Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 31. mája 2018 - Štrasburg

13. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 24. mája 2018)

výbor TRAN

- Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(stanovisko: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku) PECH)

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílii (v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a v prípade rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílii) a v Moldavsku (v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavsku) (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
predložené gestorskému výboru: AGRI
stanovisko: JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

výbor ENVI

- Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (2018/2010(INI))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET, ENVI

- Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
predložené gestorskému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI, IMCO

výbor TRAN

- Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: IMCO, TRAN

výbor CULT

- Minimálne normy pre menšiny v EÚ (2018/2036(INI))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: CULT, PETI

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne oznámenie