Kazalo 
Zapisnik
PDF 290kWORD 86k
Četrtek, 31. maj 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020 (vloženi predlogi resolucij)
 3.Razmere v Nikaragvi (vloženi predlogi resolucij)
 4.Odgovori na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen čas (razprava)
 5.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  5.1.Položaj oseb z dvojnim državljanstvom EU/ Iran, zaprtih v Iranu
  5.2.Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji
  5.3.Sudan, zlasti položaj Nure Husein Hamad
 6.Nadaljevanje seje
 7.Čas glasovanja
  7.1.Položaj oseb z dvojnim državljanstvom EU/ Iran, zaprtih v Iranu (glasovanje)
  7.2.Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji (glasovanje)
  7.3.Sudan, zlasti položaj Nure Husein Hamad (glasovanje)
  7.4.Imenovanje člana izbirne komisije Evropskega javnega tožilstva (glasovanje)
  7.5.Manipulacija s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.6.Mehanizem Unije na področju civilne zaščite ***I (glasovanje)
  7.7.Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020 (glasovanje)
  7.8.Razmere v Nikaragvi (glasovanje)
  7.9.Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 (glasovanje)
  7.10.Izvajanje strategije EU za mlade (glasovanje)
  7.11.Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/ES) (glasovanje)
  7.12.Odgovori na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen čas (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Večje interpelacije (razprava)
  12.1.Odgovor EU na neprimerno spolno vedenje v organizacijah za pomoč
  12.2.Praznovanje mednarodnega dne družine (15. maj)
 13.Sklepi o določenih dokumentih
 14.Predložitev dokumentov
 15.Peticije
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej
 18.Zaključek seje
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje člana izbirne komisije Evropskega javnega tožilstva (Antonio Mura)


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020 (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020

Razprava je potekala dne 28. maja 2018 (točka 28 zapisnika z dne 28.5.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon in Ivo Belet v imenu skupine PPE o instrumentu za povezovanje Evrope po letu 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer in Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE o Instrumentu za povezovanje Evrope po letu 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle in Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR o Instrumentu za povezovanje Evrope po letu 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner in Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ismail Ertug in Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D o Instrumentu za povezovanje Evrope po letu 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL o Instrumentu za povezovanje Evrope po letu 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 31.5.2018.


3. Razmere v Nikaragvi (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Nikaragvi

Razprava je potekala dne 29. maja 2018 (točka 14 zapisnika z dne 29.5.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec in Eduard Kukan v imenu skupine (prvi del) PPE o razmerah v Nikaragvi (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo in Francisco Assis v imenu skupine S&D o razmerah v Nikaragvi (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR o razmerah v Nikaragvi (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE o razmerah v Nikaragvi (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD o razmerah v Nikaragvi (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 31.5.2018.


4. Odgovori na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen čas (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000054/2018), ki ga je postavila Cecilia Wikström v imenu odbora PETI Komisiji: Odgovori na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen čas (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström je predstavila vprašanje.

Christos Stylianides (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Jarosław Wałęsa v imenu skupine (prvi del) PPE, Jude Kirton-Darling v imenu skupine (prvi del) S&D, Notis Marias v imenu skupine (prvi del) ECR, Yana Toom v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ana Miranda v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Eleonora Evi v imenu skupine (prvi del) EFDD, Dominique Martin v imenu skupine (prvi del) ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec samostojna poslanka, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas in Agnes Jongerius.

Po postopku "catch the eye" so govorili Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides in Doru-Claudian Frunzulică.

Govoril je Christos Stylianides.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Cecilia Wikström v imenu odbora PETI o odgovorih na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen čas (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika z dne 31.5.2018.


5. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 30.5.2018)


5.1. Položaj oseb z dvojnim državljanstvom EU/ Iran, zaprtih v Iranu

Predlogi resolucij B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock je predstavil predlog resolucije B8-0254/2018.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson in Marietje Schaake so predstavili svoje predloge resolucij B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 in B8-0258/2018.

Govorili so Janusz Lewandowski v imenu skupine (prvi del) PPE, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine (prvi del) ECR, Frédérique Ries v imenu skupine (prvi del) ALDE, Bodil Valero v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Bill Etheridge v imenu skupine (prvi del) EFDD, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš in Tunne Kelam.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward in José Inácio Faria.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 31.5.2018.


5.2. Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji

Predlogi resolucij B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake in Ignazio Corrao so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Soraya Post v imenu skupine (prvi del) S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine (prvi del) ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine (prvi del) ALDE, Bill Etheridge v imenu skupine (prvi del) EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine (prvi del) ENF, Wajid Khan in Pina Picierno.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios in Cristian-Silviu Buşoi.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 31.5.2018.


5.3. Sudan, zlasti položaj Nure Husein Hamad

Predlogi resolucij B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo in Urmas Paet so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine (prvi del) PPE, Julie Ward v imenu skupine (prvi del) S&D, Jacques Colombier v imenu skupine (prvi del) ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec samostojna poslanka, Cécile Kashetu Kyenge in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo in Stanislav Polčák.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 31.5.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 11.43 v pričakovanju časa glasovanja.)

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednik


6. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.03.

Govorili so Eleonora Forenza o nedavnih izjavah Markusa Ferberja na nemški televiziji o Italiji, Iratxe García Pérez in Dobromir Sośnierz o tem, da je Sodišče EU razveljavilo sklep predsedstva z dne 3. aprila 2017 o naložitvi kazni Januszu Korwin-Mikkeju, Roberto Gualtieri (predsednik odbora ECON) prav tako o izjavah Markusa Ferberja in Markus Ferber, ki je podal podrobnosti v zvezi s spornimi izjavami.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Položaj oseb z dvojnim državljanstvom EU/ Iran, zaprtih v Iranu (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 in B8-0258/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0254/2018

(ki nadomešča B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 in B8-0258/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein in Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand in Keith Taylor v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Aymeric Chauprade.

Sprejeto (P8_TA(2018)0231)


7.2. Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 in B8-0268/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0259/2018

(ki nadomešča B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 in B8-0268/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor in Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0232)

(Predlog resolucije B8-0264/2018 je brezpredmeten.)


7.3. Sudan, zlasti položaj Nure Husein Hamad (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 in B8-0271/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0265/2018

(ki nadomešča B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 in B8-0271/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere in Esteban González Pons v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek in Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto in Aymeric Chauprade.

Sprejeto (P8_TA(2018)0233)


7.4. Imenovanje člana izbirne komisije Evropskega javnega tožilstva (glasovanje)

Predlog sklepa o imenovanju Antonia Mure v izbirno komisijo iz člena 14(3) Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes v imenu odbora LIBE

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 31.5.2018)

KANDIDATURA ANTONIA MURE

Sprejeto (P8_TA(2018)0234)


7.5. Manipulacija s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o manipulaciji s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU [2017/2064(INL)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0235)


7.6. Mehanizem Unije na področju civilne zaščite ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0236)

Govorila je Elisabetta Gardini, po glasovanju, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


7.7. Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020 (glasovanje)

Izjava Komisije: Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020 (2018/2718(RSP))

Predlogi resolucij so bili objavljeni 31. maja 2018 (točka 2 zapisnika z dne 31.5.2018).

Predlogi resolucij B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 in B8-0247/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0242/2018

(ki nadomešča B8-0242/2018, B8-0245/2018 in B8-0246/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper in Dieter-Lebrecht Koch v imenu skupine PPE;

—   Ismail Ertug in Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D;

—   Roberts Zīle in Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica in Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0237)

(Predloga resolucij B8-0243/2018 in B8-0247/2018 sta brezpredmetna.)


7.8. Razmere v Nikaragvi (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Nikaragvi (2018/2711(RSP))

Predlogi resolucij so bili objavljeni 31. maja 2018 (točka 3 zapisnika z dne 31.5.2018).

Predlogi resolucij B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 in B8-0253/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0244/2018

(ki nadomešča B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 in B8-0252/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan in José Inácio Faria v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo in Francisco Assis v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE;

—   Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0238)

(Predloga resolucij B8-0250/2018 in B8-0253/2018 sta brezpredmetna.)


7.9. Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 (glasovanje)

Poročilo o izvajanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182 – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 [2017/2012(INI)] - Odbor za razvoj - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Linda McAvan in Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina PPE)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0239)


7.10. Izvajanje strategije EU za mlade (glasovanje)

Poročilo o izvajanju strategije EU za mlade [2017/2259(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0240)


7.11. Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/ES) (glasovanje)

Poročilo o izvajanju direktive o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/ES) [2017/2087(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0241)

Govori

Ashley Fox je podala ustni predlog spremembe, da se po uvodni izjavi L doda nova uvodna izjava. Ustni predlog spremembe je bil upoštevan.


7.12. Odgovori na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen čas (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0238/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0242).


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák in Monika Smolková

Poročilo: Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria in Monika Smolková

Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020 RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly in Stanislav Polčák

Razmere v NikaragviRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Poročilo: Linda McAvan in Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa in Dobromir Sośnierz

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria in Monika Smolková

Poročilo: Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi in Sander Loones

Odgovori na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen čas – B8-0238/2018
Alex Mayer in Rory Palmer.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.10.)

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednik


10. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Večje interpelacije (razprava)

Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo


12.1. Odgovor EU na neprimerno spolno vedenje v organizacijah za pomoč

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (O-000032/2018), ki so postavili Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria in Monica Macovei Komisiji (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko): Večja interpelacija - VP/HR - Odgovor EU na neprimerno spolno vedenje v organizacijah za pomoč (B8-0020/2018)

Fredrick Federley je predstavil vprašanje.

Christos Stylianides (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Andrejs Mamikins v imenu skupine (prvi del) S&D, Urszula Krupa v imenu skupine (prvi del) ECR, Ana Miranda v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Jörg Meuthen v imenu skupine (prvi del) EFDD in André Elissen v imenu skupine (prvi del) ENF.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins in Ivan Jakovčić.

Govoril je Christos Stylianides.


12.2. Praznovanje mednarodnega dne družine (15. maj)

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (O-000042/2018), ki jo je postavil Jörg Meuthen v imenu skupine (prvi del) EFDD, Komisiji: Večja interpelacija - Praznovanje mednarodnega dne družine (15. maj) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen je predstavil vprašanje.

Christos Stylianides (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Anna Záborská v imenu skupine (prvi del) PPE, Andrejs Mamikins v imenu skupine (prvi del) S&D, Urszula Krupa v imenu skupine (prvi del) ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ana Miranda v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Michaela Šojdrová in Seán Kelly, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Peter Jahr in Arne Gericke.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


13. Sklepi o določenih dokumentih

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 24. maja 2018)

odbor TRAN

- Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(mnenje: ENVI (člen 54 Poslovnika), PECH)

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI

- Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit, ki se izvajajo v Braziliji, in o enakovrednosti semena krmnih rastlin in žit, pridelanega v Braziliji, ter glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Moldaviji, ter o enakovrednosti semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanega v Moldaviji (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: JURI (člen 39 Poslovnika)

odbor ENVI

- Izvajanje trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem (2018/2010(INI))
posredovano pristojnemu odboru: INTA
mnenje: AFET, ENVI

- Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: ENVI, IMCO

odbor TRAN

- Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: IMCO, TRAN

odbor CULT

- MInimalni standardi za manjšine v EU (2018/2036(INI))
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: CULT, PETI


14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o imenovanju pravnih zastopnikov za namene zbiranja dokazov v kazenskih postopkih (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

ITRE

- Predlog sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

ITRE, AGRI, PECH

- Predlog uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje lastnih sredstev iz naslovov skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami in odpadne plastične embalaže, ki se ne reciklira, na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Sklep Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Joëlle Mélin. Predlog resolucije o pristojnostih Evropske unije na področju socialne zaščite evropskih delavcev (B8-0192/2018)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o krožnem gospodarstvu: zmanjševanje količine odpadkov in njihova ponovna uporaba (B8-0193/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Dominique Martin. Predlog resolucije o podpori za ponovno vključitev žrtev terorizma v zaposlitev (B8-0215/2018)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori kristjanom po svetu (B8-0216/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Younous Omarjee. Predlog resolucije o boju proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki z uskladitvijo členov 15 in 16 Direktive 2014/40/EU („direktiva o tobačnih izdelkih“) s protokolom Svetovne zdravstvene organizacije za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki (B8-0221/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Jacques Colombier in Philippe Loiseau. Predlog resolucije o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP) (B8-0222/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o prepovedi uporabe neonikotinoidnih pesticidov (B8-0223/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Joëlle Mélin. Predlog resolucije za večjo vlogo nacionalnih parlamentov pri prenosu direktiv EU (B8-0228/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o vključevanju učnih sredstev v izobraževanje (B8-0229/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT


- Dominique Bilde in Sylvie Goddyn. Predlog resolucije o zakolu brez omamljenja (B8-0230/2018)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI

posredovano

pristojni odbor :

AGRI


15. Peticije

Naslednje peticije, vpisane v register na navedene datume v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika, so bile posredovane pristojnemu odboru:

7. maja 2018

(*) Nom Confidentiel.

Jean Claude Gadisseur (št. 0271/2018); (*) (št. 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (št. 0273/2018); (*) (št. 0274/2018); (*) (št. 0275/2018); Carmelo Potenza (št. 0276/2018); (*) (št. 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (št. 0278/2018); (*) (št. 0279/2018); Giacomo Pierini (št. 0280/2018); Lorenzo Torto (št. 0281/2018); (*) (št. 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (št. 0283/2018); Paula Enríquez Layos (št. 0284/2018); Edward Demeza (št. 0285/2018); Ulrich Schneider (št. 0286/2018); Jacques Koelewijn (št. 0287/2018); (*) (št. 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (št. 0289/2018); (*) (št. 0290/2018); (*) (št. 0291/2018); (*) (št. 0292/2018); (*) (št. 0293/2018); Jens Genzer (št. 0294/2018); Jens Genzer (št. 0295/2018); Jens Genzer (št. 0296/2018); Jens Genzer (št. 0297/2018); Jens Genzer (št. 0298/2018); Jens Genzer (št. 0299/2018); Jens Genzer (št. 0300/2018); Jens Genzer (št. 0301/2018); Jens Genzer (št. 0302/2018); Jens Genzer (št. 0303/2018); Jens Genzer (št. 0304/2018); (*) (št. 0305/2018); (*) (št. 0306/2018); (*) (št. 0307/2018); Jens Genzer (št. 0308/2018); Jens Genzer (št. 0309/2018); Jens Genzer (št. 0310/2018); Gredo Förster (št. 0311/2018); José María Rodríguez Noval (št. 0312/2018); (*) (št. 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (št. 0314/2018); (*) (št. 0315/2018); (*) (št. 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (št. 0317/2018); (*) (št. 0318/2018); (*) (št. 0319/2018); (*) (št. 0320/2018); (*) (št. 0321/2018); Osvaldo Borghese (št. 0322/2018); Marcello Sacco (št. 0323/2018); Wolfgang Zierhut (št. 0324/2018); Latifa Abuazoum (št. 0325/2018).

25. maja 2018

(*) Nom Confidentiel.

Joël Marte (št. 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (št. 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (št. 0328/2018); Veselina Nikolova (št. 0329/2018); Germán Fernández Valero (št. 0330/2018); Michael Opstrup (št. 0331/2018); Jürgen Schmidt (št. 0332/2018); (*) (št. 0333/2018); Stefan Stenzel (št. 0334/2018); Massimo Scarafia (št. 0335/2018); (*) (št. 0336/2018); (*) (št. 0337/2018); (*) (št. 0338/2018); (*) (št. 0339/2018); (*) (št. 0340/2018); Giacomo Pierini (št. 0341/2018); Chiara Papi (št. 0342/2018); (*) (št. 0343/2018); (*) (št. 0344/2018); (*) (št. 0345/2018); (*) (št. 0346/2018); (*) (št. 0347/2018); (*) (št. 0348/2018); (*) (št. 0349/2018); (*) (št. 0350/2018); Serena Caprio (št. 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (št. 0352/2018); Guzal Mustafakulova (št. 0353/2018); (*) (št. 0354/2018); (*) (št. 0355/2018); Ivan Yanev (št. 0356/2018); Wojciech Zieliński (št. 0357/2018); (*) (št. 0358/2018); (*) (št. 0359/2018); Joaquín Infante (št. 0360/2018); (*) (št. 0361/2018); Sibylle Schroer (št. 0362/2018); Wolfgang Gerber (št. 0363/2018); (*) (št. 0364/2018); (*) (št. 0365/2018); (*) (št. 0366/2018); Arianna Colonello (št. 0367/2018); Renaud Le Mailloux (št. 0368/2018); Marco Bava (št. 0369/2018); (*) (št. 0370/2018); (*) (št. 0371/2018); Bîrsoan Adrian (št. 0372/2018); JJosé Manuel Martín Álvarez (št. 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (št. 0374/2018); (*) (št. 0375/2018); (*) (št. 0376/2018); (*) (št. 0377/2018); (*) (št. 0378/2018); (*) (št. 0379/2018); (*) (št. 0380/2018); (*) (št. 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (št. 0382/2018); (*)(št. 0383/2018); (*) (št. 0384/2018); (*) (št. 0385/2018); Isabel Vila (št. 0386/2018); (*) (št. 0387/2018); María Soledad Borrillo (št. 0388/2018); (*) (št. 0389/2018); (*) (št. 0390/2018); (*) (št. 0391/2018); Enrique León Martín (št. 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (št. 0393/2018); Martin Kliche (št. 0394/2018); (*) (št. 0395/2018); (*) (št. 0396/2018); (*) (št. 0397/2018); (*) (št. 0398/2018); (*) (št. 0399/2018); Tomasz Fidler (št. 0400/2018); (*) (št. 0401/2018); (*) (št. 0402/2018); Ton Vervloet (št. 0403/2018); Daniel Dimov (št. 0404/2018); Ralf Schüßler (št. 0405/2018); (*) (št. 0406/2018); (*) (št. 0407/2018); (*) (št. 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (št. 0409/2018); (*) (št. 0410/2018); (*) (št. 0411/2018); (*) (št. 0412/2018); (*) (št. 0413/2018); (*) (št. 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (št. 0415/2018); (*) (št. 0416/2018); (*) (št. 0417/2018); (*) (št. 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (št. 0419/2018); (*) (št. 0420/2018); (*) (št. 0421/2018).

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(15) Poslovnika 25. maja 2018 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(3) Poslovnika se bo zapisnik te seje predložil v sprejetje Parlamentu na začetku prihodnje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


17. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 11. junija 2018 do 14. junija 2018.


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 16.00.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


Priloga 1 - Imenovanje člana izbirne komisije Evropskega javnega tožilstva (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov