Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 28 май 2018 г. - Страсбург

13. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията TRAN предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

- Поправка P7_TA(2014)0389(COR02) на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (OB L 257, 28.8.2014 г., стр. 146 185) - позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - комисия TRAN)

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в рамките на 24 часа, политическа група или определен брой членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат тя да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация