Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 28 maj 2018 - Strasbourg

12. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att ingen begäran om omröstning inkommit från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet angående det beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagetts i protokollet från onsdagen den 2 maj 2018 (punkt 10 i protokollet av den 2.5.2018).

ECON-utskottet kunde därmed inleda förhandlingar när tidsfristen i artikel 69c.2 i arbetsordningen löpt ut.

°
° ° °

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Föredragande: Laura Ferrara (A8-0171/2018).

- ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Föredragande: Claudia Țapardel (A8-0150/2018).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt tisdagen den 29 maj 2018, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande