Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 305kWORD 92k
Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Νεκρολογία
 4.Δήλωση της Προεδρίας
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 8.Έλεγχος των εντολών
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 11.Περάτωση της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας βουλευτή
 12.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 13.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 14.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση)
 15.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 16.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 17.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 18.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 19.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 20.Κατάθεση εγγράφων
 21.Διάταξη των εργασιών
 22.Απόφαση της Επιτροπής που ελήφθη σχετικά με την τρίτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)
 23.Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I (συζήτηση)
 24.Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ - Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (συζήτηση)
 25.Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (συζήτηση)
 26.Εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013 (συζήτηση)
 27.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 28.Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (συζήτηση)
 29.Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (σύντομη παρουσίαση)
 30.Βιώσιμη χρηματοδότηση (σύντομη παρουσίαση)
 31.Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 (σύντομη παρουσίαση)
 32.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 33.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 34.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


3. Νεκρολογία

Ο Πρόεδρος αποτίει, εξ ονόματος του Σώματος, φόρο τιμής στη μνήμη της θανούσας Nicole Fontaine, πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παρεμβαίνει ο Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη της Nicole Fontaine.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.


4. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τη θέση σε ισχύ του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων. Υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε το Κοινοβούλιο στην έγκριση του εν λόγω κανονισμού, ευχαριστεί τον εισηγητή Jan Philipp Albrecht, και τονίζει ότι οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν να αποφευχθεί στο μέλλον η κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων πολιτών για την άσκηση επιρροής επί εκλογικών αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος σκιαγραφεί επίσης τις επόμενες προτεραιότητες στον τομέα της διακυβέρνησης της τεχνολογικής επανάστασης.


5. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 2ας και της 3ης Μαΐου 2018 εγκρίνονται.


6. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Karine Gloanec Maurin ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Jean-Paul Denanot με ισχύ από 11 Ιουνίου 2018.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής της.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Karine Gloanec Maurin καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


7. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο James Carver δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας EFDD από 28 Μαΐου 2018. Εντάσσεται στους μη εγγεγραμμένους.


8. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των ακόλουθων βουλευτών: Dobromir Sośnierz, Aleksander Gabelic, Giancarlo Scotta' και Danilo Oscar Lancini, με ισχύ από 19 Μαρτίου, 4 Απριλίου, 17 Απριλίου και 17 Απριλίου 2018, αντίστοιχα.


9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή ECON: Giuseppe Ferrandino αντί του Udo Bullmann

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Giuseppe Ferrandino αντί του Gianni Pittella.

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


10. Αίτηση για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας των Steeve Briois και Sophie Montel στο πλαίσιο έρευνας που κίνησε το πρωτοδικείο της Nanterre.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


11. Περάτωση της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας βουλευτή

Η επιτροπή JURI, που είναι αρμόδια επί του θέματος, ενημέρωσε τον Πρόεδρο ότι κατόπιν της απόφασης του εφετείου του Βουκουρεστίου να απορρίψει προσφυγή για πλήρη ακύρωση απόφασης που εξέδωσε το δικαστήριο του Βουκουρεστίου στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας υπέρ του Victor Boştinaru, η επιτροπή JURI ήταν υποχρεωμένη να περατώσει τη διαδικασία της ασυλίας, για την οποία δεν υπήρχε πλέον καμία αιτιολογία. Συνεπώς, η εν λόγω διαδικασία υπεράσπισης της ασυλίας περατώθηκε.


12. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε αίτημα ψηφοφορίας από βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με την απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που ανακοινώθηκε στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τετάρτης 2 Μαΐου 2018 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.5.2018).

Η επιτροπή ECON μπόρεσε επομένως να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις πολλών επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 69γ, παράγραφος 1 του Κανονισμού:

- επιτροπή LIBE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής διαδικασίας διεθνούς προστασίας στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2013/32/ΕΕ (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0171/2018

- επιτροπή ECON, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες για την αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις αρχές που συμμετέχουν καθώς και τις απαιτήσεις για την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018

- επιτροπή TRAN, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Εισηγήτρια: Claudia Țapardel (A8-0150/2018

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός βουλευτών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν τα μεσάνυχτα της αυριανής ημέρας, Τρίτης 29 Μαΐου 2018, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


13. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή TRAN διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό P7_TA(2014)0389(COR02) στην οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 146–185) - (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης της ανωτέρω οδηγίας P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - επιτροπή TRAN)

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν, εκτός αν, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο υποβάλουν αίτημα να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό διατίθεται στο Europarl για τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


14. Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο για ψηφοφορία επί των δύο αιτημάτων για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς όπου σημειώνονται οι σημαντικότερες ανεπάρκειες, και συγκεκριμένα την ποιότητα του αέρα, το νερό και τα απορρίμματα, όπως ανακοινώθηκε στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τετάρτης 2 Μαΐου 2018 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.5.2018) και σχετικά με την ισότητα των φύλων στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, όπως ανακοινώθηκε στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τετάρτης 2 Μαΐου 2018 (σημείο 26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.5.2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα αιτήματα αυτά συνεπώς θεωρούνται εγκριθέντα.


15. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/EK για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 και των οδηγιών 94/63/ΕΚ και 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών 86/278/ΕΟΚ και 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 525/2013 και της απόφασης αριθ. 529/2013/ΕΕ (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))


16. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση έχουν κατατεθεί (άρθρο 130 β του Κανονισμού):

- (O-000032/2018) που κατέθεσαν οι Marietje Schaake, Εύα Καϊλή, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Τάκης Χατζηγεωργίου, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria και Monica Macovei, προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας): Απόκριση της ΕΕ στο ζήτημα της αξιόμεμπτης σεξουαλικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο οργανισμών παροχής βοήθειας (B8-0020/2018)·

- (O-000042/2018) που κατέθεσε ο Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας της Οικογένειας (15 Μαΐου) (B8-0021/2018).


17. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Η ακόλουθη ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκε από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000054/2018) που κατέθεσε η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου (B8-0022/2018).


18. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου I 2018 διατίθεται στο Eurοparl.


19. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- τροποποίηση 1 της συμφωνίας σχετικά με τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

- συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκης Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου·

- πρωτόκολλο της συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιργιζιστάν, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του ταμείου εσωτερικής ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020·

- πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασίλειου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας·

- συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής του Βασιλείου του Μαρόκου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)·

- συμφωνία υπο μορφή ανάλλαγης επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα·

- πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του ταμείου εσωτερικής ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020·

- συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)·

- συμφωνία υπο μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο xxiv παράγραφος 6 και το άρθρο xxviii της γενικής συμφωνίας δασμών και εμπορίου (GATT) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προχώρησης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μπαρμπάντος για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μπαρμπάντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή.


20. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 325 παράγραφος 4 της Συνθήκης, ο Πρόεδος θα διαβουλευθεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ECON, EMPL, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, IMCO, JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου, για την σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας των Μπαχαμών για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κοινοπολιτείας των Μπαχαμών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μπαρμπάντος για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μπαρμπάντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδίας Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδίας Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

INTA

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού για το 2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Πρόταση διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/... και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, TRAN

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- * Εκθεση όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και τα επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτριες: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Εκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ (2017/2064(INL)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για την εδραίωση της συμμόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (2017/2129(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών για νέους γεωργούς μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013 (2017/2088(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Εκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη Λιβύη (2018/2017(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Εκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (2017/2256(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Εκθεση σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 (2018/2009(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (2017/2259(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Εκθεση σχετικά με τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της Ένωσης (2017/2119(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Εκθεση σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση (2018/2007(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) (2017/2087(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Εκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής (2017/2070(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020 (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - επιτροπή DEVE - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Linda McAvan - Εισηγήτρια: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Εκθεση που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/EΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (2016/2328(INI)) - επιτροπή LIBE - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Εκθεση σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (2016/2018(INI)) - επιτροπή JURI - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Pavel Svoboda - Εισηγητής: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής διαδικασίας διεθνούς προστασίας στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2013/32/ΕΕ (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Εκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Εκθεση σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)


21. Διάταξη των εργασιών

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας του Μαΐου II 2018 (PE 621.808/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε το αίτημα της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (TERR) για την παράταση της εντολής της κατά δύο μήνες.

Η παράταση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να δοθεί στην επιτροπή TERR η δυνατότητα να εκτελέσει την εντολή της.

Η απόφαση αυτή θα προστεθεί στις ψηφοφορίες της Τρίτης και θα θεωρηθεί εγκριθείσα αν δεν υπάρξουν ενστάσεις.

Αίτημα της Ομάδας PPE να αναβληθεί η ψηφοφορία επί της έκθεσης των Pavel Svoboda και Richard Corbett (A8-0170/2018) με τίτλο Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (σημείο 20 του PDOJ) για την Τετάρτη.

Παρεμβαίνει ο Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE να περατωθεί η συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τους δασμούς που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα του χάλυβα και του αλουμίνιου (σημείο 78 του PDOJ) με την υποβολή πρότασης ψηφίσματος, που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν η Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και η Alessia Maria Mosca κατά του αιτήματος.

Με ονομαστική ψηφοφορία (54 υπέρ, 233 κατά, 9 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να προστεθούν ως τρίτο σημείο το απόγευμα οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα για την εφαρμογή και τη διατήρηση του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (χωρίς ψήφισμα).

Παρεμβαίνουν η Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και ο Victor Boştinaru κατά του αιτήματος.

Με ονομαστική ψηφοφορία (73 υπέρ, 215 κατά, 4 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να προστεθεί ως πέμπτο σημείο το απόγευμα μια ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς το Συμβούλιο σχετικά με τη Συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων.

Παρεμβαίνει ο João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ονομαστική ψηφοφορία (142 υπέρ, 151 κατά, 5 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να προστεθούν ως δεύτερο σημείο το απόγευμα οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση υπερβολικής βίας κατά των προσφύγων και των μεταναστών στην περίπτωση Mawda.

Παρεμβαίνουν η Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και ο Tomáš Zdechovský κατά του αιτήματος.

Με ονομαστική ψηφοφορία (128 υπέρ, 149 κατά, 13 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας S&D να προστεθεί ως τρίτο σημείο το απόγευμα μια ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή με θέμα την "Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κεφαλαίου I του κανονισμού "Βρυξέλλες ΙΙα" προκειμένου να περιλάβει τα σύμφωνα συμβίωσης (αναδιατύπωση)" (χωρίς ψήφισμα).

Παρεμβαίνει η Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Με ονομαστική ψηφοφορία (150 υπέρ, 114 κατά, 10 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας PPE να προστεθεί ως δεύτερο σημείο το απόγευμα η έκθεση της Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) με τίτλο "Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης".

Παρεμβαίνει η Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνει ο Edouard Martin, σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην έγκριση, στις 26 Οκτωβρίου 2017, του ψηφίσματος κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2017) (ο Πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι το Προεδρείο και η συμβουλευτική επιτροπή συνεχίζουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση που ζήτησε η ολομέλεια).


22. Απόφαση της Επιτροπής που ελήφθη σχετικά με την τρίτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απόφαση της Επιτροπής που ελήφθη σχετικά με την τρίτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (2018/2601(RSP))

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Οι Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) και Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν σε δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Henna Virkkunen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Blanco López, Νότης Μαριάς, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete και Violeta Bulc.

Η συζήτηση περατώνεται.


23. Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Η Ulrike Rodust παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Gabriel Mato, Ian Hudghton, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, και Mireille D'Ornano.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.5.2018.


24. Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ - Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της Ένωσης [2017/2119(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για την εδραίωση της συμμόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ [2017/2129(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Οι Clara Eugenia Aguilera García και Linnéa Engström παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Jarosław Wałęsa και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García και Linnéa Engström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.5.2018 και σημείο 13.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.


25. Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας [2018/2037(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Ο Herbert Dorfmann παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Angélique Delahaye (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Maria Noichl (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Nedzhmi Ali (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clara Eugenia Aguilera García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Thomas Waitz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi και Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Γεώργιος Επιτήδειος, Peter Jahr και Maria Gabriela Zoană.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Herbert Dorfmann.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

26. Εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013 [2017/2088(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Ο Nicola Caputo παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nuno Melo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, και Albert Deß.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García και Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Nicola Caputo.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.5.2018.


27. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Τα διορθωτικά P7_TA(2014)0212(COR01) και P8_TA(2016)0126(COR01) ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια στις 2 Μαΐου 2018 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.5.2018).

Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο αίτημα για να τεθούν σε ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα.


28. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP))

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte και Massimiliano Salini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Francisco José Millán Mon, Νότης Μαριάς, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.


29. Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου [2016/2018(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητές: Pavel Svoboda και Richard Corbett (A8-0170/2018)

Οι Pavel Svoboda και Richard Corbett προβαίνουν στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.


30. Βιώσιμη χρηματοδότηση (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση [2018/2007(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Η Molly Scott Cato προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.5.2018.


31. Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 [2018/2009(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Η Jytte Guteland προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Heidi Hautala και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.5.2018.


32. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Andrea Bocskor, Κώστας Μαυρίδης, Νότης Μαριάς, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth και Claudiu Ciprian Tănăsescu.


33. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 621.808/OJMA).


34. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.42.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου