Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 28 maj 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

13. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet TRAN hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P7_TA(2014)0389(COR02) till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 146 - 185) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av ovannämnda direktiv P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - TRAN-utskottet)

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen skulle denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande