Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 11. junij 2018 - StrasbourgKončna izdaja

9. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)))
Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

CONT, LIBE, AFCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

ENVI, IMCO, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

ENVI, IMCO, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine v primeru kabin, ki zagotavljajo izboljšane aerodinamične lastnosti, energijsko učinkovitost in varnost (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

EMPL

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ENVI, IMCO, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, PECH, JURI

- Predlog direktive Sveta o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES glede vključitve italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ITRE, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD))
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, EMPL

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi obveznosti poročanja na področju okoljske politike ter posledični spremembi direktiv 86/278/EGS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU, uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 ter uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, AGRI, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.
Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

BUDG, ENVI, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.
Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo s strani Eurojusta (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

JURI

2) od odborov poročila

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pogajanj o posodobitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom (2018/2018(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Poročilo o strukturnih in finančnih ovirah za dostop do kulture (2017/2255(INI)) - odbor CULT - Poročevalec: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Poročilo o posodobitvi izobraževanja v EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - odbor CULT - Poročevalka: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi Priloge A k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Ukrajini (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - odbor INTA - Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Poročilo o kohezijski politiki in krožnem gospodarstvu (2017/2211(INI)) - odbor REGI - Poročevalec: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Poročilo Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti: sedanje stanje in prihodnji izzivi (2017/2118(INI)) - odbor PECH - Poročevalec: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Poročilo o odnosih EU-NATO (2017/2276(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Poročilo o kibernetski obrambi (2018/2004(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - odbor ECON - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Poročilo o stanju na področju rekreacijskega ribolova v Evropski uniji (2017/2120(INI)) - odbor PECH - Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Poročilo o osnutku sklepa Sveta o izvajanju preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Islandijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Poročilo o spremljanju uporabe prava EU v letu 2016 ( 2017/2273(INI)) - odbor JURI - Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

Zadnja posodobitev: 24. september 2018Pravno obvestilo