Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 28 maja 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.In Memoriam
 4.Oświadczenie Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 6.Skład Parlamentu
 7.Skład grup politycznych
 8.Weryfikacja mandatów
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Wniosek o uchylenie immunitetu
 11.Zamknięcie procedury dotyczącej uchylenia immunitetu posła
 12.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 14.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie)
 15.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 16.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b Regulaminu) (złożenie)
 17.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 18.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 19.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 20.Składanie dokumentów
 21.Porządek obrad
 22.Decyzja Komisji przyjęta w sprawie trzeciego pakietu dotyczącego mobilności (debata)
 23.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (debata)
 24.Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa - Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (debata)
 25.Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa (debata)
 26.Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. (debata)
 27.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 28.Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (debata)
 29.Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (krótka prezentacja)
 30.Zrównoważone finanse (krótka prezentacja)
 31.Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (krótka prezentacja)
 32.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 33.Porządek obrad następnego posiedzenia
 34.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (196 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (57 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (84 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (29 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (293 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (68 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (472 kb)
Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna