Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 8.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 12.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς, τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I (συζήτηση)
 16.Κοινοί κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (συζήτηση)
 17.Εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα ***I (συζήτηση)
 18.Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης στην ΕΕ (συζήτηση)
 19.Προς έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα υδατοκαλλιέργειας (σύντομη παρουσίαση)
 20.Τρέχουσα κατάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύντομη παρουσίαση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (207 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (54 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (86 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (11 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (23 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (278 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (70 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (397 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου