Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 28. května 2018 - Štrasburk

12. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, které bylo oznámeno v zápise ze středy 2. května 2018 (bod 10 zápisu ze dne 2.5.2018).

Výbor ECON tak po uplynutí lhůty stanovené čl. 69c odst. 2 jednacího řádu mohl zahájit jednání.

°
° ° °

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- výbor ECON na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- výbor TRAN na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Zpravodajka: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do středy 29. května 2018 do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.

Poslední aktualizace: 5. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí