Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 28. toukokuuta 2018 - Strasbourg

12. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut saanut vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavalta määrältä jäseniä tai yhdeltä tai useammalta poliittiselta ryhmältä pyyntöä äänestää päätöksestä käynnistää toimielinten väliset neuvottelut, joista ilmoitettiin keskiviikkona 2. toukokuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 2.5.2018, kohta 10).

ECON-valiokunta on näin ollen voinut aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 alakohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.

°
° ° °

Puhemies ilmoitti valiokuntien tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

- LIBE-valiokunta, mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälistä suojelua unionissa koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- ECON-valiokunta, mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- TRAN-valiokunta, mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Esittelijä: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomenna tiistaina 29. toukokuuta 2018 ennen puoltayötä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus