Rodyklė 
Protokolas
PDF 279kWORD 79k
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 2 d. - BriuselisGalutinė teksto versija
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Parlamento sudėtis
 7.Įgaliojimų tikrinimas
 8.Prašymas atšaukti imunitetą
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69 c straipsnis)
 11.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 12.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis)
 13.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 14.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 15.Gauti dokumentai
 16.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 17.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 18.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 19.Darbų programa
 20.Komisijos priimtas sprendimas dėl DFP po 2020 m. paketo (diskusijos)
 21.Metinis pranešimas dėl 2016 m. Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės (diskusijos)
 22.Prezidento rinkimai Venesueloje (diskusijos)
 23.2016 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (diskusijos)
 24.Sanglaudos politika ir teminis tikslas „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“ (diskusijos)
 25.Persekiojimo nusikaltimai ir aukų apsauga ES (diskusijos)
 26.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis)
 27.Ispanijos taikomi tarptautiniai standartai, skirti seksualinės prievartos apibrėžčiai, atsižvelgiant į neseniai priimtą sprendimą „La Manda“ byloje (diskusijos)
 28.Vaikų migrantų apsauga (diskusijos)
 29.Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (diskusijos)
 30.Būtinybė spręsti ūkių saugos ES klausimą (diskusijos)
 31.Komitetų sudėtis
 32.Dabartinė avininkystės ir ožkininkystės sektorių padėtis ir ateities perspektyvos Sąjungoje (trumpas pristatymas)
 33.Žiniasklaidos pliuralizmas ir žiniasklaidos laisvė Europos Sąjungoje (trumpas pristatymas)
 34.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 35.Kito posėdžio darbotvarkė
 36.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

2018 m. balandžio 19 d., ketvirtadienį atnaujinta atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 13.05 val.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriuo smerkiami pastarojo meto teroristiniai išpuoliai ir religinis persekiojimas, kuriuos visų pirma įvykdė Islamo valstybė ir „Boko Haram“ Filipinuose, Centrinėje Afrikos Respublikoje, Afganistane ir Nigerijoje. Jis Europos Parlamento vardu išreiškė užuojautą aukų šeimoms.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


5. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje stebėjimo ložėje sėdinčią Kijevo ir visos Rusios-Ukrainos patriarcho Jo Palaimybės Filareto vadovaujamą delegaciją.


6. Parlamento sudėtis

Jan Philipp Albrecht raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2018 m. liepos 3 d.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnį Parlamentas nuo tos dienos patvirtina, kad jo vieta yra laisva ir apie tai informuoja atitinkamą nacionalinę instituciją.


7. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Ana Miranda, Elsi Katainen ir Miroslavs Mitrofanovs įgaliojimus atitinkamai nuo 2018 m. vasario 28 d., kovo 1 d. ir kovo 5 dienos.


8. Prašymas atšaukti imunitetą

Graikijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Georgios Kyrtsos imunitetą dėl baudžiamojo proceso, kuris jam pradėtas Atėnų pirmosios instancijos teisme.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


9. Komitetų ir delegacijų sudėtis

EFDD ir ENF frakcijų bei Nepriklausomų Parlamento narių sekretoriato prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Mireille D'Ornano vietoj Aymeric Chauprade

INTA komitetas: Danilo Oscar Lancini

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Danilo Oscar Lancini

LIBE komitetas: Giancarlo Scotta’

Delegacija ryšiams su Iraku: Giancarlo Scotta’

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika: Dobromir Sośnierz vietoj Janusz Korwin-Mikke

Žmogaus teisių pakomitetis: James Carver vietoj Aymeric Chauprade

Saugumo ir gynybos pakomitetis: Aymeric Chauprade vietoj James Carver.


10. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69 c straipsnis)

Pirmininkas paskelbė kompetentingo komiteto sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- ECON komitetas, vadovaudamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Pranešėjai: Burkhard Balz ir Pervenche Berès (A8-0153/2018)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus, t. y. 2018 m. gegužės 3 d. (ketvirtadienio), vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


11. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

LIBE komitetas perdavė šių Europos Parlamento priimtų dokumentų klaidų ištaisymus:

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Klaidų ištaisymas P7_TA(2014)0212(COR01)

(OL L 119, 4.5.2016, p. 1-88) - (Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. kovo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - LIBE komitetas)

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos DIREKTYVOS (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR, KLAIDŲ IŠTAISYMAS P8_TA(2016)0126(COR01)

(OL L 119, 4.5.2016, p 89-131) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. balandžio 14 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą direktyvą P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - LIBE komitetas)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas po jų paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašo balsuoti dėl jų.

Su klaidų ištaisymais šios mėnesinės seijos metu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


12. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis)

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalį gavo ENVI komiteto prašymą konsultuotis su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir paprašyti jo pateikti nuomonę dėl:

- ES aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo tose srityse, kuriose nustatytos didžiausios problemos, būtent: oro kokybės, vandens ir atliekų.

Šis prašymas bus laikomas priimtu, nebent per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip apatinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašys balsuoti dėl jo.


13. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2018 m. gegužės 3 d., ketvirtadienį, pasirašys šį teisės aktą, priimtą pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Martina Anderson kalbėjo apie padėtį Baskų krašte.Lefteris Christoforou dėl atominės elektrinės statybų Pietų Turkijoje, kur dažni žemės drebėjimai; Teresa Jiménez-Becerril Barrio papildė Martina Anderson.


14. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000012/2018), kurį pateikė Mairead McGuinness, PPE frakcijos vardu Komisijai: Būtinybė spręsti ūkių saugos ES klausimą (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018), kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt ir Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein ir Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans ir Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez ir Kostadinka Kuneva, GUE/NGL frakcijos vardu Judith Sargentini ir Jean Lambert, Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Vaikų migrantų apsauga (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018), kurį pateikė Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ir Sylvie Goddyn ENVI komiteto vardu Tarybai: Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018), kurį pateikė Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ir Sylvie Goddyn ENVI komiteto vardu Komisijai: Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).


15. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES nuostatos, susijusios su geresniu ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

ECON, ENVI, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB (Tekstas svarbus EEE) (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

INTA, IMCO, AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Prancūzijos paraišką „EGF/2017/009FR/Air France“ (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1967/2006 ir (ES) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžios (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

2) Parlamento komitetų:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Pranešimas dėl 2016 m. metinės ataskaitos „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (2017/2216(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir teminio tikslo „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“ (Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 7 punktas) įgyvendinimo (2017/2285(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Pranešimas dėl žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos laisvės Europos Sąjungoje (2017/2209(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)


16. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2018 m. sausio, vasario I ir II mėnesines sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


17. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/1629, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai, II, III ir V priedai (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. balandžio 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo dėl uostų sąrašo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/42/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/861/EB (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. balandžio 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuos iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr.907/2014 nuostatos dėl mokėjimo terminų nesilaikymo ir dėl rengiant išlaidų deklaracijas taikomo valiutos kurso (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. balandžio 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Priedai prie Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/655, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 papildomas nuostatomis dėl eksploatuojamų vidaus degimo variklių, sumontuotų ne keliais judančiuose mechanizmuose, išmetamų dujinių teršalų stebėsenos (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. balandžio 27 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI


18. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl orlaivių techninės priežiūros licencijų tam tikrų kategorijų nustatymo, išorės tiekėjų tiekiamų komponentų priėmimo procedūros keitimo ir techninės priežiūros mokymo organizacijų teisių keitimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - Terminas: 2018 m. Liepos 20 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl deklaruotųjų mokymo organizacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - Terminas: 2018 m. liepos 19 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios lambda-cihalotrino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - Terminas: 2018 m. birželio 25 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


19. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis I 2018 gegužės plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 621.577/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Trečiadienis

PPE frakcijos prašymas trečiuoju darbotvarkės punktu (po M. Valli pranešimo (A8-0139/2018)) įrašyti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą "Prezidento rinkimai Venesueloje" ir diskusijas užbaigti pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų. Balsavimas vyks ketvirtadienį.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu pritarė šiam prašymui, Javier Couso Permuy prieštaravo prašymui, Ska Keller prieštaravo, vadovaudamasi Darbpo tvarkos taisyklių 156 straipsniu, Esteban González Pons pasiūlė vietoj pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikti Pirmininko pareiškimą visų dalyvavusių vardu, Ska Keller paprieštaravo šiam pasiūlymui.

Elektroninio balsavimo metu (214 už, 125 prieš, 16 susilaikius) Parlamentas pritarė pradiniam PPE frakcijos prašymui.

Kalbėjo: Javier Couso Permuy dėl procedūros (Pirmininkas pateikė patikslinimą).

GUE/NGL frakcijos prašymas į darbotvarkę įrašyti Tarybos ir Komisijos pareiškimą dėl Ispanijos taikomų tarptautinių standartų, skirtų seksualinės prievartos apibrėžčiai, atsižvelgiant į neseniai priimtą sprendimą „La Manda“ byloje po Tarybos ir Komisijos pareiškimo „Persekiojimo nusikaltimų ir aukų apsaugos ES" (Galutinės darbotvarkės projekto 41 punktas).

Kalbėjo: Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu pritarė prašymui ir Rosa Estaràs Ferragut prieštaravo prašymui.

Vardinio balsavimo metu (188 už, 136 prieš, 20 susilaikius) Parlamentas pritarė šiam prašymui.

Verts/ALE frakcijos prašymas į darbotvarkę įrašyti Komisijos pareiškimą dėl JAV taikomų muito mokesčių plieno ir aliuminio sektoriams. Diskusijos bus baigtos nepateikiant pasiūlymo dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu pritarė prašymui ir Christofer Fjellner prieštaravo prašymui.

Vardinio balsavimo metu (167 už, 175 prieš, 10 susilaikius) Parlamentas atmetė šį prašymą.

Ketvirtadienis

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti cukriniai runkeliai H7-1 buvo įtrauktas į ketvirtadienio balsavimą.

Darbų programa patvirtinta.


20. Komisijos priimtas sprendimas dėl DFP po 2020 m. paketo (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Komisijos priimtas sprendimas dėl DFP po 2020 m. paketo (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Jean-Claude Juncker.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Patrick O'Flynn EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Krisztina Morvai, nepriklausoma Parlamento narė, ir José Manuel Fernandes.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt ir Françoise Grossetête.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Kalbėjo: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler ir Paul Rübig.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Günther Oettinger.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas


21. Metinis pranešimas dėl 2016 m. Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės (diskusijos)

Pranešimas dėl metinio pranešimo dėl 2016 m. EIB finansinės veiklos kontrolės [2017/2190(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marco Valli (A8-0139/2018)

Marco Valli pristatė pranešimą.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Sander Loones (INTA komiteto nuomonės referentas), Andrey Novakov PPE frakcijos vardu, Georgi Pirinski S&D frakcijos vardu, taip pat dėl EIB Pirmininko nedalyvavimo, (Pirmininkas atsižvelgė į pastabas), Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, ir Tomáš Zdechovský.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere ir Ivana Maletić.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Corina Crețu ir Marco Valli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 03 protokolo 7.9 punktas


22. Prezidento rinkimai Venesueloje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Prezidento rinkimai Venesueloje (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz ir Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 03 protokolo 7.10 punktas


23. 2016 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (diskusijos)

Pranešimas dėl 2016 m. metinės ataskaitos „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ [2017/2216(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Gilles Pargneaux pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Barbara Kudrycka (LIBE komiteto nuomonės referentė), Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Caterina Chinnici S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Emil Radev, Inés Ayala Sender ir Zoltán Balczó.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Eleftherios Synadinos ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo: Corina Crețu ir Gilles Pargneaux.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 03 protokolo 7.6 punktas


24. Sanglaudos politika ir teminis tikslas „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“ (diskusijos)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir teminio tikslo „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“ (Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 7 punktas) įgyvendinimo [2017/2285(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Andrey Novakov pristatė pranešimą.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Kosma Złotowski (TRAN komiteto nuomonės referentas), Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Maria Spyraki, Monika Smolková, Liliana Rodrigues ir John Howarth.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias ir Izaskun Bilbao Barandica.

Kalbėjo: Corina Crețu ir Andrey Novakov.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 03 protokolo 7.11 punktas


25. Persekiojimo nusikaltimai ir aukų apsauga ES (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Persekiojimo nusikaltimai ir aukų apsauga ES (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Lara Comi PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers ir Rosa Estaràs Ferragut.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.


26. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis)

Pirmininkė pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalį ji gavo FEMM komiteto prašymą pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir paprašyti jo pateikti nuomonę dėl lyčių lygybės Europos darbo rinkoje.

Šis prašymas bus laikomas priimtu, nebent per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip apatinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašys balsuoti dėl jo.


27. Ispanijos taikomi tarptautiniai standartai, skirti seksualinės prievartos apibrėžčiai, atsižvelgiant į neseniai priimtą sprendimą „La Manda“ byloje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Ispanijos taikomi tarptautiniai standartai, skirti seksualinės prievartos apibrėžčiai, atsižvelgiant į neseniai priimtą sprendimą „La Manda“ byloje (2018/2696(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Rosa Estaràs Ferragut PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Rosa Estaràs Ferragut, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, ir Anna Hedh.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Inés Ayala Sender (ji pateikė mėlynosios kortelės klausimą Anna Hedh (pastaroji į jį atsakė), Izaskun Bilbao Barandica ir Jordi Solé.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.


28. Vaikų migrantų apsauga (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000031/2018) kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt et Roberta Metsola, au nom du groupe PPE; Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein et Enrique Guerrero Salom, au nom du groupe S&D; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans et Sophia in 't Veld, au nom du groupe ALDE; Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez et Kostadinka Kuneva, au nom du groupe GUE/NGL; Judith Sargentini et Jean Lambert, au nom du groupe Verts/ALE, Komisijai: Vaikų migrantų apsauga (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst ir Jean Lambert pristatė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers ir Andrejs Mamikins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo Věra Jourová.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola ir Ivo Belet PPE frakcijos vardu; Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos ir Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy S&D frakcijos vardu; Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar ir Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu; Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu; Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu ir Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, dėl vaikų migrantų apsaugos (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 03 protokolo 7.12 punktas


29. Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000040/2018), kurį pateikė Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ir Sylvie Goddyn ENVI komiteto vardu Tarybai: Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000041/2018), kurį pateikė Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ir Sylvie Goddyn ENVI komiteto vardu Komisijai: Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen pristatė klausimus.

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Diane James, nepriklausoma narė, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano ir Dobromir Sośnierz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios ir Jiří Pospíšil.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska ir Monika Panayotova.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi et Sylvie Goddyn ENVI komiteto vardu dėl visuotinio draudimo siekiant panaikinti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 03 protokolo 7.13 punktas


30. Būtinybė spręsti ūkių saugos ES klausimą (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000012/2018), kurį pateikė Mairead McGuinness PPE frakcijos vardu Komisijai: Būtinybė spręsti ūkių saugos ES klausimą (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Mairead McGuinness pristatė klausimą.

Phil Hogan (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Daniel Buda PPE frakcijos vardu, Eric Andrieu S&D frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu, Thomas Waitz Verts/ALE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, Paolo De Castro, Arne Gericke ir Ricardo Serrão Santos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Marijana Petir ir Inés Ayala Sender.

Kalbėjo Phil Hogan.

Diskusijos baigtos.


31. Komitetų sudėtis

S&D frakcijos prašymu buvo paprašyta, kad Parlamentas patvirtintų šiuos paskyrimus:

ECON komitetas: Giuseppe Ferrandino vietoj Udo Bullman


32. Dabartinė avininkystės ir ožkininkystės sektorių padėtis ir ateities perspektyvos Sąjungoje (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl dabartinės avininkystės ir ožkininkystės sektorių padėties ir ateities perspektyvų Sąjungoje [2017/2117(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Esther Herranz García padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Daniel Buda, Eric Andrieu, Notis Marias, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Mairead McGuinness ir Maria Grapini.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys)

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 05 03 protokolo 7.14 punktas


33. Žiniasklaidos pliuralizmas ir žiniasklaidos laisvė Europos Sąjungoje (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos laisvės Europos Sąjungoje [2017/2209(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Barbara Spinelli padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Julie Ward, Tomáš Zdechovský, Marek Jurek, Maria Grapini ir Mirosław Piotrowski.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 05 03 protokolo 7.15 punktas


34. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Roberta Metsola, Olga Sehnalová, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Norbert Erdős, Alex Mayer, Marek Jurek, Josep-Maria Terricabras, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Mairead McGuinness, Maria Grapini, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Wajid Khan, Anna Záborská ir Stanislav Polčák.


35. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 621.577/OJJE).


36. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.15 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Matthews, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas