Index 
Protokoll
PDF 294kWORD 85k
Torsdagen den 31 maj 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (ingivna resolutionsförslag)
 3.Situationen i Nicaragua (ingivna resolutionsförslag)
 4.Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (debatt)
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  5.1.Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran
  5.2.Försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien
  5.3.Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Omröstning
  7.1.Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran (omröstning)
  7.2.Försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien (omröstning)
  7.3.Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad (omröstning)
  7.4.Utnämning av en ledamot av urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten (omröstning)
  7.5.Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.6.En civilskyddsmekanism för unionen ***I (omröstning)
  7.7.Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (omröstning)
  7.8.Situationen i Nicaragua (omröstning)
  7.9.Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (omröstning)
  7.10.Genomförande av EU:s ungdomsstrategi (omröstning)
  7.11.Genomförande av ekodesigndirektivet (2009/125/EG) (omröstning)
  7.12.Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Större interpellationer (debatt)
  12.1.EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer
  12.2.Firandet av Internationella familjedagen (den 15 maj)
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Inkomna dokument
 15.Framställningar
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten (Antonio Mura)


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020

Debatten hade ägt rum den28 maj 2018 (punkt 28 i protokollet av den 28.5.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon och Ivo Belet, för PPE-gruppen, om fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer och Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen, om Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle och Zdzisław Krasnodębski, för ECR-gruppen, om fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Ismail Ertug och Inés Ayala Sender, för S&D-gruppen, om fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen, om Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 31.5.2018.


3. Situationen i Nicaragua (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nicaragua

Debatten hade ägt rum den29 maj 2018 (punkt 14 i protokollet av den 29.5.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec och Eduard Kukan för PPE-gruppen, om situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo och Francisco Assis, för S&D-gruppen, om situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen, om situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen, om situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen, om situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 31.5.2018.


4. Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000054/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen: Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jarosław Wałęsa för PPE-gruppen, Jude Kirton-Darling för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Yana Toom för ALDE-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Dominique Martin för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Cecilia Wikström, för utskottet PETI, om besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 31.5.2018.


5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 30.5.2018.)


5.1. Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran

Resolutionsförslag B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock redogjorde för resolutionsförslag B8-0254/2018.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 och B8-0258/2018.

Talare: Janusz Lewandowski för PPE-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš och Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward och José Inácio Faria.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 31.5.2018.


5.2. Försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien

Resolutionsförslag B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake och Ignazio Corrao redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Soraya Post för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Wajid Khan och Pina Picierno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios och Cristian-Silviu Buşoi.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 31.5.2018.


5.3. Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad

Resolutionsförslag B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo och Urmas Paet redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Cécile Kashetu Kyenge och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 31.5.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.43 i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman


6. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.03.

Talare: Eleonora Forenza om Markus Ferbers uttalanden om Italien i tysk tv nyligen, Iratxe García Pérez och Dobromir Sośnierz, om EU-domstolens upphävande av presidiets beslut av den 3 april 2017 om sanktioner mot Janusz Korwin-Mikke, Roberto Gualtieri (ordförande för utskottet ECON), också om Markus Ferbers uttaladen, och Markus Ferber, som utvecklade de uttalanden han gjort i tysk tv.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 och B8-0258/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0254/2018

(ersätter B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 och B8-0258/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein och Josef Weidenholzer, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei och Branislav Škripek, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand och Keith Taylor, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Aymeric Chauprade.

Antogs (P8_TA(2018)0231)


7.2. Försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 och B8-0268/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0259/2018

(ersätter B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 och B8-0268/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor och Helga Trüpel, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0232)

(Resolutionsförslag B8-0264/2018 bortföll.)


7.3. Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 och B8-0271/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0265/2018

(ersätter B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 och B8-0271/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere och Esteban González Pons, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek och Pirkko Ruohonen-Lerner, för ECR-gruppen;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi och Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto och Aymeric Chauprade.

Antogs (P8_TA(2018)0233)


7.4. Utnämning av en ledamot av urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten (omröstning)

Förslag till beslut om utnämningen av Antonio Mura till ledamot av den urvalskommitté som upprättas genom artikel 14.3 i rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes för utskottet LIBE

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 31.5.2018)

KANDIDAT: ANTONIO MURA

Antogs (P8_TA(2018)0234)


7.5. Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar [2017/2064(INL)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0235)


7.6. En civilskyddsmekanism för unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0236)

Talare: Elisabetta Gardini yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


7.7. Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (2018/2718(RSP))

Resolutionsförslagen tillkännagavs den31 maj 2018 (punkt 2 i protokollet av den 31.5.2018).

Resolutionsförslag B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 och B8-0247/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0242/2018

(ersätter B8-0242/2018, B8-0245/2018 och B8-0246/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper och Dieter-Lebrecht Koch, för PPE-gruppen;

—   Ismail Ertug och Inés Ayala Sender, för S&D-gruppen;

—   Roberts Zīle och Zdzisław Krasnodębski, för ECR-gruppen;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica och Matthijs van Miltenburg, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0237)

(Resolutionsförslagen B8-0243/2018 och B8-0247/2018 bortföll.)


7.8. Situationen i Nicaragua (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP))

Resolutionsförslagen tillkännagavs den31 maj 2018 (punkt 3 i protokollet av den 31.5.2018).

Resolutionsförslag B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 och B8-0253/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0244/2018

(ersätter B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 och B8-0252/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan och José Inácio Faria, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo och Francisco Assis, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0238)

(Resolutionsförslagen B8-0250/2018 och B8-0253/2018 bortföll.)


7.9. Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (omröstning)

Betänkande om genomförandet av det gemensamma arbetsdokumentet från avdelningarna (SWD(2015)0182) – Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 [2017/2012(INI)] - Utskottet för utveckling - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Linda McAvan och Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från PPE-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0239)


7.10. Genomförande av EU:s ungdomsstrategi (omröstning)

Betänkande om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi [2017/2259(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0240)


7.11. Genomförande av ekodesigndirektivet (2009/125/EG) (omröstning)

Betänkande om genomförandet av ekodesigndirektivet (2009/125/EG) [2017/2087(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0241)

Inlägg:

Ashley Fox hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag för att lägga till ett nytt skäl efter skäl L. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


7.12. Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0238/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0242).


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák och Monika Smolková

Betänkande Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria och Monika Smolková

Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Situationen i NicaraguaRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Betänkande Linda McAvan och Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa och Dobromir Sośnierz

Betänkande Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria och Monika Smolková

Betänkande Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi och Sander Loones

Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal – B8-0238/2018
Alex Mayer och Rory Palmer.


9. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.10.)

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman


10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Större interpellationer (debatt)

Större interpellationer med begäran om skriftligt svar med debatt


12.1. EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000032/2018) från Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria och Monica Macovei, till kommissionen (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik): EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer (B8-0020/2018)

Fredrick Federley utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, och André Elissen för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, och Ivan Jakovčić.

Talare: Christos Stylianides.


12.2. Firandet av Internationella familjedagen (den 15 maj)

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000042/2018) från Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, till kommissionen: Firandet av Internationella familjedagen (den 15 maj) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Anna Záborská för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Michaela Šojdrová och Seán Kelly, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr och Arne Gericke.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Beslut om vissa dokument

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 24 maj 2018)

TRAN-utskottet

- Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen), PECH)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Likvärdighet av fältbesiktningar i Brasilien av utsädesodlingar av foderväxter och stråsäd och om likvärdighet av utsäde av foderväxter och stråsäd som produceras i Brasilien, samt vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Moldavien av utsädesodlingar av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter och om likvärdighet av utsäde av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter som produceras i Moldavien (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

ENVI-utskottet

- Genomförandet av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Colombia och Peru (2018/2010(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: AFET, ENVI

- Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI, IMCO

TRAN-utskottet

- Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: IMCO, TRAN

CULT-utskottet

- Minimistandarder för minoriteter i EU (2018/2036(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: CULT, PETI


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ITRE

- Förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Europaparlamentets och rådets förordning om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ITRE, AGRI, PECH

- Förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Joëlle Mélin. Förslag till resolution om Europeiska unionens befogenheter avseende socialt skydd för arbetstagare inom EU (B8-0192/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Förslag till resolution om den cirkulära ekonomin: avfallsreducering och återanvändning (B8-0193/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE

- Dominique Martin. Förslag till resolution om stöd för återinträde på arbetsmarknaden för personer som varit offer för terrorism (B8-0215/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till kristna i världen (B8-0216/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Younous Omarjee. Förslag till resolution om bekämpning av olaglig handel med tobaksvaror med hjälp av åtgärder för att bringa artiklarna 15 och 16 i direktiv 2014/40/EU (”tobaksdirektivet”) i överensstämmelse med Världshälsoorganisationens protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror (B8-0221/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Jacques Colombier och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) (B8-0222/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om förbud mot bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider (B8-0223/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Joëlle Mélin. Förslag till resolution om ett större deltagande från de nationella parlamentens sida i införlivandet av EU-direktiv (B8-0228/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om integrering av pedagogiska hjälpmedel i undervisningen (B8-0229/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Dominique Bilde och Sylvie Goddyn. Förslag till resolution om slakt utan bedövning (B8-0230/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI


15. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 7 maj 2018

(*) Namnet konfidentiellt.

Jean Claude Gadisseur (n° 0271/2018); (*) (n° 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (n° 0273/2018); (*) (n° 0274/2018); (*) (n° 0275/2018); Carmelo Potenza (n° 0276/2018); (*) (n° 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (n° 0278/2018); (*) (n° 0279/2018); Giacomo Pierini (n° 0280/2018); Lorenzo Torto (n° 0281/2018); (*) (n° 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (n° 0283/2018); Paula Enríquez Layos (n° 0284/2018); Edward Demeza (n° 0285/2018); Ulrich Schneider (n° 0286/2018); Jacques Koelewijn (n° 0287/2018); (*) (n° 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (n° 0289/2018); (*) (n° 0290/2018); (*) (n° 0291/2018); (*) (n° 0292/2018); (*) (n° 0293/2018); Jens Genzer (n° 0294/2018); Jens Genzer (n° 0295/2018); Jens Genzer (n° 0296/2018); Jens Genzer (n° 0297/2018); Jens Genzer (n° 0298/2018); Jens Genzer (n° 0299/2018); Jens Genzer (n° 0300/2018); Jens Genzer (n° 0301/2018); Jens Genzer (n° 0302/2018); Jens Genzer (n° 0303/2018); Jens Genzer (n° 0304/2018); (*) (n° 0305/2018); (*) (n° 0306/2018); (*) (n° 0307/2018); Jens Genzer (n° 0308/2018); Jens Genzer (n° 0309/2018); Jens Genzer (n° 0310/2018); Gredo Förster (n° 0311/2018); José María Rodríguez Noval (n° 0312/2018); (*) (n° 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (n° 0314/2018); (*) (n° 0315/2018); (*) (n° 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (n° 0317/2018); (*) (n° 0318/2018); (*) (n° 0319/2018); (*) (n° 0320/2018); (*) (n° 0321/2018); Osvaldo Borghese (n° 0322/2018); Marcello Sacco (n° 0323/2018); Wolfgang Zierhut (n° 0324/2018); Latifa Abuazoum (n° 0325/2018).

Den 25 maj 2018

(*) Namnet konfidentiellt.

Joël Marte (n° 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (n° 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (n° 0328/2018); Veselina Nikolova (n° 0329/2018); Germán Fernández Valero (n° 0330/2018); Michael Opstrup (n° 0331/2018); Jürgen Schmidt (n° 0332/2018); (*) (n° 0333/2018); Stefan Stenzel (n° 0334/2018); Massimo Scarafia (n° 0335/2018); (*) (n° 0336/2018); (*) (n° 0337/2018); (*) (n° 0338/2018); (*) (n° 0339/2018); (*) (n° 0340/2018); Giacomo Pierini (n° 0341/2018); Chiara Papi (n° 0342/2018); (*) (n° 0343/2018); (*) (n° 0344/2018); (*) (n° 0345/2018); (*) (n° 0346/2018); (*) (n° 0347/2018); (*) (n° 0348/2018); (*) (n° 0349/2018); (*) (n° 0350/2018); Serena Caprio (n° 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (n° 0352/2018); Guzal Mustafakulova (n° 0353/2018); (*) (n° 0354/2018); (*) (n° 0355/2018); Ivan Yanev (n° 0356/2018); Wojciech Zieliński (n° 0357/2018); (*) (n° 0358/2018); (*) (n° 0359/2018); Joaquín Infante (n° 0360/2018); (*) (n° 0361/2018); Sibylle Schroer (n° 0362/2018); Wolfgang Gerber (n° 0363/2018); (*) (n° 0364/2018); (*) (n° 0365/2018); (*) (n° 0366/2018); Arianna Colonello (n° 0367/2018); Renaud Le Mailloux (n° 0368/2018); Marco Bava (n° 0369/2018); (*) (n° 0370/2018); (*) (n° 0371/2018); Bîrsoan Adrian (n° 0372/2018); José Manuel Martín Álvarez (n° 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (n° 0374/2018); (*) (n° 0375/2018); (*) (n° 0376/2018); (*) (n° 0377/2018); (*) (n° 0378/2018); (*) (n° 0379/2018); (*) (n° 0380/2018); (*) (n° 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (n° 0382/2018); (*)(n° 0383/2018); (*) (n° 0384/2018); (*) (n° 0385/2018); Isabel Vila (n° 0386/2018); (*) (n° 0387/2018); María Soledad Borrillo (n° 0388/2018); (*) (n° 0389/2018); (*) (n° 0390/2018); (*) (n° 0391/2018); Enrique León Martín (n° 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (n° 0393/2018); Martin Kliche (n° 0394/2018); (*) (n° 0395/2018); (*) (n° 0396/2018); (*) (n° 0397/2018); (*) (n° 0398/2018); (*) (n° 0399/2018); Tomasz Fidler (n° 0400/2018); (*) (n° 0401/2018); (*) (n° 0402/2018); Ton Vervloet (n° 0403/2018); Daniel Dimov (n° 0404/2018); Ralf Schüßler (n° 0405/2018); (*) (n° 0406/2018); (*) (n° 0407/2018); (*) (n° 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (n° 0409/2018); (*) (n° 0410/2018); (*) (n° 0411/2018); (*) (n° 0412/2018); (*) (n° 0413/2018); (*) (n° 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (n° 0415/2018); (*) (n° 0416/2018); (*) (n° 0417/2018); (*) (n° 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (n° 0419/2018); (*) (n° 0420/2018); (*) (n° 0421/2018).

Talmannen meddelade att han den 25 maj 2018, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 11 juni 201814 juni 2018.


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 16.00.


19. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande