Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 28. mája 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

21. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej májovej plenárnej schôdze 2018 (PE 621.808/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Predseda oznámil, že Konferencia predsedov schválila žiadosť Osobitného výboru pre boj proti terorizmu (TERR) o predĺženie platnosti jeho mandátu o dva mesiace.

Toto predĺženie je potrebné, aby výbor TERR mohol splniť svoj mandát.

Toto rozhodnutie bude zaradené ako bod hlasovania v utorok a bude sa považovať za prijaté, ak nebude vznesená žiadna námietka.

Žiadosť skupiny PPE o preloženie hlasovania o správe Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (bod 20 PDOJ) na stredu.

V rozprave vystúpil Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, ktorý žiadosť odôvodnil.

Parlament žiadosť schválil.

Žiadosť skupiny Verts/ALE o ukončenie rozpravy o vyhlásení Komisie o clách zavedených Spojenými štátmi v odvetví ocele a hliníka (bod 78 PDOJ) predložením návrhu uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, ktorá žiadosť odôvodnila, a Alessia Maria Mosca proti tejto žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (54 za, 233 proti, 9 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby boli ako tretí bod popoludňajšieho rokovania zaradené vyhlásenia Rady a Komisie o opatreniach na vykonávanie a zachovanie spoločného komplexného akčného plánu (bez uznesenia).

Vystúpili títo poslanci: Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť odôvodnila, a Victor Boştinaru proti tejto žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (73 za, 215 proti, 4 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby bola ako piaty bod popoludňajšieho rokovania zaradená otázka na ústne zodpovedanie pre Radu týkajúca sa Zmluvy o zákaze jadrových zbraní.

V rozprave vystúpil João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, ktorý žiadosť odôvodnil.

Hlasovaním podľa mien (142 za, 151 proti, 5 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Streda

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby boli ako druhý bod popoludňajšieho rokovania zaradené vyhlásenia Rady a Komisie o Neprimeranom použití sily voči utečencom a migrantom, prípad Mawda.

Vystúpili títo poslanci: Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť odôvodnila, a Tomáš Zdechovský proti tejto žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (128 za, 149 proti, 13 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny S&D, aby bola ako tretí bod popoludňajšieho rokovania zaradená otázka na ústne zodpovedanie pre Komisiu o Zaradení registrovaných partnerstiev do rozsahu pôsobnosti kapitoly I nariadenia Brusel IIa (bez uznesenia).

V rozprave vystúpila Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, ktorá žiadosť odôvodnila.

Hlasovaním podľa mien (150 za, 114 proti, 10 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny PPE, aby bola ako druhý bod popoludňajšieho rokovania zaradená správa Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) s názvom Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany.

V rozprave vystúpila Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, ktorá žiadosť odôvodnila.

Parlament žiadosť schválil.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpil Edouard Martin v súvislosti s krokmi vykonanými po prijatí, 26. októbra 2017, uznesenia o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (bod 10 zápisnice zo dňa 26.10.2017) (predsedajúci ho ubezpečil, že Predsedníctvo a poradný výbor naďalej pokračujú v práci v súlade s vôľou zhromaždenia).

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne oznámenie