Zoznam 
Zápisnica
PDF 303kWORD 87k
Štvrtok, 31. mája 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (predložené návrhy uznesení)
 3.Situácia v Nikarague (predložené návrhy uznesení)
 4.Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (rozprava)
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  5.1.Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne
  5.2.Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii
  5.3.Sudán, najmä situácia Noury Hosseinovej Hammadovej
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Hlasovanie
  7.1.Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne (hlasovanie)
  7.2.Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii (hlasovanie)
  7.3.Sudán, najmä situácia Núry Hosseinovej Hammadovej (hlasovanie)
  7.4.Vymenovanie za člena výberovej komisie Európskej prokuratúry (hlasovanie)
  7.5.Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.6.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I (hlasovanie)
  7.7.Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (hlasovanie)
  7.8.Situácia v Nikarague (hlasovanie)
  7.9.Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (hlasovanie)
  7.10.Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež (hlasovanie)
  7.11.Vykonávanie smernice o ekodizajne (2009/125/ES) (hlasovanie)
  7.12.Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Väčšie interpelácie (rozprava)
  12.1.Reakcia EÚ na nevhodné sexuálne správanie v organizáciách poskytujúcich pomoc
  12.2.Oslava Medzinárodného dňa rodiny (15. máj)
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Predloženie dokumentov
 15.Petície
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Skončenie rokovania
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie za člena výberovej komisie Európskej prokuratúry (Antonio Mura)


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020

Rozprava sa uskutočnila 28. mája 2018 (bod 28 zápisnice zo dňa 28.5.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon a Ivo Belet v mene skupiny PPE o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer a Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle a Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner a Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Ismail Ertug a Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 31.5.2018.


3. Situácia v Nikarague (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Nikarague

Rozprava sa uskutočnila 29. mája 2018 (bod 14 zápisnice zo dňa 29.5.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec a Eduard Kukan v mene skupiny PPE o situácii v Nikarague (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo a Francisco Assis v mene skupiny S&D o situácii v Nikarague (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska a Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR o situácii v Nikarague (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE o situácii v Nikarague (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD o situácii v Nikarague (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 31.5.2018.


4. Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000054/2018), ktorú položila Cecilia Wikström v mene výboru PETI pre Komisiu: Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström rozvinula otázku.

Christos Stylianides (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa v mene skupiny PPE, Jude Kirton-Darling v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Yana Toom v mene skupiny ALDE, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Dominique Martin v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas a Agnes Jongerius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Cecilia Wikström v mene výboru PETI o odpovedaní na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 31.5.2018.


5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 30.5.2018.)


5.1. Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne

Návrhy uznesenia B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock uviedol návrh uznesenia B8-0254/2018.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 a B8-0258/2018.

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski v mene skupiny PPE, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš a Tunne Kelam.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 31.5.2018.


5.2. Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii

Návrhy uznesenia B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake a Ignazio Corrao uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Soraya Post v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Wajid Khan a Pina Picierno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios a Cristian-Silviu Buşoi.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 31.5.2018.


5.3. Sudán, najmä situácia Noury Hosseinovej Hammadovej

Návrhy uznesenia B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo a Urmas Paet uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Julie Ward v mene skupiny S&D, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Cécile Kashetu Kyenge a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 31.5.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.43 pred hlasovaním.)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


6. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.03 h.

Vystúpili títo poslanci: Eleonora Forenza k nedávnym výrokom Markusa Ferbera v nemeckej televízii týkajúcim sa Talianska, Iratxe García Pérez a Dobromir Sośnierz v súvislosti s tým, že Súdny dvor EÚ zrušil rozhodnutie Predsedníctva z 3. apríla 2017 o uložení sankcie Januszovi Korwinovi-Mikkemu, Roberto Gualtieri (predseda výboru ECON) taktiež v súvislosti s výrokmi Markusa Ferbera a Markus Ferber, aby vysvetlil inkriminované výroky.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 a B8-0258/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0254/2018

(nahrádzajúci B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 a B8-0258/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu a Inese Vaidere v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein a Josef Weidenholzer, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei a Branislav Škripek v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand a Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Aymeric Chauprade.

Prijatý (P8_TA(2018)0231)


7.2. Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 a B8-0268/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0259/2018

(nahrádzajúci B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 a B8-0268/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu a Inese Vaidere v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias a Monica Macovei v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor a Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0232)

(Návrh uznesenia B8-0264/2018 sa stal bezpredmetným.)


7.3. Sudán, najmä situácia Núry Hosseinovej Hammadovej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 a B8-0271/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0265/2018

(nahrádzajúci B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 a B8-0271/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere a Esteban González Pons v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek a Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto a Aymeric Chauprade.

Prijatý (P8_TA(2018)0233)


7.4. Vymenovanie za člena výberovej komisie Európskej prokuratúry (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia o vymenovaní Antonia Muru do výberovej komisie podľa článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes v mene výboru LIBE

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 31.5.2018)

KANDIDATÚRA ANTONIA MURU

Prijatý (P8_TA(2018)0234)


7.5. Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o odporúčaniach pre Komisiu o manipulácii s počítadlom kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ [2017/2064(INL)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0235)


7.6. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0236)

Vystúpila Elisabetta Gardini, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


7.7. Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP))

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 31. mája 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 31.5.2018).

Návrhy uznesenia B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 a B8-0247/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0242/2018

(nahrádzajúci B8-0242/2018, B8-0245/2018 a B8-0246/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper a Dieter-Lebrecht Koch v mene skupiny PPE;

—   Ismail Ertug a Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D;

—   Roberts Zīle a Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica a Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2018)0237)

(Návrhy uznesenia B8-0243/2018 a B8-0247/2018 sa stali bezpredmetnými.)


7.8. Situácia v Nikarague (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Nikarague (2018/2711(RSP))

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 31. mája 2018 (bod 3 zápisnice zo dňa 31.5.2018).

Návrhy uznesenia B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 a B8-0253/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0244/2018

(nahrádzajúci B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 a B8-0252/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan a José Inácio Faria v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo a Francisco Assis v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei a Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE;

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0238)

(Návrhy uznesenia B8-0250/2018 a B8-0253/2018 sa stali bezpredmetnými.)


7.9. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (hlasovanie)

Správa k vykonávaniu spoločného pracovného dokumentu útvarov (SWD(2015)0182): Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (SWD(2015)0182) [2017/2012(INI)] - Výbor pre rozvoj - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Linda McAvan a Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený klubom PPE)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0239)


7.10. Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež (hlasovanie)

Správa o vykonávaní stratégie EÚ pre mládež [2017/2259(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0240)


7.11. Vykonávanie smernice o ekodizajne (2009/125/ES) (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice o ekodizajne (2009/125/ES) [2017/2087(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0241)

Vystúpenia:

Ashley Fox predložil ústny PN s cieľom vložiť nové odôvodnenie po odôvodnení L. Tento ústny PN bol schválený.


7.12. Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0238/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0242).


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák a Monika Smolková

Správa: Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria a Monika Smolková

Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Situácia v NikaragueRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Správa: Linda McAvan a Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa a Dobromir Sośnierz

Správa: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria a Monika Smolková

Správa: Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi a Sander Loones

Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas – B8-0238/2018
Alex Mayer a Rory Palmer.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.10 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka


10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Väčšie interpelácie (rozprava)

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou


12.1. Reakcia EÚ na nevhodné sexuálne správanie v organizáciách poskytujúcich pomoc

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000032/2018), ktorú predkladajú Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria a Monica Macovei pre Komisiu (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci): Väčšia interpelácia - VP/HR - Reakcia EÚ na nevhodné sexuálne správanie v organizáciách poskytujúcich pomoc (B8-0020/2018)

Fredrick Federley rozvinul otázku.

Christos Stylianides (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Jörg Meuthen v mene skupiny EFDD a André Elissen v mene skupiny ENF.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.


12.2. Oslava Medzinárodného dňa rodiny (15. máj)

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000042/2018), ktorú predkladá Jörg Meuthen v mene skupiny EFDD pre Komisiu: Väčšia interpelácia - Medzinárodný deň rodiny (15. máj) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen rozvinul otázku.

Christos Stylianides (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Anna Záborská v mene skupiny PPE, Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Michaela Šojdrová a Seán Kelly, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Peter Jahr a Arne Gericke.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.


13. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 24. mája 2018)

výbor TRAN

- Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(stanovisko: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku) PECH)

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílii (v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a v prípade rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílii) a v Moldavsku (v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavsku) (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
predložené gestorskému výboru: AGRI
stanovisko: JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

výbor ENVI

- Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (2018/2010(INI))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET, ENVI

- Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
predložené gestorskému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI, IMCO

výbor TRAN

- Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: IMCO, TRAN

výbor CULT

- Minimálne normy pre menšiny v EÚ (2018/2036(INI))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: CULT, PETI


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ITRE

- Návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE, AGRI, PECH

- Návrh nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania vlastných zdrojov založených na spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb, na systéme Európskej únie na obchodovanie s emisiami a na nerecyklovanom odpade z plastových obalov a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ECON

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (kodifikované znenie) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

  • Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu (00007/2018 - C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o výsadách Európskej únie v oblasti sociálnej ochrany európskych pracovníkov (B8-0192/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o obehovom hospodárstve: znižovanie množstva a zhodnocovanie odpadu (B8-0193/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o pomoci obetiam terorizmu pri návrate do zamestnania (B8-0215/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore kresťanov vo svete (B8-0216/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Younous Omarjee. Návrh uznesenia o boji proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami zosúladením článkov 15 a 16 smernice 2014/40/EÚ (smernica o tabaku) s Protokolom na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami Svetovej zdravotníckej organizácie (B8-0221/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Jacques Colombier a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka (EPFRV) (B8-0222/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o zákaze neonikotínoidných pesticídov (B8-0223/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o väčšom zapojení národných parlamentov do transponovania európskych smerníc (B8-0228/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavádzaní didaktických prostriedkov do vyučovania (B8-0229/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

  • Dominique Bilde a Sylvie Goddyn. Návrh uznesenia o zabíjaní zvierat bez omráčenia (B8-0230/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI


15. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedených dňoch v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

Dňa 7. mája 2018

(*) Meno je utajené.

Jean Claude Gadisseur (č. 0271/2018); (*) (č. 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (č. 0273/2018); (*) (č. 0274/2018); (*) (č. 0275/2018); Carmelo Potenza (č. 0276/2018); (*) (č. 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (č. 0278/2018); (*) (č. 0279/2018); Giacomo Pierini (č. 0280/2018); Lorenzo Torto (č. 0281/2018); (*) (č. 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (č. 0283/2018); Paula Enríquez Layos (č. 0284/2018); Edward Demeza (č. 0285/2018); Ulrich Schneider (č. 0286/2018); Jacques Koelewijn (č. 0287/2018); (*) (č. 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (č. 0289/2018); (*) (č. 0290/2018); (*) (č. 0291/2018); (*) (č. 0292/2018); (*) (č. 0293/2018); Jens Genzer (č. 0294/2018); Jens Genzer (č. 0295/2018); Jens Genzer (č. 0296/2018); Jens Genzer (č. 0297/2018); Jens Genzer (č. 0298/2018); Jens Genzer (č. 0299/2018); Jens Genzer (č. 0300/2018); Jens Genzer (č. 0301/2018); Jens Genzer (č. 0302/2018); Jens Genzer (č. 0303/2018); Jens Genzer (č. 0304/2018); (*) (č. 0305/2018); (*) (č. 0306/2018); (*) (č. 0307/2018); Jens Genzer (č. 0308/2018); Jens Genzer (č. 0309/2018); Jens Genzer (č. 0310/2018); Gredo Förster (č. 0311/2018); José María Rodríguez Noval (č. 0312/2018); (*) (č. 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (č. 0314/2018); (*) (č. 0315/2018); (*) (č. 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (č. 0317/2018); (*) (č. 0318/2018); (*) (č. 0319/2018); (*) (č. 0320/2018); (*) (č. 0321/2018); Osvaldo Borghese (č. 0322/2018); Marcello Sacco (č. 0323/2018); Wolfgang Zierhut (č. 0324/2018); Latifa Abuazoum (č. 0325/2018).

Dňa 25. mája 2018

(*) Meno je utajené.

Joël Marte (č. 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (č. 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (č. 0328/2018); Veselina Nikolova (č. 0329/2018); Germán Fernández Valero (č. 0330/2018); Michael Opstrup (č. 0331/2018); Jürgen Schmidt (č. 0332/2018); (*) (č. 0333/2018); Stefan Stenzel (č. 0334/2018); Massimo Scarafia (č. 0335/2018); (*) (č. 0336/2018); (*) (č. 0337/2018); (*) (č. 0338/2018); (*) (č. 0339/2018); (*) (č. 0340/2018); Giacomo Pierini (č. 0341/2018); Chiara Papi (č. 0342/2018); (*) (č. 0343/2018); (*) (č. 0344/2018); (*) (č. 0345/2018); (*) (č. 0346/2018); (*) (č. 0347/2018); (*) (č. 0348/2018); (*) (č. 0349/2018); (*) (č. 0350/2018); Serena Caprio (č. 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (č. 0352/2018); Guzal Mustafakulova (č. 0353/2018); (*) (č. 0354/2018); (*) (č. 0355/2018); Ivan Yanev (č. 0356/2018); Wojciech Zieliński (č. 0357/2018); (*) (č. 0358/2018); (*) (č. 0359/2018); Joaquín Infante (č. 0360/2018); (*) (č. 0361/2018); Sibylle Schroer (č. 0362/2018); Wolfgang Gerber (č. 0363/2018); (*) (č. 0364/2018); (*) (č. 0365/2018); (*) (č. 0366/2018); Arianna Colonello (č. 0367/2018); Renaud Le Mailloux (č. 0368/2018); Marco Bava (č. 0369/2018); (*) (č. 0370/2018); (*) (č. 0371/2018); Bîrsoan Adrian (č. 0372/2018); José Manuel Martín Álvarez (č. 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (č. 0374/2018); (*) (č. 0375/2018); (*) (č. 0376/2018); (*) (č. 0377/2018); (*) (č. 0378/2018); (*) (č. 0379/2018); (*) (č. 0380/2018); (*) (č. 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (č. 0382/2018); (*)(č. 0383/2018); (*) (č. 0384/2018); (*) (č. 0385/2018); Isabel Vila (č. 0386/2018); (*) (č. 0387/2018); María Soledad Borrillo (č. 0388/2018); (*) (č. 0389/2018); (*) (č. 0390/2018); (*) (č. 0391/2018); Enrique León Martín (č. 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (č. 0393/2018); Martin Kliche (č. 0394/2018); (*) (č. 0395/2018); (*) (č. 0396/2018); (*) (č. 0397/2018); (*) (č. 0398/2018); (*) (č. 0399/2018); Tomasz Fidler (č. 0400/2018); (*) (č. 0401/2018); (*) (č. 0402/2018); Ton Vervloet (č. 0403/2018); Daniel Dimov (č. 0404/2018); Ralf Schüßler (č. 0405/2018); (*) (č. 0406/2018); (*) (č. 0407/2018); (*) (č. 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (č. 0409/2018); (*) (č. 0410/2018); (*) (č. 0411/2018); (*) (č. 0412/2018); (*) (č. 0413/2018); (*) (č. 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (č. 0415/2018); (*) (č. 0416/2018); (*) (č. 0417/2018); (*) (č. 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (č. 0419/2018); (*) (č. 0420/2018); (*) (č. 0421/2018).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 15 rokovacieho poriadku 25. mája 2018 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


16. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


17. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 11. júna 2018. do 14. júna 2018.


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 16.00 h.


19. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


Príloha 1 - Vymenovanie za člena výberovej komisie Európskej prokuratúry (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia