Indeks 
Protokół
PDF 282kWORD 78k
Środa, 2 maja 2018 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Oficjalne powitanie
 6.Skład Parlamentu
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Wniosek o uchylenie immunitetu
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 11.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 12.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 13.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 14.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 15.Składanie dokumentów
 16.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 17.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 18.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 19.Porządek obrad
 20.Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (debata)
 21.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (debata)
 22.Wybory prezydenckie w Wenezueli (debata)
 23.Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (debata)
 24.Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” (debata)
 25.Przestępstwa stalkingu i ochrona ich ofiar w UE (debata)
 26.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 27.Stosowanie przez Hiszpanię norm międzynarodowych dotyczących definicji przemocy seksualnej w świetle niedawnej sprawy „La Manada” (debata)
 28.Ochrona migrujących dzieci (debata)
 29.Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (debata)
 30.Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych w UE (debata)
 31.Skład komisji
 32.Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (krótka prezentacja)
 33.Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 34.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 35.Porządek obrad następnego posiedzenia
 36.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 19 kwietnia 2018 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 13.05.


3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym potępił niedawne zamachy terrorystyczne i ataki na tle religijnym – dokonane m.in. przez Państwo Islamskie i Boko Haram – do których doszło na Filipinach, w Republice Środkowoafrykańskiej, w Afganistanie i w Nigerii. W imieniu Parlamentu Przewodniczący złożył kondolencje rodzinom ofiar.


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


5. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację pod przewodnictwem Jego Świętobliwości Filareta, patriarchy Kijowa i całej Rusi-Ukrainy. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


6. Skład Parlamentu

Jan Philipp Albrecht zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 3 lipca 2018 r.

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.


7. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament zatwierdził mandaty Any Mirandy, Elsi Katainen i Miroslavsa Mitrofanovsa ze skutkiem, odpowiednio, od dnia 28 lutego, dnia 1 marca i dnia 5 marca 2018 r.


8. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze greckie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa w związku z postępowaniami karnymi wszczętymi przeciwko niemu przez sąd pierwszej instancji w Atenach.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


9. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup EFDD, ENF i z sekretariatu posłów niezrzeszonych Parlament ratyfikuje następujące wnioski o nominację:

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Mireille D'Ornano w miejsce Aymerika Chauprade'a

komisja INTA: Danilo Oscar Lancini

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Danilo Oscar Lancini

komisja LIBE: Giancarlo Scotta’

Delegacja do spraw Stosunków z Irakiem: Giancarlo Scotta’

Delegacja do spraw Stosunków z Chińską Republiką Ludową: Dobromir Sośnierz w miejsce Janusza Korwin-Mikkego

Podkomisja Praw Człowieka: James Carver w miejsce Aymerika Chauprade'a

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony: Aymeric Chauprade w miejsce Jamesa Carvera.


10. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący poinformował o decyzji właściwej komisji dotyczącej przystąpienia do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

- komisja ECON, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Sprawozdawcy: Burkhard Balz i Pervenche Berès (A8-0153/2018)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do jutra, tj. do czwartku 3 maja 2018 r., do północy pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


11. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Komisja LIBE przekazała następujące sprostowania do tektów przyjętych przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P7_TA(2014)0212(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 188) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - komisja LIBE)

- Sprostowanie P8_TA(2016)0126(COR01) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89131) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - komisja LIBE)

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po ich ogłoszeniu grupa polityczna lub posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Europarl w czasie trwania obecnej sesji plenarnej.


12. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z art. 137 ust. 2 Regulaminu otrzymał od komisji ENVI wniosek zmierzający do zasięgnięcia opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wdrażania prawodawstwa UE dotyczącego środowiska w obszarach, w których występują największe braki, tj. jakość powietrza, woda i odpady.

Ten wniosek o zasięgnięcie opinii zostanie uznany za zatwierdzony, chyba że w ciągu 24 godzin od jego ogłoszenia grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o przeprowadzenie w tej sprawie głosowania.


13. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w czwartek 3 maja 2018 r. do podpisania następującego aktu prawnego przyjętego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Głos zabrali: Martina Anderson, w sprawie sytuacji w Kraju Basków, Lefteris Christoforou, w sprawie budowy elektrowni jądrowej na południowym wybrzeżu Turcji, w regionie zagrożonym trzęsieniami ziemi, i Teresa Jiménez-Becerril Barrio, w odpowiedzi na wypowiedź Martiny Anderson.


14. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000012/2018), które skierowała Mairead McGuinness, w imieniu grupy politycznej PPE, do Komisji: Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych w UE (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018), które skierowali: Anna Maria Corazza Bildt i Roberta Metsola, w imieniu grupy politycznej PPE, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein i Enrique Guerrero Salom, w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans i Sophia in 't Veld, w imieniu grupy politycznej ALDE, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Judith Sargentini i Jean Lambert, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, do Komisji: Ochrona migrujących dzieci (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi i Sylvie Goddyn, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Światowy zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi i Sylvie Goddyn, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Światowy zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).


15. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych wrelacjach między przedsiębiorstwami włańcuchu dostaw żywności (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania iunowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ECON, ENVI, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do ilości nominalnych na potrzeby wprowadzenia do obrotu wUnii poddanego pojedynczej destylacji shochu produkowanego przy użyciu aparatu destylacyjnego kotłowego ibutelkowanego w Japonii (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

INTA, IMCO, AGRI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej zmiany do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji wnastępstwie wniosku od Francji – EGF/2017/009 FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 i (UE) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

2) przez komisje parlamentarne

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za 2016 r. dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (2017/2216(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Sprawozdanie w sprawie realizacji polityki spójności i celu tematycznego „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” (art. 9 ust. 7 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) (2017/2285(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Sprawozdanie w sprawie pluralizmu mediów i wolności mediów w Unii Europejskiej (2017/2209(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Belgię – EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)


16. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji w styczniu oraz podczas pierwszej i drugiej sesji w lutym 2018 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.


17. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca załączniki II, III i V do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 kwietnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja delegowana Komisji uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE wodniesieniu do wykazu portów i uchylająca decyzję Komisji 2008/861/WE (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 kwietnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 wodniesieniu do nieprzestrzegania terminów płatności oraz wodniesieniu do kursu walutowego mającego zastosowanie przy sporządzaniu deklaracji wydatków (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 kwietnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/655 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do monitorowania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników spalinowych wewnętrznego spalania w trakcie eksploatacji zamontowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 kwietnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


18. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do wprowadzania niektórych kategorii licencji na obsługę techniczną statku powietrznego, zmiany procedury zatwierdzania podzespołów od dostawców zewnętrznych i zmiany przywilejów organizacji szkoleniowych w zakresie obsługi technicznej (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - termin: 20 lipca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do zadeklarowanych organizacji szkolenia (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - termin: 19 lipca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości lambda-cyhalotryny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - termin: 25 czerwca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


19. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych podczas pierwszej sesji majowej 2018 r. (PE 621.577/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Środa

Wniosek grupy PPE zmierzający do ujęcia jako trzeciego punktu porządku dnia, po sprawozdaniu Marco Valliego (A8-0139/2018), oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie wyborów prezydenckich w Wenezueli oraz do złożenia na zakończenie debaty projektów rezolucji w tej sprawie. Głosowanie odbędzie się w czwartek.

Głos zabrali: Esteban González Pons, w imieniu grupy PPE, który uzasadnił wniosek, Javier Couso Permuy, przeciwko wnioskowi, Ska Keller, która się mu sprzeciwiła na podstawie art. 156 Regulaminu, Esteban González Pons, który zaproponował wówczas, by złożenie projektów rezolucji zastąpić oświadczeniem Przewodniczącego w imieniu Parlamentu, czemu sprzeciwiła się Ska Keller.

W GE (214 głosów za, 125 przeciw, 16 wstrzymujących się) Parlament zatwierdził początkowy wniosek grupy PPE.

Głos zabrał Javier Couso Permuy w sprawie procedury (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Wniosek GUE/NGL zmierzający do ujęcia w porządku dnia, po oświadczeniu Rady i Komisji w w sprawie przestępstw stalkingu i ochrony ich ofiar w UE (pkt 41 PDOJ), oświadczenia Rady i Komisji w sprawie stosowania przez Hiszpanię norm międzynarodowych dotyczących definicji przemocy seksualnej w świetle niedawnej sprawy La Manada.

Głos zabrały: Tania González Peñas, w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Rosa Estaràs Ferragut, przeciwko wnioskowi.

W GI (188 głosów za, 136 głosy przeciw, 20 głosów wstrzymujących się) Parlament zatwierdził wniosek.

Wniosek grupy Verts/ALE zmierzający do ujęcia w porządku dnia oświadczenia Komisji w sprawie ceł nałożonych przez Stany Zjednoczone w sektorze stali i aluminium. Na zakończenie debaty nie zostaną złożone projekty rezolucji.

Głos zabrali: Ska Keller, w imieniu grupy Verts/ALE, która uzasadniła wniosek, i Christofer Fjellner, przeciwko wnioskowi.

W GI (167 głosów za, 175 przeciw, 10 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu Genetycznie zmodyfikowany burak cukrowy H7-1 został dodany do listy głosowań w czwartek.

Niniejszym ustalono porządek obrad.


20. Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (debata)

Oświadczenie Komisji: Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) i Günther Oettinger (członek Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrał Jean-Claude Juncker.

Głos zabrali: Manfred Weber, w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann, w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel, w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt, w imieniu grupy ALDE, Ska Keller, w imieniu grupy Verts/ALE, Liadh Ní Riada, w imieniu grupy GUE/NGL, Patrick O'Flynn, w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni, w imieniu grupy ENF, Krisztina Morvai, niezrzeszona, i José Manuel Fernandes.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt i Françoise Grossetête.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler i Paul Rübig.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar i Nicola Caputo.

Głos zabrał Günther Oettinger.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący


21. Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 [2017/2190(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0139/2018)

Marco Valli przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: Sander Loones (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Andrey Novakov, w imieniu grupy PPE, Georgi Pirinski, w imieniu grupy S&D, również w sprawie nieobecności prezesa EBI (Przewodnicząca odnotowała ten fakt), Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR, Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Kappel, w imieniu grupy ENF, i Tomáš Zdechovský.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere i Ivana Maletić.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Seán Kelly.

Głos zabrali: Corina Crețu i Marco Valli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 3.5.2018.


22. Wybory prezydenckie w Wenezueli (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wybory prezydenckie w Wenezueli (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Esteban González Pons, w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D, Charles Tannock, w imieniu grupy ECR, Javier Nart, w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy, w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio, w imieniu grupy ENF, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz i Ana Miranda, w imieniu grupy Verts/ALE.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea i João Pimenta Lopes.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 3.5.2018.


23. Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2016 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych [2017/2216(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Gilles Pargneaux przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: Barbara Kudrycka (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Marian-Jean Marinescu, w imieniu grupy PPE, Caterina Chinnici, w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR, Benedek Jávor, w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Viegas, w imieniu grupy GUE/NGL, Olaf Stuger, w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis, niezrzeszony, Emil Radev, Inés Ayala Sender i Zoltán Balczó.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Eleftherios Synadinos i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali: Corina Crețu i Gilles Pargneaux.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 3.5.2018.


24. Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” (debata)

Sprawozdanie w sprawie realizacji polityki spójności i celu tematycznego „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” – art. 9 ust. 7 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów [2017/2285(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Andrey Novakov przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: Kosma Złotowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Lambert van Nistelrooij, w imieniu grupy PPE, Tonino Picula, w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg, w imieniu grupy ALDE, Ángela Vallina, w imieniu grupy GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, w imieniu grupy ENF, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Maria Spyraki, Monika Smolková, Liliana Rodrigues i John Howarth.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrali: Corina Crețu i Andrey Novakov.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 3.5.2018.


25. Przestępstwa stalkingu i ochrona ich ofiar w UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przestępstwa stalkingu i ochrona ich ofiar w UE (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Lara Comi, w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge, w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar, w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Forenza, w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto, w imieniu grupy EFDD, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers i Rosa Estaràs Ferragut.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Krisztina Morvai.

Głos zabrały: Věra Jourová i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.


26. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art. 137 ust. 2 Regulaminu otrzymała wniosek komisji FEMM zmierzający do zasięgnięcia opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie równości płci na europejskich rynkach pracy.

Ten wniosek o zasięgnięcie opinii zostanie uznany za zatwierdzony, chyba że w ciągu 24 godzin od jego ogłoszenia grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o przeprowadzenie w tej sprawie głosowania.


27. Stosowanie przez Hiszpanię norm międzynarodowych dotyczących definicji przemocy seksualnej w świetle niedawnej sprawy „La Manada” (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Stosowanie przez Hiszpanię norm międzynarodowych dotyczących definicji przemocy seksualnej w świetle niedawnej sprawy „La Manada” (2018/2696(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Rosa Estaràs Ferragut, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez, w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rosę Estaràs Ferragut, Beatriz Becerra Basterrechea, w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, Tania González Peñas, w imieniu grupy GUE/NGL, Mylène Troszczynski, w imieniu grupy ENF, i Anna Hedh.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Inés Ayala Sender, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Annie Hedh, która udzieliła odpowiedzi, Izaskun Bilbao Barandica i Jordi Solé.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina i Krisztina Morvai.

Głos zabrały: Věra Jourová i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.


28. Ochrona migrujących dzieci (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000031/2018), które skierowali: Anna Maria Corazza Bildt i Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein i Enrique Guerrero Salom, w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans i Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini i Jean Lambert, w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Ochrona migrujących dzieci (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst i Jean Lambert rozwinęli pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom, w imieniu grupy S&D, Marek Jurek, w imieniu grupy ECR, Margot Parker, w imieniu grupy EFDD, Konstantinos Papadakis, niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström i Krisztina Morvai.

Głos zabrała Věra Jourová.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola i Ivo Belet, w imieniu grupy PPE, Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos i Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar i Gérard Deprez, w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert, w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL, i Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, w sprawie ochrony migrujących dzieci (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 3.5.2018.


29. Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000040/2018), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi i Sylvie Goddyn, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Światowy zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000041/2018), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi i Sylvie Goddyn, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Światowy zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen rozwinęła pytania.

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziały na pytania.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach, w imieniu grupy S&D, Arne Gericke, w imieniu grupy ECR, Linnéa Engström, w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck, w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi, w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde, w imieniu grupy ENF, Diane James, niezrzeszona, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano i Dobromir Sośnierz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios i Jiří Pospíšil.

Głos zabrały: Elżbieta Bieńkowska i Monika Panayotova.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi i Sylvie Goddyn, w imieniu komisji ENVI, w sprawie ogólnoświatowego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 3.5.2018.


30. Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych w UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000012/2018), które skierowała Mairead McGuinness, w imieniu grupy PPE, do Komisji: Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych w UE (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Mairead McGuinness rozwinęła pytanie.

Phil Hogan (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Daniel Buda, w imieniu grupy PPE, Eric Andrieu, w imieniu grupy S&D, James Nicholson, w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller, w imieniu grupy ALDE, Thomas Waitz, w imieniu grupy Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew, w imieniu grupy EFDD, Jacques Colombier, w imieniu grupy ENF, Paolo De Castro, Arne Gericke i Ricardo Serrão Santos.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Marijana Petir i Inés Ayala Sender.

Głos zabrał Phil Hogan.

Debata została zamknięta.


31. Skład komisji

Na wniosek grupy S&D Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisja ECON: Giuseppe Ferrandino w miejsce Udo Bullmana


32. Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie obecnej sytuacji i perspektyw na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz [2017/2117(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Esther Herranz García dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Daniel Buda, Eric Andrieu, Notis Marias, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Mairead McGuinness i Maria Grapini.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji)

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.14 protokołu z dnia 3.5.2018.


33. Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie pluralizmu mediów i wolności mediów w Unii Europejskiej [2017/2209(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Barbara Spinelli dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Julie Ward, Tomáš Zdechovský, Marek Jurek, Maria Grapini i Mirosław Piotrowski.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.15 protokołu z dnia 3.5.2018.


34. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Roberta Metsola, Olga Sehnalová, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Norbert Erdős, Alex Mayer, Marek Jurek, Josep-Maria Terricabras, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Mairead McGuinness, Maria Grapini, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Wajid Khan, Anna Záborská i Stanislav Polčák.


35. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 621.577/OJJE).


36. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Matthews, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności