Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

21. Διάταξη των εργασιών
CRE

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας του Μαΐου II 2018 (PE 621.808/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε το αίτημα της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (TERR) για την παράταση της εντολής της κατά δύο μήνες.

Η παράταση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να δοθεί στην επιτροπή TERR η δυνατότητα να εκτελέσει την εντολή της.

Η απόφαση αυτή θα προστεθεί στις ψηφοφορίες της Τρίτης και θα θεωρηθεί εγκριθείσα αν δεν υπάρξουν ενστάσεις.

Αίτημα της Ομάδας PPE να αναβληθεί η ψηφοφορία επί της έκθεσης των Pavel Svoboda και Richard Corbett (A8-0170/2018) με τίτλο Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (σημείο 20 του PDOJ) για την Τετάρτη.

Παρεμβαίνει ο Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE να περατωθεί η συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τους δασμούς που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα του χάλυβα και του αλουμίνιου (σημείο 78 του PDOJ) με την υποβολή πρότασης ψηφίσματος, που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν η Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και η Alessia Maria Mosca κατά του αιτήματος.

Με ονομαστική ψηφοφορία (54 υπέρ, 233 κατά, 9 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να προστεθούν ως τρίτο σημείο το απόγευμα οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα για την εφαρμογή και τη διατήρηση του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (χωρίς ψήφισμα).

Παρεμβαίνουν η Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και ο Victor Boştinaru κατά του αιτήματος.

Με ονομαστική ψηφοφορία (73 υπέρ, 215 κατά, 4 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να προστεθεί ως πέμπτο σημείο το απόγευμα μια ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς το Συμβούλιο σχετικά με τη Συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων.

Παρεμβαίνει ο João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ονομαστική ψηφοφορία (142 υπέρ, 151 κατά, 5 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να προστεθούν ως δεύτερο σημείο το απόγευμα οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση υπερβολικής βίας κατά των προσφύγων και των μεταναστών στην περίπτωση Mawda.

Παρεμβαίνουν η Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και ο Tomáš Zdechovský κατά του αιτήματος.

Με ονομαστική ψηφοφορία (128 υπέρ, 149 κατά, 13 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας S&D να προστεθεί ως τρίτο σημείο το απόγευμα μια ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή με θέμα την "Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κεφαλαίου I του κανονισμού "Βρυξέλλες ΙΙα" προκειμένου να περιλάβει τα σύμφωνα συμβίωσης (αναδιατύπωση)" (χωρίς ψήφισμα).

Παρεμβαίνει η Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Με ονομαστική ψηφοφορία (150 υπέρ, 114 κατά, 10 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας PPE να προστεθεί ως δεύτερο σημείο το απόγευμα η έκθεση της Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) με τίτλο "Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης".

Παρεμβαίνει η Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνει ο Edouard Martin, σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην έγκριση, στις 26 Οκτωβρίου 2017, του ψηφίσματος κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2017) (ο Πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι το Προεδρείο και η συμβουλευτική επιτροπή συνεχίζουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση που ζήτησε η ολομέλεια).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου