Seznam 
Zápis
PDF 265kWORD 77k
Úterý, 29. května 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje (rozprava)
 3.Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (rozprava)
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Slavnostní zasedání – Guinejská republika
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Hlasování
  7.1.Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)
  7.2.Rozmezí hodnot úmrtnosti a úroveň ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.4.Dohoda mezi EU a Švýcarskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Dohoda mezi EU a Norskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.6.Dohoda mezi EU a Norskem o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.7.Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.8.Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.9.Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)
  7.10.Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (hlasování)
  7.11.Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří ***I (hlasování)
  7.12.Udržitelné finance (hlasování)
  7.13.Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 13.Situace v Pásmu Gazy a status Jeruzaléma (rozprava)
 14.Situace v Nikaragui (rozprava)
 15.Zavedení cel v odvětví oceli a hliníku ze strany USA a reakce EU (rozprava)
 16.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 17.Libye (rozprava)
 18.Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru (rozprava)
 19.Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (rozprava)
 20.Členství v politických skupinách
 21.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***II (rozprava)
 22.Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:07.


2. Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Günther Oettinger (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Jan Olbrycht za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ashley Fox, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Lara Comi, Marco Zanni za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria João Rodrigues, Steven Woolfe – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Janusz Lewandowski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš a Roberta Metsola.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski a Tomáš Zdechovský.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi a Jean-Paul Denanot.

Vystoupili: Günther Oettinger, Monika Panayotova a Jean Arthuis.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Gérard Deprez za skupinu ALDE a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel za skupinu ECR o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.10 zápisu ze dne 30.5.2018.


3. Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajky: Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius uvedly zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Richard Sulík (zpravodaj výboru IMCO), Jean-Marie Cavada (zpravodaj výboru JURI), David Casa za skupinu PPE, Marita Ulvskog za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Dominique Martin za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon a Evelyn Regner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias a João Pimenta Lopes.

Vystoupily: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.10 zápisu ze dne 29.5.2018.


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

4. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení v souvislosti se střelbou, ke které došlo toto úterý dopoledne v belgickém Lutychu, a vyjádřil soustrast rodinám obětí.


5. Slavnostní zasedání – Guinejská republika

U příležitosti návštěvy prezidenta Guinejské republiky Alphy Condého se od 12:10 do 12:30 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

6. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:30.

Vystoupili: Bruno Gollnisch s procesní námitkou (předsedající vzal vystoupení na vědomí), László Tőkés (předsedající řečníka přerušil, protože se nejednalo o procesní námitku) a Ignazio Corrao (předsedající řečníka přerušil, protože se nejednalo o procesní námitku).


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)

Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro boj proti terorismu (článek 197 jednacího řádu)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

považováno za přijaté bez hlasování


7.2. Rozmezí hodnot úmrtnosti a úroveň ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem a úrovně ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH NAŘÍZENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH NAŘÍZENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0206)


7.4. Dohoda mezi EU a Švýcarskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0207)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.5. Dohoda mezi EU a Norskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0208)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.6. Dohoda mezi EU a Norskem o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty jménem Evropské unie [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0209)


7.7. Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o optimalizaci hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU [2017/2119(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0210)


7.8. Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce po reformě v roce 2013 [2017/2088(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0211)


7.9. Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0212)

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ

schválen (P8_TA(2018)0212)

Vystoupení

Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu.

Parlament žádost zamítl JH (178 pro, 444 proti, 23 se zdrželo).


7.10. Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajky: Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0213)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0213)

Vystoupení

Dominique Martin za skupinu ENF s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu.

Parlament žádost zamítl.


7.11. Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanovují opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0214)


7.12. Udržitelné finance (hlasování)

Zpráva o udržitelných financích [2018/2007(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0215)

Vystoupení

Danuta Jazłowiecka k průběhu hlasování.


7.13. Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 (hlasování)

Zpráva o srovnávacím přehledu EU o soudnictví 2017 [2018/2009(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0216)

Vystoupení

Patrizia Toia k vystoupení, které před hlasováním učinil Ignazio Corrao (předsedající řečnici přerušil, protože se nejednalo o procesní námitku).


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Daniel Hannan a Maria Lidia Senra Rodríguez

zpráva Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly a Branislav Škripek

zpráva Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

zpráva Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor a Dobromir Sośnierz

zpráva Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:17.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)

Předsedající oznámila, že v souladu s čl. 137 odst. 2 jednacího řádu obdržela žádost výboru FEMM o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, ve které výbor požádal o vydání stanoviska k situaci romských žen.

Tato žádost o konzultaci se považuje za schválenou, pokud politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádají do 24 hodin od oznámení o to, aby se o žádosti hlasovalo.


13. Situace v Pásmu Gazy a status Jeruzaléma (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Pásmu Gazy a status Jeruzaléma (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski a Bas Belder.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


14. Situace v Nikaragui (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Nikaragui (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Tunne Kelam a Elena Valenciano.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis a Caterina Chinnici.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 31.5.2018.


15. Zavedení cel v odvětví oceli a hliníku ze strany USA a reakce EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Zavedení cel v odvětví oceli a hliníku ze strany USA a reakce EU (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Godelieve Quisthoudt-Rowohl za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Emma McClarkin za skupinu ECR, Nadja Hirsch za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Christian Ehler, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniel Caspary, Bill Etheridge, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu a Jan Zahradil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (předsedající poskytl upřesnění ohledně vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky) a Maria Gabriela Zoană.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


16. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Na včerejším plenárním zasedání byla oznámena oprava P7_TA(2014)0389(COR02) (bod 13 zápisu ze dne 28.5.2018).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali (čl. 231 odst. 4 jednacího řádu), aby se o ní hlasovalo.


17. Libye (rozprava)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Libyi [2018/2017(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri uvedl zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Jaromír Štětina za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko a Emil Radev.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Federica Mogherini a Pier Antonio Panzeri.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.11 zápisu ze dne 30.5.2018.


18. Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru (rozprava)

Zpráva k výroční zprávě o fungování schengenského prostoru [2017/2256(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho uvedl zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE, a Sylvie Guillaume za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi a Jaromír Štětina.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini a Marijana Petir.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Carlos Coelho.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.12 zápisu ze dne 30.5.2018.


19. Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (rozprava)

Zpráva o provádění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu [2016/2328(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar uvedly zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Iratxe García Pérez za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Takis Hadjigeorgiou, a Helga Stevens za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge a Pina Picierno.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupily: Cecilia Malmström (členka Komise), Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.13 zápisu ze dne 30.5.2018.


20. Členství v politických skupinách

Bernard Monot již není členem skupiny ENF a stal se členem skupiny EFDD s platností od 29. května 2018.


21. Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Tokia Saïfi za skupinu PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, France Jamet za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Costas Mavrides a Notis Marias.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Christofer Fjellner.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.3 zápisu ze dne 30.5.2018.


22. Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky (rozprava)

Zpráva k výroční zprávě o provádění společné obchodní politiky [2017/2070(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi uvedla zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Doru-Claudian Frunzulică (zpravodaj výboru DEVE), Christofer Fjellner za skupinu PPE, Jude Kirton-Darling za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, France Jamet za skupinu ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic a Jarosław Wałęsa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupily: Cecilia Malmström a Tokia Saïfi.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.14 zápisu ze dne 30.5.2018.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 621.808/OJME).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:56.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění