Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 28 май 2018 г. - Страсбург

12. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че не е получил искане от страна на членове на ЕП или една или повече политически групи, достигащи поне средния праг, за подлагане на гласуване на решението за започване на интеринституционални преговори, обявено в протокола от сряда, 2 май 2018 г. (точка 10 от протокола от 2.5.2018 г.).

Във връзка с това комисията ECON е могла да започне преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността.

°
° ° °

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща процедура за международна закрила в Съюза и за отмяна на Директива 2013/32/ЕС (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Докладчик: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Докладчик: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ на утрешния ден, вторник, 29 май 2018 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация