Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 28 mei 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

21. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei II 2018 (PE 621.808/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

De Voorzitter deelt mee dat de Conferentie van voorzitters het verzoek van de Bijzondere Commissie terrorisme (TERR) om de duur van haar mandaat met twee maanden te verlengen, heeft goedgekeurd.

Deze verlenging is nodig om de commissie TERR in staat te stellen haar mandaat uit te voeren.

Dit besluit wordt toegevoegd aan de stemmingen van dinsdag en wordt geacht te zijn goedgekeurd indien hiertegen geen bezwaar is gemaakt.

Verzoek van de PPE-Fractie om de stemming over het verslag Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (punt 20 PDOJ) uit te stellen tot woensdag.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om het debat over de verklaring van de Commissie betreffende de invoerheffingen van de VS in de staal- en aluminiumsector (punt 78 PDOJ) af te sluiten met de indiening van een ontwerpresolutie, waarover op donderdag zal worden gestemd.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Alessia Maria Mosca, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij HS (54 voor, 233 tegen, 9 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als derde punt van de middag de verklaringen van de Raad en van de Commissie betreffende de toepassing en de instandhouding van het gezamenlijk alomvattend actieplan toe te voegen (zonder resolutie).

Het woord wordt gevoerd door Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Victor Boştinaru, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij HS (73 voor, 215 tegen, 4 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als vijfde punt van de middag een mondelinge vraag aan de Raad over het Verdrag tot verbod van kernwapens toe te voegen.

Het woord wordt gevoerd door João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (142 voor, 151 tegen, 5 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

Woensdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als tweede punt van de middag de verklaringen van de Raad en van de Commissie betreffende "het buitensporige gebruik van geweld ten aanzien van vluchtelingen en migranten, de zaak Mawda" toe te voegen.

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Tomáš Zdechovský, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij HS (128 voor, 149 tegen, 13 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de S&D-Fractie om als derde punt van de middag een mondelinge vraag aan de Commissie over de "Uitbreiding van het toepassingsgebied van hoofdstuk I van de verordening Brussel IIbis naar geregistreerde partnerschappen (herschikking)" toe te voegen (zonder resolutie).

Het woord wordt gevoerd door Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (150 voor, 114 tegen, 10 onthoudingen), willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de PPE-Fractie om als tweede punt van de middag het verslag Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) "Uniemechanisme voor civiele bescherming" toe te voegen.

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Edouard Martin, over het gevolg dat is gegeven aan de aanneming, op 26 oktober 2017, van de resolutie over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (punt 10 van de notulen van 26.10.2017) (de Voorzitter verzekert dat het Bureau en het raadgevend comité verder werken in de richting die door het Parlement is aangegeven).

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling