Показалец 
Протокол
PDF 283kWORD 83k
Понеделник, 11 юни 2018 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Съобщение на председателството
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на Парламента
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 9.Внесени документи
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 12.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 13.Ред на работа
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (разискване)
 16.Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз ***I (разискване)
 17.Емисии на CO2 от разхода на гориво на нови тежки превозни средства ***I (разискване)
 18.Модернизиране на образованието в ЕС (разискване)
 19.Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите (кратко представяне)
 20.Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (кратко представяне)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 31 май 2018 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.01 ч.


3. Изявление на председателството

Председателят направи изявление във връзка с изригването на вулкана Фуего в Гватемала и поднесе съболезнования от страна на Парламента на семействата на жертвите.


4. Съобщение на председателството

Председателят направи съобщение във връзка с отмяната от Общия съд на Европейския съюз на решенията на Европейския парламент за налагане на санкции на члена на ЕП Janusz Korwin-Mikke заради изказване по адрес на мигрантите и жените. Председателят посочи възможността за сезиране на Правната служба на Парламента.


5. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


6. Състав на Парламента

Viviane Reding уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на ЕП, която влиза в сила от 2 септември 2018 г.

В съответствие с член 4 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.

°
° ° °

Финландските компетентни органи съобщиха, че Paavo Väyrynen ще възобнови изпълнението на мандата си в националния парламент, считано от 12 юни 2018 г.

Като се има предвид, че в съответствие с член 7, параграф 2 от Акта от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с качеството на член на Европейския парламент, Парламентът, въз основа на член 4, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП, обявява мястото за свободно, считано от 12 юни 2018 г., и уведомява за това съответната държава членка.

°
° ° °

Финландските компетентни органи уведомяват за назначаването на Mikael Pentikäinen като член на Европейския парламент на мястото на Paavo Väyrynen, считано от 12 юни 2018 г.

Парламентът приема за сведение неговото избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Mikael Pentikäinen заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


7. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

—   комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработен текст) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) Докладчик: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   комисия INTA, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)) Докладчик: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) Докладчик: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)) Докладчик: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) Докладчик: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    комисия IMCO, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Докладчик: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди утре, вторник, 12 юни 2018 г., в полунощ поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


8. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията EMPL предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

— Поправка P8_TA(2018)0213(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 май 2018 г., с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/.... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) комисия EMPL)

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.


9. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))
В съответствие с разпоредбите на член 322, параграф 1 от Договора председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

CONT, LIBE, AFCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI, IMCO, TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI, IMCO, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на Директива2010/65/ЕС (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета по отношение на срока за прилагането на специалните правила относно максималната дължина на кабини с подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и безопасност (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ENVI, IMCO, JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, PECH, JURI

- Предложение за Директива на Съвета за изменение на директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО, що се отнася до включването на община Кампионе д’Италия и на италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза и в териториалния обхват на Директива 2008/118/ЕО (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027г. (програма „Перикъл IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Европейска функция за стабилизиране на инвестициите (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение. В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, EMPL

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) №166/2006, Регламент (ЕС) №995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, AGRI, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение. В съответствие с член 322, параграф 1 от Договора председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

BUDG, ENVI, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с член 322, параграф 1 от Договора председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение. В съответствие с член 322, параграф 1 от Договора председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Албания (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

2) от парламентарни комисии, доклади:

- Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно преговорите във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (2018/2018(INI)) - AFET - Докладчик: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Доклад относно структурните и финансови пречки пред достъпа до култура (2017/2255(INI)) - CULT - Докладчик: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Доклад относно модернизирането на образованието в ЕС (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - CULT - Докладчик: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - ECON - Докладчик: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - INTA - Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Доклад относно политиката на сближаване и кръговата икономика (2017/2211(INI)) - REGI - Докладчик: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Доклад относно „Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите: настоящо състояние и бъдещи предизвикателства“ (2017/2118(INI)) - PECH - Докладчик: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Доклад относно отношенията между ЕС и НАТО (2017/2276(INI)) - AFET - Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Доклад относно киберотбраната (2018/2004(INI)) - AFET - Докладчик: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави. (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - ECON - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Доклад относно актуалното състояние на любителския риболов в Европейския съюз (2017/2120(INI)) - PECH - Докладчик: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Доклад относно проекта на решение на Съвета относно привеждането в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република България и в Румъния (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - LIBE - Докладчик: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - TRAN - Докладчик: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Исландия за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - LIBE - Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС през 2016 г. (2017/2273(INI)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)


10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000021/2018) зададен от Ingeborg Gräßle, от името на комисията BUDG, към Комисията: Борба с корупцията (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Съвета: Преговори за ново споразумение за партньорство с Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Преговори за ново споразумение за партньорство с Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018) зададен от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, към Комисията: Пакета за ИПС, публикуван от Комисията на 6 декември 2017 г. (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018) зададен от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Съвета: Подобряване на изучаването на езици и взаимното признаване на езиковите компетентности в ЕС (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018) зададен от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Комисията Подобряване на изучаването на езици и взаимното признаване на езиковите компетентности в ЕС (B8-0030/2018).


11. Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)

Внесено е следното запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (член 130 б от Правилника за дейността):

- (O-000014/2018) зададен от Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez и Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Участието на Израел в проектите, финансирани от „Хоризонт 2020“ (B8-0028/2018)


12. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия през март 2018 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


13. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през юни 2018 г. (PE 623.587/PDOJ) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане на групата GUE/NGL за промяна на заглавието „Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия“ на „Грузинските сепаратистки райони десет години след войната с Русия“ (точка 80 от окончателния проект на дневен ред)

Изказаха се: Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, против искането.

С поименно гласуване (101 „за“, 165 „против“, 11 „въздържал се“) Парламентът отхвърли искането.

Сряда

Искане на групата Verts/ALE за добавяне като втора точка за следобед на изявления на Съвета и на Комисията относно „Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземноморието и солидарност в ЕС“.

Изказаха се: Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обоснова искането за разискване без резолюция, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която обоснова същото искане на нейната група, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, за да поиска точката да бъде вписана в дневния ред за вторник, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, за да поиска вписване на разискването като отделна точка, Philippe Lamberts, за да уточни искането си, Maria João Rodrigues, която го подкрепи, и Lampros Fountoulis, независим член на ЕП.

С електронно гласуване (212 - гласа „за“ 62- гласа „против“, 18 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


14. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D следните искания за назначаване:

комисия AGRI: Karine-Gloanec Maurin на мястото на Jean-Paul Denanot

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция: Karine-Gloanec Maurin на мястото на Jean-Paul Denanot

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател


15. Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Brian Hayes, от името на групата PPE, Jakob von Weizsäcker, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică и Caroline Nagtegaal.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Werner Langen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 12.6.2018 г.


16. Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Wim van de Camp, от името на групата PPE, Gabriele Preuß, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes и Alojz Peterle.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini и Claudia Schmidt.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се: Violeta Bulc и Marian-Jean Marinescu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 12.6.2018 г.


17. Емисии на CO2 от разхода на гориво на нови тежки превозни средства ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte и Seán Kelly.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказа се Christofer Fjellner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski и Maria Grapini.

Изказаха се: Violeta Bulc и Damiano Zoffoli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 12.6.2018 г.


18. Модернизиране на образованието в ЕС (разискване)

Доклад относно модернизирането на образованието в ЕС [2017/2224(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka представи доклада.

Изказа се Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (докладчик по становището на комисията EMPL).

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказаха се: Anna Záborská (докладчик по становището на комисията FEMM), Andrea Bocskor, от името на групата PPE, Момчил Неков, от името на групата S&D, Remo Sernagiotto, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer и Emilian Pavel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech и Seán Kelly.

Изказа се Tibor Navracsics.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Krystyna Łybacka

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 12.6.2018 г.


19. Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите (кратко представяне)

Доклад „Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите: настоящо състояние и бъдещи предизвикателства“ [2017/2118(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Carlos Iturgaiz направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák и Norbert Erdős.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 12.6.2018 г.


20. Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (кратко представяне)

Доклад относно актуалното състояние на любителския риболов в Европейския съюз [2017/2120(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Norica Nicolai направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech и John Howarth.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията)

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.1 от протокола от 12.6.2018 г.


21. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Илхан Кючюк, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer и John Howarth.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 623.587/OJMA).


23. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.11 ч.

Klaus Welle

Pavel Telička

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация