Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 28. maj 2018 - Strasbourg

12. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, om en afstemning om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen af onsdag den 2. maj 2018 (punkt 10 i protokollen af 2.5.2018).

ECON var således i stand til at indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.

°
° ° °

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Ordfører: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- ECON, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Ordfører: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden afslutningen af den efterfølgende dag, tirsdag, den 29. maj 2018, anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik