Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 28 mei 2018 - Straatsburg

13. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De commissie TRAN heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Rectificatie P7_TA(2014)0389(COR02) op Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 inzake uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de Raad (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 146-185) - (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - commissie TRAN)

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken de rectificatie in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling