vainoamisrikokset ja uhrien suojelu EU:ssa” (PDOJ:n kohta 41) jälkeen neuvoston ja komission julkilausumat ”Seksuaalisen väkivallan määritelmää koskevien kansainvälisten normien soveltaminen Espanjassa viimeaikaisen nk. Susilauma-tapauksen jälkeen”.

Puheenvuorot: Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Rosa Estaràs Ferragut vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (188 puolesta, 136 vastaan, 20 tyhjää).

Verts/ALE-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle komission julkilausuma ”Yhdysvaltojen tuontitullit teräs- ja alumiinialalla ja EU:n toimet”. Keskustelun päätteeksi ei jätetä käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä.

Puheenvuorot: Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Christofer Fjellner vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (äänin 167 puolesta, 175 vastaan, 10 tyhjää).

Torstai

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeeninen sokerijuurikas H7-1” on lisätty torstain äänestyksiin.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


20. Komission päätös vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevasta paketista (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission päätös vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevasta paketista (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen) antoivat julkilausuman.

Jean-Claude Juncker käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Patrick O'Flynn EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai ja José Manuel Fernandes.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt ja Françoise Grossetête.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler ja Paul Rübig.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar ja Nicola Caputo.

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI


21. Vuosittainen kertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2016 (keskustelu)

Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2016 [2017/2190(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marco Valli (A8-0139/2018)

Marco Valli esitteli mietinnön.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sander Loones (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andrey Novakov PPE-ryhmän puolesta, Georgi Pirinski S&D-ryhmän puolesta myös EIP:n pääjohtajan poissaolosta (puhemies pani asian merkille), Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta ja Tomáš Zdechovský.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere ja Ivana Maletić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Corina Crețu ja Marco Valli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.5.2018, kohta 7.9.


22. Venezuelan presidentinvaalit (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan presidentinvaalit (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz ja Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea ja João Pimenta Lopes.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.5.2018, kohta 7.10.


23. Vuosikertomus 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (keskustelu)

Mietintö vuosikertomuksesta 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta [2017/2216(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Gilles Pargneaux esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Barbara Kudrycka (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta, Caterina Chinnici S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Emil Radev, Inés Ayala Sender ja Zoltán Balczó.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Eleftherios Synadinos ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Corina Crețu ja Gilles Pargneaux.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.5.2018, kohta 7.6.


24. Koheesiopolitiikka ja temaattinen tavoite ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” (keskustelu)

Mietintö koheesiopolitiikan ja temaattisen tavoitteen ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan 7 kohta) täytäntöönpanosta [2017/2285(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Andrey Novakov esitteli mietinnön.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kosma Złotowski (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Maria Spyraki, Monika Smolková, Liliana Rodrigues ja John Howarth.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias ja Izaskun Bilbao Barandica.

Puheenvuorot: Corina Crețu ja Andrey Novakov.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.5.2018, kohta 7.11.


25. Vainoamisrikokset ja uhrien suojelu EU:ssa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Vainoamisrikokset ja uhrien suojelu EU:ssa (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Lara Comi PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers ja Rosa Estaràs Ferragut.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


26. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohdan mukaisesti FEMM-valiokunnan pyynnön kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, jotta tämä antaisi lausunnon sukupuolten tasa-arvosta Euroopan työmarkkinoilla.

Kuulemispyyntö katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


27. Seksuaalisen väkivallan määritelmää koskevien kansainvälisten normien soveltaminen Espanjassa viimeaikaisen nk. Susilauma-tapauksen jälkeen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Seksuaalisen väkivallan määritelmää koskevien kansainvälisten normien soveltaminen Espanjassa viimeaikaisen nk. Susilauma-tapauksen jälkeen (2018/2696(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Rosa Estaràs Ferragut PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rosa Estaràs Ferragut, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta ja Anna Hedh.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Inés Ayala Sender, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Anna Hedh vastasi, Izaskun Bilbao Barandica ja Jordi Solé.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


28. Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000031/2018) Anna Maria Corazza Bildt ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein ja Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans ja Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst ja Jean Lambert esittelivät kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers ja Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström ja Krisztina Morvai.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola ja Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta, Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos ja Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar ja Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.5.2018, kohta 7.12.


29. Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000040/2018) Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000041/2018) Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen esitteli kysymykset.

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano ja Dobromir Sośnierz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Jiří Pospíšil.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Monika Panayotova.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-valiokunnan puolesta kosmetiikkaa koskevasta yleisestä eläinkoekiellosta (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.5.2018, kohta 7.13.


30. Maatilojen turvallisuutta koskevat toimet EU:ssa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000012/2018) Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Maatilojen turvallisuutta koskevat toimet EU:ssa (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Mairead McGuinness esitteli kysymyksen.

Phil Hogan (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Daniel Buda PPE-ryhmän puolesta, Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Thomas Waitz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, Paolo De Castro, Arne Gericke ja Ricardo Serrão Santos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Marijana Petir ja Inés Ayala Sender.

Phil Hogan käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


31. Valiokuntien kokoonpano

Parlamentti hyväksyi S&D-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

ECON-valiokunta: Udo Bullmanin tilalle Giuseppe Ferrandino


32. EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä [2017/2117(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Esther Herranz García esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Daniel Buda, Eric Andrieu, Notis Marias, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Mairead McGuinness ja Maria Grapini.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.5.2018, kohta 7.14.


33. Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus Euroopan unionissa (lyhyt esittely)

Mietintö tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta ja vapaudesta Euroopan unionissa [2017/2209(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Barbara Spinelli esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Julie Ward, Tomáš Zdechovský, Marek Jurek, Maria Grapini ja Mirosław Piotrowski.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.5.2018, kohta 7.15.


34. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Roberta Metsola, Olga Sehnalová, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Norbert Erdős, Alex Mayer, Marek Jurek, Josep-Maria Terricabras, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Mairead McGuinness, Maria Grapini, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Wajid Khan, Anna Záborská ja Stanislav Polčák.


35. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 621.577/OJJE).


36. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Matthews, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus