Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2721(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000014/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Συζήτηση :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Έχει κατατεθεί η ακόλουθη μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 130β του Κανονισμού):

- (O-000014/2018) που κατέθεσαν οι Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Νεοκλής Συλικιώτης, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Estefanía Torres Martínez και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Συμμετοχή του Ισραήλ στα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (B8-0028/2018)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου