Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 28. mai 2018 - Strasbourg

21. Tööplaan
CRE

Jagatud on 2018. aasta mai II osaistungjärgu (PE 621.808/PDOJ) lõplik päevakorra projekt, mille kohta on esitatud järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Parlamendi president andis teada, et esimeeste konverents kiitis heaks terrorismi käsitleva erikomisjoni taotluse pikendada komisjoni volituste kehtivust kahe kuu võrra.

Volituste pikendamine on vajalik selleks, et terrorismi käsitlev erikomisjon saaks oma volitusi täita.

Otsus lisatakse teisipäeval toimuvate hääletuste nimekirja ja loetakse vastuvõetuks, kui sellele vastuväiteid ei esitata.

PPE fraktsiooni taotlus lükata Pavel Svoboda, Richard Corbetti raporti (A8-0170/2018) „Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine“ (päevakorra lõpliku projekti punkt 20) hääletus kolmapäevale.

Sõna võttis Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel taotluse põhjendamiseks.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lõpetada arutelu komisjoni avalduse üle USA tollitariifide kohta terase- ja alumiiniumisektoris (päevakorra lõpliku projekti punkt 78) resolutsiooni ettepaneku esitamisega, mida hääletatakse neljapäeval.

Sõna võtsid Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel taotluse põhjendamiseks ja Alessia Maria Mosca selle vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (54 poolt, 233 vastu, 9 erapooletut).

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada päraslõunasesse päevakorda kolmanda punktina nõukogu ja komisjoni avaldused rakendusmeetmete ja ühise laiaulatusliku tegevuskava säilitamise kohta (resolutsiooni esitamata).

Sõna võtsid Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Victor Boştinaru taotluse vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (73 poolt, 215 vastu, 4 erapooletut).

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada pärastlõunasesse päevakorda viienda punktina suuliselt vastatav küsimus nõukogule tuumarelvade keelustamise leppe kohta.

Sõna võttis João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (142 poolt, 151 vastu, 5 erapooletut).

Kolmapäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada pärastlõunasesse päevakorda teise punktina nõukogu ja komisjoni avaldus liigse jõu kasutamise kohta pagulaste ja rändajate vastu, eriti Mawda juhtumi kohta.

Sõna võtsid Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Tomáš Zdechovský taotluse vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (128 poolt, 149 vastu, 13 erapooletut).

Fraktsiooni S&D taotlus lisada pärastlõunaks kolmanda punktina päevakorda suuliselt vastatav küsimus komisjonile „Brüsseli IIa määruse I peatüki kohaldamisala laiendamine hõlmamaks registreeritud kooselu (uuesti sõnastatud)“ (resolutsiooni esitamata).

Sõna võttis Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (150 poolt, 114 vastu, 10 erapooletut).

Fraktsiooni PPE taotlus lisada pärastlõunasesse päevakorda teise punktina Elisabetta Gardini raport (A8-0180/2018) „Liidu kodanikukaitse mehhanism“.

Sõna võttis Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Sõna võttis Edouard Martin järelmeetmete kohta seoses 26. oktoobril 2017 vastu võetud resolutsiooniga seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise vastase võituse kohta ELis (26.10.2017 protokollipunkt 10) (president kinnitas, et juhatus ja nõuandekomitee jätkavad tööd parlamendi suuniste kohaselt).

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusalane teave