Kazalo 
Zapisnik
PDF 262kWORD 77k
Torek, 29. maj 2018 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva (razprava)
 3.Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ***I (razprava)
 4.Izjava predsedujočega
 5.Slavnostna seja - Republika Gvineja
 6.Nadaljevanje seje
 7.Čas glasovanja
  7.1.Podaljšanje mandata posebnega odbora o terorizmu (glasovanje)
  7.2.Razponi ribolovne umrljivosti in zaščitne ravni za nekatere staleže sleda v Baltskem morju ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo) ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.4.Sporazum med EU in Švico o kumulaciji porekla med EU, Švico, Norveško in Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Sporazum med EU in Norveško o kumulaciji porekla med EU, Švico, Norveško in Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.6.Sporazum med EU in Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.7.Optimizacija vrednostne verige v ribiškem sektorju EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.8.Izvajanje instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.9.Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)
  7.10.Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ***I (glasovanje)
  7.11.Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) ***I (glasovanje)
  7.12.Vzdržne finance (glasovanje)
  7.13.Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)
 13.Razmere v Gazi in status Jeruzalema (razprava)
 14.Razmere v Nikaragvi (razprava)
 15.Tarife ZDA v sektorju jekla in aluminija in odziv EU (razprava)
 16.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 17.Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici o Libiji (razprava)
 18.Letno poročilo o delovanju schengenskega območja (razprava)
 19.Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (razprava)
 20.Članstvo v političnih skupinah
 21.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***II (razprava)
 22.Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.07.


2. Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Günther Oettinger (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Jan Olbrycht v imenu skupine (prvi del) PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ashley Fox, Maria João Rodrigues v imenu skupine (prvi del) S&D, Zbigniew Kuźmiuk v imenu skupine (prvi del) ECR, Gérard Deprez v imenu skupine (prvi del) ALDE, Jordi Solé v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine (prvi del) EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Lara Comi, Marco Zanni v imenu skupine (prvi del) ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria João Rodrigues, Steven Woolfe samostojni poslanec samostojna poslanka, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Janusz Lewandowski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš in Roberta Metsola.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednik

Govorili so Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski in Tomáš Zdechovský.

Po postopku "catch the eye" so govorili Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi in Jean-Paul Denanot.

Govorili so Günther Oettinger, Monika Panayotova in Jean Arthuis.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   José Manuel Fernandes, v imenu skupine PPE, Eider Gardiazabal Rubial, v imenu skupine S&D, Gérard Deprez, v imenu skupine ALDE, in Jordi Solé, v imenu skupine Verts/ALE, o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, v imenu skupine ECR, o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, v imenu skupine GUE/NGL, o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.10 zapisnika z dne 30.5.2018.


3. Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Soporočevalki: Elisabeth Morin-Chartier in Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier in Agnes Jongerius sta predstavili poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Richard Sulík (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Jean-Marie Cavada (pripravljavec mnenja odbora JURI), David Casa v imenu skupine (prvi del) PPE, Marita Ulvskog v imenu skupine (prvi del) S&D, Anthea McIntyre v imenu skupine (prvi del) ECR, Martina Dlabajová v imenu skupine (prvi del) ALDE, Terry Reintke v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Rina Ronja Kari v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Rosa D'Amato v imenu skupine (prvi del) EFDD, Dominique Martin v imenu skupine (prvi del) ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec samostojna poslanka, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon in Evelyn Regner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias in João Pimenta Lopes.

Govorile so Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier in Agnes Jongerius.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 29.5.2018.


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

4. Izjava predsedujočega

Predsednik je dal izjavo o streljanju, do katerega je prišlo v danes zjutraj v belgijskem mestu Liège, in izrazil sožalje žrtvam.


5. Slavnostna seja - Republika Gvineja

Parlament se je od 12.10 do 12.30 sestal na slavnostni seji zaradi obiska predsednika Republike Gvineje Alphe Condéja.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

6. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.30.

Govorili so Bruno Gollnisch, da bi postavil vprašanje glede pravilnosti postopka (predsednik je vzel na znanje), László Tőkés (predsednik je govorca prekinil, saj ni postavil vprašanja glede pravilnosti postopka) in Ignazio Corrao (predsednik je govorca prekinil, saj ni postavil vprašanja glede pravilnosti postopka).


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Podaljšanje mandata posebnega odbora o terorizmu (glasovanje)

Podaljšanje mandata posebnega odbora o terorizmu (člen 197 Poslovnika)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Šteje za sprejeto brez glasovanja


7.2. Razponi ribolovne umrljivosti in zaščitne ravni za nekatere staleže sleda v Baltskem morju ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z razponi ribolovne umrljivosti in zaščitnimi ravnmi za nekatere staleže sleda v Baltskem morju [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec Alain Cadec (A8-0149/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG UREDBE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo) ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG UREDBE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0206)


7.4. Sporazum med EU in Švico o kumulaciji porekla med EU, Švico, Norveško in Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0207)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.5. Sporazum med EU in Norveško o kumulaciji porekla med EU, Švico, Norveško in Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0208)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.6. Sporazum med EU in Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0209)


7.7. Optimizacija vrednostne verige v ribiškem sektorju EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o optimizaciji vrednostne verige v ribiškem sektorju EU [2017/2119(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0210)


7.8. Izvajanje instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o izvajanju instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013 [2017/2088(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0211)


7.9. Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 676/2007 in Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0212)

SKUPNE IZJAVE

Odobreno (P8_TA(2018)0212)

Govori

Anja Hazekamp, v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevala glasovanje o predlogih sprememb v skladu s členom 59(3) Poslovnika.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (178 glasov za, 444 proti, 23 vzdržanih) zavrnil zahtevo.


7.10. Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Soporočevalca: Elisabeth Morin-Chartier in Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0213)

IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2018)0213)

Govori

Dominique Martin, v imenu skupine ENF, ki je zahteval glasovanje o predlogih sprememb v skladu s členom 59(3) Poslovnika.

Parlament je zahtevo zavrnil.


7.11. Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0214)


7.12. Vzdržne finance (glasovanje)

Poročilo o vzdržnih financah [2018/2007(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0215)

Govori

Danuta Jazłowiecka o poteku časa glasovanja.


7.13. Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 (glasovanje)

Poročilo o pregledu stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 [2018/2009(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0216)

Govori

Patrizia Toia o govoru Ignazia Corraa pred časom glasovanja (predsednik je govorko prekinil, saj ni šlo za vprašanje v zvezi s pravilnostjo postopka).


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato v imenu skupine (prvi del) EFDD, Daniel Hannan in Maria Lidia Senra Rodríguez

Poročilo: Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly in Branislav Škripek

Poročilo: Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Poročilo: Elisabeth Morin-Chartier in Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor in Dobromir Sośnierz

Poročilo: Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.17.)


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednik

10. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)

Predsedujoča je sporočila, da je v skladu s členom 137(2) poslovnika prejela zahtevo odbora FEMM, da se posvetuje z Ekonomsko-socialnim odborom in ga zaprosi, naj izda mmnenje glede položaja romskih žensk.

Za to zahtevo po posvetovanju se bo štelo, da je sprejeta, razen če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, v 24 urah zahtevajo, da se o njej glasuje.


13. Razmere v Gazi in status Jeruzalema (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Gazi in status Jeruzalema (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine (prvi del) PPE, Elena Valenciano v imenu skupine (prvi del) S&D, Geoffrey Van Orden v imenu skupine (prvi del) ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine (prvi del) ALDE, Keith Taylor v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio v imenu skupine (prvi del) ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec samostojna poslanka, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski in Bas Belder.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo in Juan Fernando López Aguilar.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


14. Razmere v Nikaragvi (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Nikaragvi (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Luis de Grandes Pascual v imenu skupine (prvi del) PPE, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine (prvi del) S&D, Charles Tannock v imenu skupine (prvi del) ECR, Dita Charanzová v imenu skupine (prvi del) ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Tunne Kelam in Elena Valenciano.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis in Caterina Chinnici.

Po postopku "catch the eye" so govorili Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou in Fabio Massimo Castaldo.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 31.5.2018.


15. Tarife ZDA v sektorju jekla in aluminija in odziv EU (razprava)

Izjava Komisije: Tarife ZDA v sektorju jekla in aluminija in odziv EU (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Godelieve Quisthoudt-Rowohl v imenu skupine (prvi del) PPE, Bernd Lange v imenu skupine (prvi del) S&D, Emma McClarkin v imenu skupine (prvi del) ECR, Nadja Hirsch v imenu skupine (prvi del) ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Christian Ehler, Ska Keller v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Tiziana Beghin v imenu skupine (prvi del) EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine (prvi del) ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec samostojna poslanka, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Daniel Caspary, Bill Etheridge, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu in Jan Zahradil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (predsednik je obrazložil uporabo postopka "catch the eye") in Maria Gabriela Zoană.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.


16. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek P7_TA(2014)0389(COR02) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 13 zapisnika z dne 28.5.2018).

Ker nobena politična skupina oziroma skupina poslancev, katerih število bi dosegalo vsaj spodnji prag, ni zahtevala glasovanja o popravku (člen 231( 4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.


17. Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici o Libiji (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Libiji [2018/2017(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri poročevalec je predstavil poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednik

Govorili so Jaromír Štětina v imenu skupine (prvi del) PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine (prvi del) S&D, Charles Tannock v imenu skupine (prvi del) ECR, Javier Nart v imenu skupine (prvi del) ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Javier Couso Permuy v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine (prvi del) EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine (prvi del) ENF, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko in Emil Radev

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou in Georgios Epitideios.

Govorila sta Federica Mogherini in Pier Antonio Panzeri.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.11 zapisnika z dne 30.5.2018.


18. Letno poročilo o delovanju schengenskega območja (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o delovanju schengenskega območja [2017/2256(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho poročevalec je predstavil poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorila sta Consuegra Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE in Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine (prvi del) ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine (prvi del) ALDE, Bodil Valero v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine (prvi del) EFDD, Auke Zijlstra v imenu skupine (prvi del) ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec samostojna poslanka, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi in Jaromír Štětina.

Po postopku "catch the eye" so govorili Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini in Marijana Petir.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Carlos Coelho.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.12 zapisnika z dne 30.5.2018.


19. Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (razprava)

Poročilo o izvajanju Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj [2016/2328(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Angelika Mlinar sta predstavili poročilo..

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, ki je odgovorula tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Takis Hadjigeorgiou, in Helga Stevens v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Nathalie Griesbeck v imenu skupine (prvi del) ALDE, Florent Marcellesi v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Malin Björk v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Mylène Troszczynski v imenu skupine (prvi del) ENF, Diane Dodds samostojni poslanec samostojna poslanka, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge in Pina Picierno.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias in Izaskun Bilbao Barandica.

Govorile so Cecilia Malmström (članica Komisije), Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Angelika Mlinar.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.13 zapisnika z dne 30.5.2018.


20. Članstvo v političnih skupinah

Bernard Monot ni več član skupine ENF in se je z 29. majem 2018 priključil skupini EFDD.


21. Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Tokia Saïfi v imenu skupine (prvi del) PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v imenu skupine (prvi del) S&D, Sander Loones v imenu skupine (prvi del) ECR, Marietje Schaake v imenu skupine (prvi del) ALDE, Molly Scott Cato v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, France Jamet v imenu skupine (prvi del) ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec samostojna poslanka, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Costas Mavrides in Notis Marias.

Govorila sta Cecilia Malmström in Christofer Fjellner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.3 zapisnika z dne 30.5.2018.


22. Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne trgovinske politike [2017/2070(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi poročevalec je predstavil poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Doru-Claudian Frunzulică (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Christofer Fjellner v imenu skupine PPE, Jude Kirton-Darling v imenu skupine S&D, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, France Jamet v imenu skupine ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic in Jarosław Wałęsa.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorili sta Cecilia Malmström in Tokia Saïfi.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.14 zapisnika z dne 30.5.2018.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 621.808/OJME).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.56.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo