Index 
Jegyzőkönyv
PDF 271kWORD 76k
2018. május 29., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.A 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források (vita)
 3.A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I (vita)
 4.Az elnök nyilatkozata
 5.Ünnepélyes ülés – Guineai Köztársaság
 6.Az ülés folytatása
 7.Szavazások órája
  7.1.A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megbízatásának meghosszabbítása (szavazás)
  7.2.A bizonyos balti-tengeri heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi szintek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.3.A belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikák (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.4.Az EU és Svájc között létrejött megállapodás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az EU, Svájc, Norvégia és Törökország között alkalmazandó származási kumulációról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.5.Az EU és Norvégia között létrejött megállapodás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az EU, Svájc, Norvégia és Törökország között alkalmazandó származási kumulációról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.6.Az EU és Norvégia között létrejött megállapodás a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról* (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.7.Az értéklánc optimalizálása az uniós halászati ágazatban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.8.A 2013. évi reformot követően a KAP fiatal mezőgazdasági termelőket támogató eszközének EU-ban történő végrehajtása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.9.Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)
  7.10.A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I (szavazás)
  7.11.A Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések ***I (szavazás)
  7.12.Fenntartható finanszírozás (szavazás)
  7.13.A 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az ülés folytatása
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)
 13.A Gázai övezetben kialakult helyzet és Jeruzsálem jogállása (vita)
 14.A nicaraguai helyzet (vita)
 15.Amerikai vámtarifák az acél- és alumíniumágazatban és az EU válasza (vita)
 16.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 17.A Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökehez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett ajánlás Líbiáról (vita)
 18.Éves jelentés a schengeni térség működéséről (vita)
 19.A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok (vita)
 20.A képviselőcsoportok tagjai
 21.Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***II (vita)
 22.Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.07-kor nyitják meg.


2. A 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jan Olbrycht, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ashley Fox, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zbigniew Kuźmiuk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lara Comi, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria João Rodrigues, Steven Woolfe, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Janusz Lewandowski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš és Roberta Metsola.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski és Tomáš Zdechovský.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi és Jean-Paul Denanot.

Felszólal: Günther Oettinger, Monika Panayotova és Jean Arthuis.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   José Manuel Fernandes, a PPE képviselőcsoport nevében, Eider Gardiazabal Rubial, az S&D képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, az ALDE képviselőcsoport nevében, és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról ((2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, az ECR képviselőcsoport nevében, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.30-i jegyzőkönyv, 13.10. pont .


3. A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I (vita)

Jelentés a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadók: Elisabeth Morin-Chartier és Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier és Agnes Jongerius előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Richard Sulík (az IMCO bizottság véleményének előadója), Jean-Marie Cavada (a JURI bizottság véleményének előadója), David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Martin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias és João Pimenta Lopes.

Felszólal: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier és Agnes Jongerius.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.29-i jegyzőkönyv, 7.10. pont .


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

4. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a ma, kedd reggel a belgiumi Liège-ben történt lövöldözés kapcsán, és együttérzését fejezi ki az áldozatok számára.


5. Ünnepélyes ülés – Guineai Köztársaság

A Parlament 12.10 és 12.30 között Alpha Condé, a Guineai Köztársaság elnökének látogatása alkalmából ünnepélyes ülést tart.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

6. Az ülés folytatása

Az ülés 12.30-kor folytatódik.

Felszólal: Bruno Gollnisch, aki ügyrendi javaslatot tesz (az elnök tudomásul veszi), Tőkés László (az elnök félbeszakítja a felszólalót, mivel nem ügyrendi javaslatról van szó) és Ignazio Corrao (az elnök félbeszakítja a felszólalót, mivel nem ügyrendi javaslatról van szó).


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megbízatásának meghosszabbítása (szavazás)

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megbízatásának meghosszabbítása (az eljárási szabályzat 197. cikke).

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Elfogadottnak minősül szavazás nélkül.


7.2. A bizonyos balti-tengeri heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi szintek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az (EU) 2016/1139 rendeletnek a bizonyos balti-tengeri heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi szintek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

RENDELETRE IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0205)


7.3. A belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikák (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

RENDELETRE IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0206)


7.4. Az EU és Svájc között létrejött megállapodás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az EU, Svájc, Norvégia és Törökország között alkalmazandó származási kumulációról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, a Svájci Államszövetség, a Norvég Királyság és a Török Köztársaság között alkalmazandó származási kumulációról szóló, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0207)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.5. Az EU és Norvégia között létrejött megállapodás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az EU, Svájc, Norvégia és Törökország között alkalmazandó származási kumulációról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, a Svájci Államszövetség, a Norvég Királyság és a Török Köztársaság között alkalmazandó származási kumulációról szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0208)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.6. Az EU és Norvégia között létrejött megállapodás a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról* (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról az Európai Unió és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT DU CONSEIL

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0209)


7.7. Az értéklánc optimalizálása az uniós halászati ágazatban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az értéklánc optimalizálásáról az uniós halászati ágazatban [2017/2119(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0210)


7.8. A 2013. évi reformot követően a KAP fiatal mezőgazdasági termelőket támogató eszközének EU-ban történő végrehajtása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2013. évi reformot követően a KAP fiatal mezőgazdasági termelőket támogató eszközének EU-ban történő végrehajtásáról [2017/2088(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0211)


7.9. Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslatáról az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, valamint a 676/2007/EK tanácsi rendelet és az 1342/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0212)

EGYÜTTES NYILATKOZATOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0212)

Felszólalások

Anja Hazekamp, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki kéri a módosítások szavazásra bocsátását az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése szerint.

Név szerinti szavazással (178 mellette, 444 ellene, 23 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.


7.10. A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I (szavazás)

Jelentés a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadók: Elisabeth Morin-Chartier és Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0213)

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0213)

Felszólalások

Dominique Martin, ENF, aki kéri a módosítások szavazásra bocsátását az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése szerint.

A Parlament elutasítja a kérelmet.


7.11. A Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések ***I (szavazás)

Jelentés a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet (SPRFMO) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0214)


7.12. Fenntartható finanszírozás (szavazás)

Jelentés a fenntartható finanszírozásról [2018/2007(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0215)

Felszólalások

Danuta Jazłowiecka a szavazások órájának lefolyásáról.


7.13. A 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla (szavazás)

Jelentés a 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábláról [2018/2009(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0216)

Felszólalások

Patrizia Toia a szavazások órája előtt Ignazio Corrao felszólalásáról (az elnök félbeszakítja a felszólalót, mert nem ügyrendi javaslatról van szó).


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Clara Eugenia Aguilera García -jelentés - A8-0163/2018
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Daniel Hannan és Maria Lidia Senra Rodríguez

Nicola Caputo -jelentés - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly és Branislav Škripek

Ulrike Rodust -jelentés - A8-0263/2017
Sander Loones

Elisabeth Morin-Chartier és Agnes Jongerius -jelentés - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor és Dobromir Sośnierz

Jytte Guteland -jelentés - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.17-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése szerint kérelmet kapott a FEMM bizottságtól az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultáció és véleménynyilvánítás vonatkozásában az alábbi jelentésre irányulóan: „A roma nők helyzete”.

A konzultációra irányuló kérelmet elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha valamely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő a bejelentést követő 24 órán belül kéri, hogy bocsássák szavazásra.


13. A Gázai övezetben kialakult helyzet és Jeruzsálem jogállása (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Gázai övezetben kialakult helyzet és Jeruzsálem jogállása (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski és Bas Belder.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


14. A nicaraguai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A nicaraguai helyzet (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tunne Kelam és Elena Valenciano.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis és Caterina Chinnici.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Christos Stylianides.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.31-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


15. Amerikai vámtarifák az acél- és alumíniumágazatban és az EU válasza (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Amerikai vámtarifák az acél- és alumíniumágazatban és az EU válasza (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Godelieve Quisthoudt-Rowohl, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nadja Hirsch, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Christian Ehler, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniel Caspary, Bill Etheridge, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu és Jan Zahradil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (Az elnök pontosítja a „catch the eye” eljárás alkalmazását) és Maria Gabriela Zoană.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.


16. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A P7_TA(2014)0389(COR02) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen hirdették ki (2018.5.28-i jegyzőkönyv, 13. pont).

A helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése).


17. A Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökehez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett ajánlás Líbiáról (vita)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, Líbiáról szóló ajánlásáról [2018/2017(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Jaromír Štětina, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko és Emil Radev

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou és Georgios Epitideios.

Felszólal: Federica Mogherini és Pier Antonio Panzeri.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.30-i jegyzőkönyv, 13.11. pont .


18. Éves jelentés a schengeni térség működéséről (vita)

Jelentés a schengeni térség működéséről szóló éves jelentésről [2017/2256(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi és Jaromír Štětina.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini és Marijana Petir.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Carlos Coelho.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.30-i jegyzőkönyv, 13.12. pont .


19. A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok (vita)

Jelentés a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelv végrehajtásáról [2016/2328(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Angelika Mlinar előterjeszti a jelentést..

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal: Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol egy kékkártyás kérdésre is, Takis Hadjigeorgiou és Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Florent Marcellesi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge és Pina Picierno.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja), Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Angelika Mlinar.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.30-i jegyzőkönyv, 13.13. pont .


20. A képviselőcsoportok tagjai

Bernard Monot 2018. május 29-i hatállyal már nem tagja az ENF képviselőcsoportnak, hanem az EFDD képviselőcsoporthoz csatlakozik.


21. Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tokia Saïfi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Costas Mavrides és Notis Marias.

Felszólal: Cecilia Malmström és Christofer Fjellner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.30-i jegyzőkönyv, 13.3. pont .


22. Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról (vita)

Jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről [2017/2070(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Doru-Claudian Frunzulică (a DEVE bizottság véleményének előadója), Christofer Fjellner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jude Kirton-Darling, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic és Jarosław Wałęsa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Cecilia Malmström és Tokia Saïfi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.30-i jegyzőkönyv, 13.14. pont .


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 621.808/OJME).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.56-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat