Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 juni 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 322, lid 1, van het Verdrag, zal de Voorzitter de Rekenkamer over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

CONT, LIBE, AFCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr.1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

ENVI, IMCO, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

ENVI, IMCO, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval dat cabines betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden en tot intrekking van Richtlijn 2005/45/EG (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

EMPL

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

ENVI, IMCO, JURI

- Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ITRE, PECH, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (het Pericles IV-programma) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD))
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

BUDG, EMPL

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr.166/2006 en (EU) nr.995/2010 en Verordeningen (EG) nr.338/97 en (EG) nr.2173/2005 van de Raad (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ITRE, AGRI, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 322, lid 1, van het Verdrag, zal de Voorzitter de Rekenkamer over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

BUDG, ENVI, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 322, lid 1, van het Verdrag, zal de Voorzitter de Rekenkamer over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr.1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr.1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 322, lid 1, van het Verdrag, zal de Voorzitter de Rekenkamer over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

JURI

2) van de parlementaire commissies, verslagen:

- Verslag betreffende de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid over de gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Chili (2018/2018(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Verslag over de structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur (2017/2255(INI)) - commissie CULT - Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Verslag over de modernisering van het onderwijs in de EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - commissie CULT - Rapporteur: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Verslag over cohesiebeleid en de circulaire economie (2017/2211(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Verslag Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector: huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen (2017/2118(INI)) - commissie PECH - Rapporteur: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Verslag over de betrekkingen tussen de EU en de NAVO (2017/2276(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Verslag over cyberdefensie (2018/2004(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de erkenning van CTP's uit derde landen (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Ontwerverslag over de stand van zaken van de recreatievisserij in de Europese Unie (2017/2120(INI)) - commissie PECH - Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de inwerkingstelling van de resterende bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, voor de periode 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014–2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Verslag over controle op de toepassing van het EU-recht in 2016 (2017/2273(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling