Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. birželio 11 d. - Strasbūras

7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

—   TRAN komitetas, remdamasis panešimu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) Pranešėjas: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   INTA komitetas, remdamasis pranešimu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Pranešėjas: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   TRAN komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) Pranešėja: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    TRAN komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) Pranešėja: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    TRAN komitetas, remdamasis pranešimu sdėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)) Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    TRAN komitetas, remdamasis pranešimu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    IMCO komitetas, remdamasis pranešimu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Pranešėja: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki 2018 m. birželio 12 d., antradienio, vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 24 d.Teisinis pranešimas