Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 11 юни 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Съобщение на председателството
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на Парламента
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 9.Внесени документи
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 12.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 13.Ред на работа
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (разискване)
 16.Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз ***I (разискване)
 17.Емисии на CO2 от разхода на гориво на нови тежки превозни средства ***I (разискване)
 18.Модернизиране на образованието в ЕС (разискване)
 19.Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите (кратко представяне)
 20.Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (кратко представяне)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (205 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (54 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (83 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (25 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (283 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (69 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (460 kb)
Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация