Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 332kWORD 90k
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 6.Μεταφορές πιστώσεων
 7.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Xavier Bettel, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνόδου
 9.Δηλώσεις της Προεδρίας
 10.Πανηγυρική συνεδρίαση - Κολομβία
 11.Επανάληψη της συνόδου
 12.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  13.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  13.3.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***II (ψηφοφορία)
  13.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  13.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (ψηφοφορία)
  13.6.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603 (D056123) (ψηφοφορία)
  13.7.Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (ψηφοφορία)
  13.8.Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (ψηφοφορία)
  13.9.Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ψηφοφορία)
  13.10.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (ψηφοφορία)
  13.11.Λιβύη (ψηφοφορία)
  13.12.Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (ψηφοφορία)
  13.13.Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (ψηφοφορία)
  13.14.Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Επανάληψη της συνόδου
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 18.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση)
 19.Οι αρχές της ΕΕ και η διάδοση της διαφθοράς και του εγκλήματος μέσω των χρυσών θεωρήσεων Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
 20.Επανάληψη της συνόδου
 21.Οι αρχές της ΕΕ και η διάδοση της διαφθοράς και του εγκλήματος μέσω των χρυσών θεωρήσεων (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (συζήτηση)
 23.Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ (συζήτηση)
 24.Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κεφαλαίου I του κανονισμού "Βρυξέλλες ΙΙα" προκειμένου να περιλάβει τα σύμφωνα συμβίωσης (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 25.Ο αντίκτυπος των μετεγκαταστάσεων στους εργαζομένους και τις περιφέρειες (συζήτηση)
 26.Χρήση κονδυλίων του ΜΠΒ στην Τουρκία (συζήτηση)
 27.Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020 (συζήτηση)
 28.Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (συζήτηση)
 29.φρεΕφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ЕK) (συζήτηση)
 30.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 31.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.07.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν (B8-0254/2018

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon και Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν (B8-0255/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν (B8-0256/2018

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere και Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν (B8-0257/2018

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν (B8-0258/2018).

II.   Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Νότης Μαριάς και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0259/2018

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé και Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0260/2018

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas και Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0261/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0262/2018

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Λευτέρης Χριστοφόρου, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere και Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0263/2018

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου και Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0264/2018

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0268/2018).

III.   Σουδάν, και ιδίως η κατάσταση της Noura Hussein Hammad (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Νότης Μαριάς, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Σουδάν, ιδίως με την κατάσταση της Noura Hussein Hammad (B8-0265/2018

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Daniela Aiuto, σχετικά με το Σουδάν, ιδίως με την κατάσταση της Noura Hussein Hammad (B8-0266/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Σουδάν, ιδίως με την κατάσταση της Noura Hussein Hammad (B8-0267/2018

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere και Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Σουδάν, ιδίως με την κατάσταση της Noura Hussein Hammad (B8-0269/2018

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου και Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Σουδάν, ιδίως με την κατάσταση της Noura Hussein Hammad (B8-0270/2018

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Σουδάν, ιδίως με την κατάσταση της Noura Hussein Hammad (B8-0271/2018).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Η ακόλουθη ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκε από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000027/2018) που κατέθεσε η Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κεφαλαίου I του κανονισμού "Βρυξέλλες ΙΙα" προκειμένου να περιλάβει τα σύμφωνα συμβίωσης (αναδιατύπωση) (B8-0023/2018).


4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά ορισμένες ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ), κατηγορίας 1Α ή 1Β (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - προθεσμία: 8 Αυγούστου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού) IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, διαφορετικών από τους ισχυρισμούς που αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης νόσου και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - προθεσμία: 1 Αυγούστου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα και αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης νόσου (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - προθεσμία: 1 Αυγούστου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τα παραρτήματα I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI και XII, ώστε να καλύπτει τις νανομορφές των ουσιών (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - προθεσμία: 9 Αυγούστου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού) IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 873/2012 της Επιτροπής για μεταβατικά μέτρα όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο αρωματικών υλών και πρώτων υλών που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 4 για την αρωματική (αρτυματική) ύλη «συμπύκνωμα γεύσης γκριλ (φυτικό)», αριθ. FL 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - προθεσμία: 8 Αυγούστου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της ολλανδικής γλωσσικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 68/2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - προθεσμία: 28 Ιουλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI


5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/654 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τεχνικές και γενικές απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 18 Μαΐου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκτιμήσεις κινδύνου σε σχέση με τα χωροκατακτητικά ξένα είδη (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Απριλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια για τον ορισμό κεντρικών σημείων επαφής από τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και με κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 7 Μαΐου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON, LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Μαΐου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Μαΐου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με ορισμένες ενδείξεις στην επισήμανση του ελαιολάδου (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Μαΐου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 25 Μαΐου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2195 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά τον ορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους και των κατ’ αποκοπή ποσών για την επιστροφή των δαπανών από την Επιτροπή στα κράτη μέλη, και τη διόρθωση του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 28 Μαΐου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: EMPL


6. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 και DEC 09/2018 - Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 06/2018 - Τμήμα III - Επιτροπή.


7. Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Xavier Bettel, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Xavier Bettel, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2018/2622(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση εν είδει εισαγωγής στη συζήτηση.

Παρεμβαίνουν οι Xavier Bettel (Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Xavier Bettel.

Παρεμβαίνει ο Guy Verhofstadt, ο οποίος ζητεί από τον Πρόεδρο να προβεί σε δήλωση το μεσημέρι σχετικά με τη σύλληψη στην Ισπανία του επιχειρηματία Bill Browder.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Γεώργιος Επιτήδειος, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Κώστας Μαυρίδης, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar και Sophia in 't Veld.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Henna Virkkunen και Charles Goerens.

Παρεμβαίνει ο Xavier Bettel.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

8. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.00.


9. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με την οποία καταδικάζει τη δολοφονία του ρώσου δημοσιογράφου Arkadi Babtchenko εχθές στο Κίεβο και υπενθυμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου υπέρ της ελευθερίας του Τύπου.

Ανακοινώνει επίσης, κατόπιν αιτήματος που διατύπωσε ο Guy Verhofstadt σήμερα το πρωί (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018), ότι ο επιχειρηματίας Bill Browder, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί στην Ισπανία, αφέθηκε ελεύθερος.


10. Πανηγυρική συνεδρίαση - Κολομβία

(Από τις 12.04 έως τις 12.30, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης του Juan Manuel Santos Calderón, Προέδρου της Δημοκρατίας της Κολομβίας.)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

11. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.33.

Παρεμβαίνει η Malin Björk, η οποία ζητεί να τηρήσει το Σώμα ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Mawda Shawri, που έπεσε νεκρή από σφαίρες στις 17 Μαΐου 2018 (ο Πρόεδρος σημειώνει το αίτημα).


12. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τις αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που έχουν ανακοινωθεί στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 28 Μαΐου 2018 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.5.2018).

Οι επιτροπές LIBE, ECON και TRAN ξεκίνησαν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Richard Sulík σχετικά με τη διεξαγωγή της χθεσινής ψηφοφορίας όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.5.2018) (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την εν λόγω ψηφοφορία και δηλώνει ότι διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού).


13. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


13.1. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0217)

Παρεμβάσεις

Ο José Manuel Fernandes, πριν την ψηφοφορία, και η Danuta Jazłowiecka, σχετικά με την ερώτηση του Richard Sulík στην προηγούμενη παρέμβασή του (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018).


13.2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0218)


13.3. Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2018)0219)


13.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0220)


13.5. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 (MON-ØØØ21-9), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D056125 - 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Αρμόδιος βουλευτής: Bart Staes
Συνεισηγητές: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen και Valentinas Mazuronis

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0221)


13.6. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603 (D056123) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/815/ΕΚ, 2010/428/ΕΕ και 2010/432/ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D056123 - 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Αρμόδιος βουλευτής: Bart Staes
Συνεισηγητές: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen και Valentinas Mazuronis

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0222)


13.7. Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για την εδραίωση της συμμόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ [2017/2129(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0223)


13.8. Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας [2018/2037(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0224)

Παρεμβάσεις

Ο Miguel Viegas, για τη διαθεσιμότητα των εγγράφων σε όλες τις γλώσσες (ο Πρόεδρος λαμβάνει την παρέμβαση υπό σημείωση), και ο Herbert Dorfmann (εισηγητής), ο οποίος ζητεί ηλεκτρονική επαλήθευση της ψηφοφορίας επί της παραγράφου 170 (1ο και 2ο μέρος) (ο Πρόεδρος προβαίνει στην εν λόγω επαλήθευση).


13.9. Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου [2016/2018(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Pavel Svoboda και Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0225)

Παρεμβάσεις

Ο Pavel Svoboda (εισηγητής) υποβάλλει προφορικές τροπολογίες στις παραγράφους 71 και 74. Οι προφορικές τροπολογίες κρατούνται.

Η Heidi Hautala προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 86, η οποία κρατείται.


13.10. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0239/2018 και B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0239/2018

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0226)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0241/2018 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Nuno Melo για να επισημάνει πρόβλημα λειτουργίας της ηλεκτρονικής συσκευής ψηφοφορίας στο έδρανό του.


13.11. Λιβύη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη Λιβύη [2018/2017(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0227)


13.12. Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν [2017/2256(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0228)


13.13. Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (ψηφοφορία)

Έκθεση που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/EΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας [2016/2328(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτριες: Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0229)


13.14. Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής [2017/2070(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0230)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


14. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Έκθεση Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ana Miranda και Νότης Μαριάς

Έκθεση Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Pavel Svoboda και Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld και Andrejs Mamikins

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Νότης Μαριάς, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan και John Howarth

Έκθεση Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Έκθεση Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Νότης Μαριάς και Marek Jurek

Έκθεση Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James και Jadwiga Wiśniewska

Έκθεση Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius και Andrejs Mamikins.


15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.35.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

16. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


17. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


18. Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τη θέση σε ψηφοφορία του αιτήματος διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά με την "Κατάσταση των γυναικών Ρομά", που ανακοινώθηκε στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τρίτης 29 Μαΐου 2018 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.5.2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η αίτηση λογίζεται συνεπώς εγκριθείσα.


19. Οι αρχές της ΕΕ και η διάδοση της διαφθοράς και του εγκλήματος μέσω των χρυσών θεωρήσεων Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων

Οι αρχές της ΕΕ και η διάδοση της διαφθοράς και του εγκλήματος μέσω των χρυσών θεωρήσεων (2018/2676(RSP))

Παρεμβαίνουν οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Γεώργιος Επιτήδειος, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere και Juan Fernando López Aguilar.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 16.06 λόγω συναγερμού πυρκαγιάς.)

(Επανάληψη της συνεδρίασης: βλ. σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

20. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 16.49.


21. Οι αρχές της ΕΕ και η διάδοση της διαφθοράς και του εγκλήματος μέσω των χρυσών θεωρήσεων (συνέχεια της συζήτησης)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018)

Παρεμβαίνουν οιFrank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) και Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Η Elisabetta Gardini παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Željana Zovko (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE).

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Daniel Buda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Angelika Mlinar (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Νίκος Ανδρουλάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Lukas Mandl, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Maria Grapini και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Elisabetta Gardini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.


23. Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ [2017/2064(INL)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ο Ismail Ertug παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Georges Bach, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claudia Țapardel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell και Adam Szejnfeld.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Νότης Μαριάς και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Ismail Ertug.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.


24. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κεφαλαίου I του κανονισμού "Βρυξέλλες ΙΙα" προκειμένου να περιλάβει τα σύμφωνα συμβίωσης (αναδιατύπωση) (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000027/2018) που κατέθεσε η Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κεφαλαίου I του κανονισμού "Βρυξέλλες ΙΙα" προκειμένου να περιλάβει τα σύμφωνα συμβίωσης (αναδιατύπωση) (B8-0023/2018)

Η Evelyne Gebhardt (αναπληρώνοντας τη συντάκτρια) αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daniele Viotti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jytte Guteland και Terry Reintke.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Maria Grapini, Τάκης Χατζηγεωργίου και Anna Záborská.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip.

Η συζήτηση περατώνεται.


25. Ο αντίκτυπος των μετεγκαταστάσεων στους εργαζομένους και τις περιφέρειες (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ο αντίκτυπος των μετεγκαταστάσεων στους εργαζομένους και τις περιφέρειες (2018/2674(RSP))

Ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει η Danuta Jazłowiecka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniele Viotti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Sulík, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Miranda, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF του Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei και Paloma López Bermejo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου και Ana Miranda.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

Η συζήτηση περατώνεται.


26. Χρήση κονδυλίων του ΜΠΒ στην Τουρκία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Χρήση κονδυλίων του ΜΠΒ στην Τουρκία (2018/2716(RSP))

Ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Stanislav Polčák, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Λευτέρης Χριστοφόρου, Μιλτιάδης Κύρκος, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Κώστας Χρυσόγονος, Gilles Lebreton, Νίκος Ανδρουλάκης, Νότης Μαριάς, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Δημήτρης Παπαδάκης, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Κώστας Μαυρίδης, Julie Ward και Νεοκλής Συλικιώτης.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.


27. Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020 [2017/2012(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Linda McAvan και Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Οι Linda McAvan και Dubravka Šuica παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Beatriz Becerra Basterrechea (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liliana Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică και Clare Moody.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen, Κώστας Μαυρίδης, Νότης Μαριάς, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, και Ana Miranda.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Linda McAvan και Dubravka Šuica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.


28. Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία [2017/2259(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Η Eider Gardiazabal Rubial παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Svetoslav Hristov Malinov, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miroslavs Mitrofanovs, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka και Sofia Ribeiro.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Eider Gardiazabal Rubial.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.


29. φρεΕφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ЕK) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) [2017/2087(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Η Frédérique Ries παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Rory Palmer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Frédérique Ries.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.


30. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 621.808/OJJE).


31. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.26.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου