Index 
Notulen
PDF 269kWORD 77k
Dinsdag 29 mei 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (debat)
 3.Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten ***I (debat)
 4.Verklaring van de Voorzitter
 5.Plechtige vergadering - Republiek Guinee
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Stemmingen
  7.1.Verlenging van het mandaat van de Bijzondere Commissie terrorisme (stemming)
  7.2.Bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie) ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.4.Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de EU, Zwitserland, Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de EU, Zwitserland, Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen betreffende administratieve samenwerking, bestrijding van fraude en invordering van schuldvorderingen op het gebied van de btw* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.7.Optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.8.Tenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.9.Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)
  7.10.Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten ***I (stemming)
  7.11.Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan ***I (stemming)
  7.12.Duurzame financiering (stemming)
  7.13.Het EU-scorebord voor justitie 2017 (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)
 13.De situatie in de Gazastrook en de status van Jeruzalem (debat)
 14.De situatie in Nicaragua (debat)
 15.Invoerheffingen van de VS in de staal- en aluminiumsector en het antwoord van de EU (debat)
 16.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 17.Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger over Libië (debat)
 18.Jaarverslag over de werking van het Schengengebied (debat)
 19.Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (debat)
 20.Samenstelling fracties
 21.Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***II (debat)
 22.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.07 uur geopend.


2. Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ashley Fox, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lara Comi, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria João Rodrigues, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Janusz Lewandowski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš en Roberta Metsola.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Monika Panayotova en Jean Arthuis.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, over het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, over het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.10 van de notulen van 30.5.2018.


3. Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteurs: Elisabeth Morin-Chartier en Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier en Agnes Jongerius geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Richard Sulík (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Jean-Marie Cavada (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), David Casa, namens de PPE-Fractie, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Dominique Martin, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier en Agnes Jongerius.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 29.5.2018.


«VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

4. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de schietpartij van vanochtend in Luik, België, en betuigt zijn medeleven met de slachtoffers.


5. Plechtige vergadering - Republiek Guinee

Van 12.10 uur tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van het bezoek van Alpha Condé, president van de Republiek Guinee.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

6. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.30 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch, voor een beroep op het Reglement (de Voorzitter neemt hiervan nota), László Tőkés (de Voorzitter onderbreekt de spreker omdat het niet om een beroep op het Reglement gaat) en Ignazio Corrao (de Voorzitter onderbreekt de spreker omdat het niet om een beroep op het Reglement gaat).


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Verlenging van het mandaat van de Bijzondere Commissie terrorisme (stemming)

Verlenging van het mandaat van de Bijzondere Commissie terrorisme (artikel 197 van het Reglement)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Geacht te zijn goedgekeurd zonder stemming


7.2. Bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie) ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0206)


7.4. Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de EU, Zwitserland, Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0207)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.5. Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de EU, Zwitserland, Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0208)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.6. Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen betreffende administratieve samenwerking, bestrijding van fraude en invordering van schuldvorderingen op het gebied van de btw* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende administratieve samenwerking, bestrijding van fraude en invordering van schuldvorderingen op het gebied van de btw [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0209)


7.7. Optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU [2017/2119(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0210)


7.8. Tenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de invoering van GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013 [2017/2088(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0211)


7.9. Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0212)

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0212)

Het woord werd gevoerd door:

Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, die verzoekt om een stemming over de amendementen overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Het Parlement verwerpt het verzoek bij hoofdelijke stemming (178 voor, 444 tegen, 23 onthoudingen).


7.10. Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteurs: Elisabeth Morin-Chartier en Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0213)

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0213)

Het woord werd gevoerd door:

Dominique Martin, namens de ENF-Fractie, die verzoekt om een stemming over de amendementen overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Het Parlement verwerpt het verzoek.


7.11. Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0214)


7.12. Duurzame financiering (stemming)

Verslag over duurzame financiering [2018/2007(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0215)

Het woord werd gevoerd door:

Danuta Jazłowiecka, over het verloop van de stemming.


7.13. Het EU-scorebord voor justitie 2017 (stemming)

Verslag over het EU-scorebord voor justitie van 2017 [2018/2009(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0216)

Het woord werd gevoerd door:

Patrizia Toia, over de tussenkomst van Ignazio Corrao, vóór de stemming (de Voorzitter onderbreekt de spreker omdat het niet om een beroep op het Reglement gaat).


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Daniel Hannan en Maria Lidia Senra Rodríguez

Verslag Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly en Branislav Škripek

Verslag Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Verslag Elisabeth Morin-Chartier en Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor en Dobromir Sośnierz

Verslag Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.17 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat zij overeenkomstig artikel 137, lid 2, van het Reglement, een verzoek van de Commissie FEMM heeft ontvangen om het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen teneinde advies in te winnen over "De situatie van Romavrouwen".

Dit raadplegingsverzoek zal geacht worden te zijn goedgekeurd tenzij een fractie of een aantal leden ten minste de lage drempel bereikt en binnen een termijn van 24 uur een verzoek indient om het bovenstaande verzoek in stemming te brengen.


13. De situatie in de Gazastrook en de status van Jeruzalem (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in de Gazastrook en de status van Jeruzalem (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski en Bas Belder.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


14. De situatie in Nicaragua (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Nicaragua (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Tunne Kelam en Elena Valenciano.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis en Caterina Chinnici.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 31.5.2018.


15. Invoerheffingen van de VS in de staal- en aluminiumsector en het antwoord van de EU (debat)

Verklaring van de Commissie: Invoerheffingen van de VS in de staal- en aluminiumsector en het antwoord van de EU (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Godelieve Quisthoudt-Rowohl, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Nadja Hirsch, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Christian Ehler, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, Bill Etheridge, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu en Jan Zahradil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (de Voorzitter licht de "catch the eye"-procedure toe) en Maria Gabriela Zoană.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.


16. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P7_TA(2014)0389(COR02) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 13 van de notulen van 28.5.2018).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, een verzoek hebben ingediend om deze rectificatie in stemming te brengen, wordt ze geacht te zijn goedgekeurd


17. Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger over Libië (debat)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Libië [2018/2017(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko en Emil Radev.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Pier Antonio Panzeri.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.11 van de notulen van 30.5.2018.


18. Jaarverslag over de werking van het Schengengebied (debat)

Verslag over het jaarverslag over de werking van het Schengengebied [2017/2256(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, en Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi en Jaromír Štětina.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini en Marijana Petir.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Carlos Coelho.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.12 van de notulen van 30.5.2018.


19. Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten [2016/2328(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Angelika Mlinar geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Takis Hadjigeorgiou, en Helga Stevens, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge en Pina Picierno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie), Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Angelika Mlinar.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.13 van de notulen van 30.5.2018.


20. Samenstelling fracties

Bernard Monot is geen lid meer van de ENF-Fractie en sluit zich met ingang van 29 mei 2018 aan bij de EFDD-Fractie.


21. Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***II (debat)

Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tokia Saïfi, namens de PPE-Fractie, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Costas Mavrides en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Christofer Fjellner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 30.5.2018.


22. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid (debat)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid [2017/2070(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Jude Kirton-Darling, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic en Jarosław Wałęsa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Tokia Saïfi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.14 van de notulen van 30.5.2018.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 621.808/OJME).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.56 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling